AVG en bijstandsuitkering #dtv

Dit dossier 'Bijstandsuitkering en AVG #dtv' is er speciaal voor mensen in de bijstand. Ook hulpverleners (zowel individuen als georganiseerd) die bijstandsgerechtigden ondersteunen moedigen we aan kennis te nemen van de inhoud.

Daarnaast kunnen ambtenaren van sociale diensten (consulenten, klantmanagers, trajectbegeleiders en dergelijke) hun voordeel doen met de informatie die wij hier verstrekken. Dat geldt ook voor de advocatuur sociaal verzekeringsrecht. Uiteraard heten we verder ieder ander die geïnteresseerd is van harte welkom.


Durf te vragen #dtv

Hashtag #dtv staat voor: 'durf te vragen'. Wie durft? Als het gaat om een bijstandsuitkering, moet je goed op je tellen passen. Pas maar op met lef tonen, vooral met kritische vragen loop je risico. BurgerkrachtCentraal.nl krijgt geregeld signalen dat burgers die bij hun sociale dienst 'te bijdehand' zijn, al gauw tegenwerking van de gemeente krijgen. Best triest en het zijn zeker geen uitzonderingen, hoewel gemeenten het niet zullen toegeven.

Maar wanneer dan wel kritische vragen stellen?
We adviseren om je vooral koest te houden als contact over je bijstand met de gemeente naar jouw mening soepel verloopt en je het idee hebt dat je voldoende tot je recht komt.

Maar kom WEL meer en extra voor jezelf op als je een (groot) verschil van mening hebt met de sociale dienst of zelfs een conflict. Ook als je vermoedt (of zelfs zekerheid hebt) dat de gemeente jou op de korrel neemt (bijvoorbeeld als er een rechtmatigheidsonderzoek loopt naar jou). En helemaal als je bij de gemeente een bezwaarprocedure bent gestart of in beroep gaat bij de rechtbank.

Waarom?
Kritische vragen stellen zou eigenlijk gewoon moeten kunnen en er niet toe moeten leiden dat burgers hierdoor een tegenwerkende gemeente tegenover zich krijgen.

Maar waarom? Hierom:

 • zelfregie over (en grip krijgen op) eigen data en dossier;
 • een weerbare burger kunnen zijn;
 • toezien op de kwaliteit en juistheid van data en informatie;
 • toegerust zijn bij eventueel bezwaar en/of beroep.

Praktijkvoorbeelden

In dit dossier geven we je voorbeelden uit de werkelijke praktijk. Hiervoor gebruiken we in eerste instantie de belevenissen van 'voorbeeldburger' Ray Heijder uit Vaassen (gemeente Epe) die al geruime tijd overhoop ligt met de gemeente Apeldoorn. We kunnen van zijn casus veel leren. Dat is voor hem ook het hoofddoel van het delen van zijn casus met het grote publiek.

We hopen op termijn ook met andere voorbeelden van andere voorbeeldburgers te kunnen komen.


AVG en bijstandsuitkering

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Er waren al mogelijkheden voor de burger binnen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die met de AVG is komen te vervallen. Maar het is nu een mooie aanleiding om te onderzoeken of we als burgers in de bijstand meer van onze rechten gebruik kunnen maken.

Wat laten we liggen door gebrek aan kennis?

Wil jij ook meer regie als burger en meer zelfredzaam zijn?

In dit dossier gaan we de uitdaging aan om de AVG in het voordeel van de burgers aan te wenden.
Houdt de rechterkolom van deze pagina in de gaten voor updates, die we overigens ook via Twitter @PrtcllnSdm bekend maken.


Ideeën voor een inzageverzoek

Op grond van de AVG heb je er recht op om inzage te krijgen in wat de gemeente over jou weet en heeft opgeslagen. Daarvoor kun je een inzageverzoek indienen. We gaan je laten zien hoe. We hebben een aantal elementen in gedachten waarvoor een inzageverzoek interessant zou kunnen zijn:

 • eigen dossier bijstandsuitkering;
 • wat er vastgelegd is in diagnosetools van derden (zoals de ABC-meting);
 • wat Suwinet Services van jou weet;
 • welke gegevens weet Werk.nl (UWV) van jou?

Onderdelen

We hebben alvast een lijstje onderdelen opgesteld waarbij data en informatie van en over jou kunnen worden vastgelegd.

 • Basisinformatie (Basisregistratie Personen);
 • Participatieladder;
 • Zelfredzaamheidmatrix;
 • Handhavingsintrumenten (zoals Fraudescorekaart);
 • Resultaten rechtsmatigheidsonderzoek;
 • Persoonlijke plannen (PvA's);
 • Uitvoeringsbesluiten;
 • Interne communicatie (notities, memo's, e-mails);
 • BigData en algoritmes;
 • Data in externe instrumenten (voor o.a. diagnose).

Meer info? Suggesties? Meedenken?

Neem contact op met BurgerkrachtCentraal.

Publicaties & nieuws

Zodra er een publicatie wordt gedaan in dit dossier of er nieuw is, wordt dit hieronder vermeld.

Er is al snel een interessant verhaal beschikbaar naar aanleiding van het inzageverzoek dat Ray Heijder heeft gedaan bij de gemeente Apeldoorn.