BurgerkrachtCentraal | Waar gaat het eigenlijk over?


oneerlijkLAB 055/0578
Tekortschietende uitspraak voorzieningenrechter
Een cruciaal deel van wat er tijdens de zitting is besproken, komt niet terug in de uitspraak. Er ontstaat daardoor schadelijke, onjuiste beeldvorming.


bevestigdLAB 055/0578
Intrekking aanvraag en bezwaar alsnog bevestigd
Hierbij bevestig ik, namens het college van de gemeente Epe, de intrekking van uw bezwaarschrift op 11 februari 2020.


intrekkingLAB 055/0578
Bevestiging intrekking aanvraag en bezwaar
De afhandeling van een bezwaar blijft een verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan waarbij het bezwaarschrift is ingediend.


afvragenLAB 055/0578
Reactie op antwoord onafhankelijke bezwarencommissie
Het bestuursorgaan waarbij het bezwaarschrift is ingediend, dient alle voorkomende mededelingen te doen aangaande de afhandeling van bezwaren.


ondeugdelijkLAB 055/0578
Procedureel en inhoudelijk ondeugdelijke klachtbehandeling
Een klachtbehandeling van likmevestje door gemeente Apeldoorn. Zowel procedureel als inhoudelijk ondeugdelijk. Onaanvaardbaar!


drempelLAB 055/0578
Rechtbank Gelderland werpt drempel op
In wezen komt het erop neer dat de rechtbank moet aannemen dat er spoedeisend belang is in het vertrouwen dat wat verzoeker stelt is zoals het is.


duimCASUS RHEDEN
Gemeente Rheden drijft haar zin door
Gemeente Rheden drijft haar zin door. Opzettelijk schoffeert zij belanghebbende nadat deze herhaaldelijk duidelijk maakte het ergens oneens over te zijn.


klachtLAB 055/0578
Nadere onderbouwing klacht tegen Rechtbank Gelderland
In tweede instantie lijkt een nadere inhoudelijke onderbouwing van de klacht niet bij te dragen aan het doel ervan. In plaats daarvan een toelichting.


on holdLAB 055/0578
Verzoek voorlopige voorziening na ontzegging inzagerecht AVG
Gemeente Epe misbruikt artikel 15:4 AVG bij het ontzeggen van het inzagerecht. Ze doet de rechtspositie van belanghebbende wankelen en pleegt obstructie.


on holdCASUS RHEDEN
Verzoek voorlopige voorziening (UP8)
Verzoeker wil bereiken dat het uitvoeren van het uitvoeringsplan, het voor bezwaar vatbare besluit, wordt opgeschort zolang dit in bezwaar of beroep is.


hoger beroepLAB 055/0578
Hoger beroep n.a.v. uitspraak op beroep ARN 19 / 3338
Is er wel of geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht?


vraagLAB 055/0578
Vraag over rol onafhankelijke bezwarencommissie
Is er een wettelijke bepaling die rechtvaardigt dat een onafhankelijke bezwarencommissie de beƫindiging van een bezwarenprocedure bevestigt aan bezwaarde?


repressieCASUS RHEDEN
Advies n.a.v. repressie door gemeente Rheden
Advies n.a.v. de e-mail van consulent werk d.d. 12 februari 2020. Het is alvast input voor het bezwaarschrift dat vermoedelijk nodig zal blijken te zijn.


annuleringLAB 055/0578
Intrekking aanvraag partiƫle ontheffing sollicitatieplicht
Ray Heijder ziet dat de noodzaak van een gedeeltelijke ontheffing van de sollicitatieplicht er niet meer is en trekt daarom de keutel daaromtrent in.


vraagRECHT
Lezersvraag over uitgaven voor jezelf houden
Antwoord op een lezersvraag over uitgaven voor jezelf houden bij het aanvragen van een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet.


voorbereidingCASUS RHEDEN
Voorbereiding hoorzitting Ombudscommissie Rheden
Voorbereiding op de hoorzitting van Ombudscommissie Rheden over afhandeling van een klacht tegen het optreden van een consulent inkomen bij gemeente Rheden.