-Aanklacht055/1 Schending Participatiewet artikel 52

Aanklacht055/1 Schending Participatiewet artikel 52

21 juni 2018

Geacht college van burgemeester en wethouders gemeente Apeldoorn,

Als ingezetene van de gemeente Epe doe ik sinds 21 maart 2016 een beroep de Participatiewet. Tot op de dag van vandaag ligt er in mijn optiek een mix van onopgeloste kwesties die een belemmering vormen en waarvoor ik nog steeds compensatie en/of schadevergoeding door de gemeente Apeldoorn verlang. De ambtelijke organisatie bij het Werkplein Activerium dringt er telkens op aan om niet meer naar het verleden te kijken, een streep onder de kwestie te zetten en te focussen op de toekomst. Maar daarvoor moet toch echt eerst het een en ander worden rechtgezet.

Mijn verzamelde aanklacht luidt "Meervoudige overtreding van de Participatiewet en ambtelijk plichtverzuim."

Die splits ik echter op in onderdelen. Ik heb er bij nader inzien voor gekozen om niet gelijk de juridische weg te bewandelen, maar de gemeente Apeldoorn in de gelegenheid te stellen alsnog een schikking per onderdeel met mij te treffen.


Hierbij dien ik bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn een aanklacht in die ziet op schending van de Participatiewet artikel 52.

Uw college heeft verzuimd artikel 52 lid 1 na te leven door geen voorschot te verstrekken uiterlijk na vier weken en vervolgens telkens na vier weken.

Het college kan geen beroep doen op de uitsluitende onderdelen a en b van lid 1.

Ten aanzien van lid 1 onderdeel a: ik heb alle medewerking verleend. Waar de voor de vaststelling van het recht op algemene bijstand van belang zijnde gegevens of de gevorderde bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig zijn verstrekt, is mij dat niet te verwijten. Alle bewijsstukken zijn volledig aangeleverd. Een klein gedeelte heb ik verstrekt na een aanvultermijn die buiten mijn schuld om noodzakelijk was.

Ten aanzien van lid 1 onderdeel b: uit niets blijkt dat er bij aanvraag duidelijk zou zijn dat er geen recht op algemene bijstand zou bestaan.

In plaats van de Participatiewet artikel 52 na te leven, hebben meerdere betrokken ambtenaren van de gemeente Apeldoorn omtrekkende bewegingen gemaakt, zoals het goochelen met termijnen en datums. De bewijzen daarvan heb ik in mijn bezit, maar de ambtelijke organisatie ook. Ik adviseer de gemeente Apeldoorn om daar nog eens goed naar te kijken.

Ik wijs u erop dat het college op 22 juni 2016 een cruciale procedurele fout heeft gemaakt door op die dag € 500,- voorschot aan mij te verlenen. Hiermee heeft het college mijn recht op voorschot impliciet erkent, maar wel twee maanden te laat. Vervolgens is er voor maar een zesde deel (!) uiting aan gegeven. Op dat moment had ik immers al recht op drie maanden voorschot, alsmede de drie maanden daarop volgend.

Een ander element van schending van artikel 52 lid 1 van de Participatiewet is de wijze waarop de toekenning van dat enige voorschot tot stand is gekomen. Nadat ik de gemeente Apeldoorn stilzwijgend extra de ruimte heb gegund de bijstandsaanvraag te behandelen, moest ik na drie maanden heel boos worden. Die ruimte had ik niet eens hoeven geven, want ik had sowieso na vier weken automatisch wettelijk vastgelegd recht op een voorschot. Vervolgens was de reactie op mijn boosheid (en ik citeer): "dat hij [de klantmanager inkomen] uit uw mail ook afleidt dat u een voorschot op de uitkering wenst"

Een aanvrager van een bijstandsuitkering hoeft helemaal geen voorschot te wensen (erom te vragen of zelfs te smeken) maar dient dit gewoon te krijgen overeenkomstig artikel 52 lid 1 van de Participatiewet.

Tot slot wijs ik u erop dat de hele gang van zaken rond de voorschotverstrekking van invloed is geweest op het totale proces en de uitkomst van de behandeling van de bijstandsaanvraag. Dit argument laat ik terugkomen in andere onderdelen van de aanklacht die het college afzonderlijk zal ontvangen.

Ik merk nog op dat ook bij de tweede aanvraag voor bijstand tot mijn ontsteltenis wederom moeilijk werd gedaan over het voorschot. Ook daarvan is de correspondentie bij mij en uw ambtelijke organisatie bekend. Het zorgwekkende van dit tweede incident is dat het doet vermoeden dat de gemeente Apeldoorn structureel en ook bij andere belanghebbenden de Participatiewet schendt.

Dan kom ik nu afsluitend toe aan mijn eis:

Ik verwacht van het college erkenning van de gemaakte fouten. Daaropvolgend acht ik het alleszins terecht dat de behandeling van mijn eerste aanvraag bijstand die volgens mij volledig door de omstandigheden (veroorzaakt door de gemeente Apeldoorn) uiteindelijk slecht is afgelopen geheel heroverwogen wordt.

Met andere woorden: ik eis alsnog een toewijzing van de bijstandsuitkering per 21 maart 2016.

Hiernaast eis ik voor dit onderdeel een schadevergoeding van € 25.000,- welke niet direct aan mij moet worden uitbetaald, maar ten gunste komt aan een burgerbelangenorganisatie in een nog op te richten stichting waar ik bestuurder van zal zijn.

Ook na ruim twee jaar onenigheid met de gemeente Apeldoorn achter de rug te hebben, vertrouw ik erop dat het college verantwoordelijkheid neemt in deze kwestie.

Dit schrijven staat ook online:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/heijder-gemeente-apeldoorn/aanklacht055-1-schending-participatiewet-artikel-52/

Hoogachtend,

Raymond M.F. Heijder

Adres: ***************** Vaassen
BSN-nummer: *********
Datum: 21 juni 2018

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie