Aanzetten tot fraude door Werkbedrijf Lucrato

Lab 055/0578

Apeldoorn/Epe Proeftuin Participatiewet

Aanzetten tot fraude door Werkbedrijf Lucrato

Door Ray Heijder

Vandaag (vrijdag 14 december 2018) is er een cruciale ontwikkeling in mijn al bijna drie jaar oude bijstandszaak bij de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe. Via mijn consulent (trajectregisseur) heeft Werkbedrijf Lucrato mij een voorwaarde gesteld. Als ik daaraan niet voldoe, wil men mij niet ondersteunen bij arbeidsinschakeling.

Omdat ik het stellen van de voorwaarde beschouw als aanzet tot fraude en ik mij daaraan niet schuldig wil maken, heb ik telefonisch aangegeven dat ik er niet aan zal voldoen. Voorts heb ik de consulent toegezegd hierover een schriftelijke verklaring af te leggen. Hierbij treft u die ook in het publieke domein op internet aan.

Aan:
Trajectregisseur Epe, Trajectregie en Procesbeheer
Gemeente Epe Eenheid Activering & Inkomen

Kopie aan:
Griffies en fractievoorzitters gemeenteraden Apeldoorn en Epe

Datum:
14 december 2018

Geachte heer [naam],

Heden heeft u mij telefonisch benaderd om mij te informeren over de voorwaarde die Werkbedrijf Lucrato stelt aan het mij ondersteunen bij arbeidsinschakeling. Hoewel de argumenten die u daarbij aandroeg mij voor een deel plausibel klonken, heb ik besloten niet aan de voorwaarde te voldoen.

De reden daarvoor is dat het naar mijn oordeel aanzet tot fraude is, iets waar ik mij uiteraard niet schuldig aan wil maken.

Los daarvan draagt de voorwaarde die wordt gesteld niet bij aan mijn arbeidsinschakeling in tegenstelling tot wat Werkbedrijf Lucrato en u beweren.

Een nadere, uitgebreide toelichting op het bovenstaande volgt hierna.

De reden dat ik ook de griffies en fractievoorzitters van de gemeenteraden van Apeldoorn en Epe informeer, is dat deze kwestie niet op zichzelf staat, maar misstanden in de re-integratiehandel blootlegt. De kaderstellende en controlerende organen dienen hier van af te weten. Ook moeten ze op de hoogte zijn van het in mijn case stelselmatig schenden van artikel 7 van de Participatiewet door de colleges van b&w. Aangenomen moet worden dat dit ook bij andere belanghebbenden gebeurt en geen individueel geval betreft. Zo niet, dan is er ook nog eens sprake van persoonlijke benadeling, wat dan ook verwerpelijk is.

Wat de gemeenteraden er vervolgens mee doen, is eigen verantwoordelijkheid. Gezien de historie, vermoed ik dat dit helaas nihil zal zijn. Maar dan is dat tenminste (wederom) duidelijk, ook voor mijn volgers op internet en sociale media.

DE VOORWAARDE
Werkbedrijf Lucrato heeft aan u te verstaan gegeven dat men mij wel wil ondersteunen mits ik uit mijn CV het laatste onderdeel van mijn werkervaring schrap. Dit betreft mijn initiatief BurgerkrachtCentraal. Het argument dat hierbij wordt gegeven, is dat ik anders met deze CV niet succesvol kan worden voorgesteld bij werkgevers.

AANVULLENDE ARGUMENTEN
U heeft als mijn consulent (trajectregisseur) deze voorwaarde verder telefonisch belicht met aanvullende argumenten. Ik heb daar tegenovergesteld dat deze voor een deel aannemelijk klinken, maar voor het grootste deel in de praktijk niet zo werken. Dit heb ik gedaan om u een bredere blik op de re-integratiebusiness te geven. Niet alleen omwille van realiteitszin, maar ook omdat ik van u weet dat u nog in de opleiding Social Work zit. Ik gunde u een extra inkijk in de praktijk vanuit mijn expertise.

AANZET TOT FRAUDE
Als ik gehoor zou geven aan de gestelde voorwaarde en mijn werkervaring met BurgerkrachtCentraal zou schrappen, zou ik daarmee informatie achterhouden. Hiermee schend ik de informatieplicht. Dit is fraude. Nu zou kunnen worden gesteld dat in eerste instantie de informatie bij gemeente sowieso bekend is, maar dat geldt ook voor veel andere informatie waarvan toch wordt verwacht dat de belanghebbende de gemeente daarover actief informeert.

Aan de informatieplicht mag geen afbreuk worden gedaan, niet door de burger,  maar ook niet door de gemeenteambtenaren (of gemandateerde functionarissen in opdracht).

Los van de informatieplicht van burger jegens gemeente, is het niet correct om cruciale informatie voor werkgevers achter te houden. Het verzwijgen van waar ik de afgelopen kleine drie jaar mee bezig ben geweest, is verwerpelijk.

Een eventuele werkgever zal dan met mij onder valse voorwendselen spreken en als ik het verzwijgen ook dan volhoudt misschien zelfs aannemen en later ontdekken wat hij heeft binnengehaald. De kans is dan groot dat dit in de proefperiode gebeurt en hij mij door de draaideur terugstuurt naar de gemeente. Dit is contraproductieve arbeidsbemiddeling (met gemeenschapsgeld).

Bovendien is het naïef te denken dat een werkgever in deze moderne tijd niet even een online check doet zodra hij mijn naam weet. Ik ben zelf ondernemer en werkgever geweest en stap 1 was altijd: vertrouwen is goed, controleren is beter. Google was my friend (and still is).

BELANGEN
Het is goed om een eerlijke weergave neer te zetten van de belangen. Dit kan helpen te verklaren wat er nu gebeurt. Laat ik daarbij mijn belang als laatste noemen aangezien mijn ervaring is dat dit toch al op de laatste plaats staat (al drie jaar).

Het belang van uw Eenheid Activering & Inkomen is formeel dat van mij, maar in werkelijkheid is dat het streven om mij uiteindelijk over te dragen aan Werkbedrijf Lucrato. In het beleid is echter bepaald dat elke kandidaat daar eerst klaar voor moet zijn. Daarbij speelt de term 'bemiddelbaar' mee.

Het belang van Werkbedrijf Lucrato is formeel wel, maar in werkelijkheid geenszins dat van de werkzoekende. Het gaat om behalen van targets. Het best lukt dat met standaard gevallen zonder haken en ogen. Men zal het nooit hardop zeggen: liever geen maatwerk.

U als trajectregisseur loopt nu aan tegen strenge poortwachters van Werkbedrijf Lucrato. Eigenlijk stellen ze de verwerpelijke voorwaarde niet aan mij, maar aan u. Men wenst mij niet van uw eenheid over te nemen als niet eerst aan de voorwaarde wordt voldaan, anders blijft men dáár met mij zitten.

Tot slot dan maar mijn belang. Dat is eigenlijk al bijna drie jaar hetzelfde: ik wil dolgraag aan de betaalde arbeid en een beter inkomen.

ARTIKEL 7 PARTICIPATIEWET
Het grote heikele punt is dat mijn belang op de laatste plek staat, maar volgens de Participatiewet bovenaan. In artikel 7 staat de opdracht aan het college om iemand die een bijstanduitkering ontvangt te ondersteunen bij arbeidsinschakeling.

DIT IS NOOIT GEBEURD! Ik merkte aan de telefoon dat dit u verbaasde.
Er is niet uitgedaan op de collegeopdracht (daarom is het ook zo belangrijk dat de gemeenteraden meekijken).

Gemeente Apeldoorn en gemeente Epe kunnen niet aantonen dat zij enige werkelijke moeite hebben gedaan om mij in de afgelopen bijna drie jaar te ondersteunen. Het tegenovergestelde is het geval: ik ben tegengewerkt en geblokkeerd (obstructie, intimidatie, manipulatie.

Dat er nu een BurgerkrachtCentraal staat dat ik volgens Werkbedrijf Lucrato moet verloochenen door het te schrappen van mijn CV is een DIRECT GEVOLG van het niet uitvoeren van de opdracht volgens artikel 7 van de Participatiewet. Zonder het verzaken door de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe was ik niet op dit spoor terechtgekomen.

Met andere woorden: als het te schrappen BurgerkrachtCentraal al een negatieve indicatie zou zijn, dan is dat veroorzaakt door de gemeente Apeldoorn (in opdracht van de gemeente Epe). In het kader van 'de vervuiler betaalt' beschouw ik de gemeenten dan ook aansprakelijk hiervoor.

Het alsnog vervullen van de opdracht is (door toedoen van de gemeenten) nu kennelijk nog moeilijker geworden.

Laat het duidelijk zijn: ik ben niet de probleemeigenaar in dit geval. Dat is de gemeente. Ik heb veel voor gemeenten over maar ga die rol niet overnemen.

Mijn probleem is alleen dat ik geen werk heb en qua inkomen met slechts € 400,00 per maand waarvan € 80,00 vrij besteedbaar al jaren ver onder het bestaansminimum moet overleven.

BurgerkrachtCentraal is daardoor des te meer een zeer lovenswaardige prestatie (zeker voor iemand die geen cent te makken heeft) die inmiddels bij steeds meer gemeenten AANTOONBARE MEERWAARDE blijkt te hebben en wordt gewaardeerd. U en alle andere wijze meneren en mevrouwen bij de sociale dienst kunnen dat proberen af te doen met 'hobby' en 'passie', maar ik zal te vuur en te zwaard verdedigen dat het hier een grote noodzaak betreft.

Let wel: het gaat er bij mij dus niet in dat ik mij voor BurgerkrachtCentraal moet schamen door het te schrappen van mijn CV.

GAT OPVULLEN
Tot slot nog even dit, zeker niet te geringschatten: op mijn vraag wat er dan in de plaats moet komen op mijn CV gaf u aan dat ik mij er niet voor hoef te schamen dat daar 'Participatiewet' komt te staan.

Nee natuurlijk niet, dat komt uw Eenheid Activering & Inkomen goed uit. Het maakt de weg vrij voor overdracht naar Werkbedrijf Lucrato. En die zal ook blij zijn, want er lopen allerlei deals (o.a. met Locuspartners - Locus Netwerk-)  om langdurig werklozen gemakkelijk te plaatsen. Dat gebeurt echter niet in echte banen, maar op werkplekken met 'uitzicht op' of 'kans op' een echte baan.

Voor veel mensen in de bijstand zit er niets anders op, maar ik ga (nog) niet deze prijs betalen om de grote fout van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe in de doofpot te stoppen en onder het tapijt te vegen (het niet vervullen van de genoemde collegeopdracht).

HOE NU VERDER?
Het gaat natuurlijk vooral om deze vraag.

Ten eerste zal het zo zijn dat ik dus niet door Werkbedrijf Lucrato zal worden ondersteund. Dat betekent dat ik vooralsnog onder de hoede van uw afdeling Activering & Inkomen zal blijven.

Ten tweede (eigenlijk is dat het eerste) blijft de collegeopdracht krachtens artikel 7 van de Participatiewet onverwijld van kracht net als de afgelopen bijna drie jaar waarin er niets is gedaan.

Naarmate de tijd verstrijkt, zal het uitvoeren van die opdracht alleen maar moeilijker en duurder worden. Er zal ook steeds meer richting een onorthodoxe, creatieve maatwerkoplossing gekoerst moeten gaan worden waarvan de gestelde voorwaarde door Werkbedrijf Lucrato in wezen een symptoom is.

Zo uit het hoofd een jaar geleden heb ik al eens een poging gedaan om fondsen te werven bij de gemeenteraden voor duurzame expansie van BurgerkrachtCentraal. Dit is toen afgeserveerd en afgedaan met onder meer een kansloze verwijzing naar het initiatief Leefbaar Gelderland. Dat is zo'n beetje hetzelfde advies als: koop een Staatslot want de tiende kan het gebeuren.

De gemeente Apeldoorn en gemeente Epe zouden zich kunnen inspannen voor een subsidie of een potje (voor innovatie o.i.d.) kunnen opentrekken.

Maar er is nog een oplossing: jobcreatie bij gemeente Apeldoorn of gemeente Epe. Dat zou nog eens concrete opvolging geven aan de vele complimenten die ik van ambtenaren sociale dienst krijg over mijn krachtige manier van presenteren, verwoorden etc.

Ik zou volgens u en uw collega's morgen nog een baan moeten kunnen hebben met al mijn talenten en capaciteiten.

Mijn achterwerk zit onder het eelt van de vele veren die er telkens in worden gestoken!

Nou laat maar zien dan. Neem mij in dienst!

DOE DIT WAT U ALS GEMEENTE ZELF ROEPT:
"We helpen u om iets te vinden dat bij u en uw situatie past."

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder

Onderdeel van: Lab 055/0578

Op www.apeldoorn.nl/werken-en-meedoen-voor-iedereen staat:

Werken en meedoen voor iedereen
Werken is niet voor iedereen even gemakkelijk te vinden of te houden. Dat kan verschillende redenen hebben. Werken is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend voor iemand die lange tijd niet gewerkt heeft of iemand met een beperking. Het kan ook zijn dat er een combinatie van verschillende problemen meespeelt. Een bijstandsuitkering is er voor mensen met weinig inkomsten en de gemeente heeft verschillende regelingen voor minima. Maar de gemeente doet meer.

Wat past bij u?
We vinden het belangrijk dat iedereen doet wat hij of zij kan in onze gemeente. Dat iedereen zijn of haar talenten inzet, ook als dat niet met een betaalde baan lukt. Vrijwilligerswerk en mantelzorg is zeker waardevol, maar heeft wel een andere waarde dan betaald werk. We helpen u om iets te vinden dat bij u en uw situatie past. Dat doen we niet alleen, we werken hiervoor samen met Werkbedrijf Lucrato.

Wanneer heeft u een contactpersoon bij Activering en Inkomen?
U start altijd bij het werkplein Activerium. Als u een uitkering aanvraagt, gaat het gesprek over uw persoonlijke situatie, over werk, vrijwilligerswerk of scholing. Ook als u al een uitkering heeft, kunt u een uitnodiging krijgen voor zo’n gesprek. De medewerker bespreekt met u uw mogelijkheden voor een volgende stap. Misschien dat u eerst nog meer ondersteuning krijgt voordat u kunt solliciteren naar een betaalde baan. Of dat u eerst hulp krijgt bij het oplossen van andere problemen. In die gevallen blijft u een contactpersoon houden bij het werkplein Activerium.

Wanneer dragen wij u over naar Werkbedrijf Lucrato?
Als u in staat bent om te werken, krijgt u een contactpersoon bij Werkbedrijf Lucrato. De contactpersoon ondersteunt u om betaald werk te vinden. Bijvoorbeeld om te solliciteren en uw positie op de arbeidsmarkt te versterken. Bij Werkbedrijf Lucrato krijgt u begeleiding en coaching, volgt u opleidingen en leert u vaardigheden die nodig zijn voor een betaalde baan. Over uw uitkering blijft u wel contact houden met de medewerkers van de gemeente.