Beoordeling

BKCkeuring

Vanaf november 2018 beoordelen we alle 355 gemeenten op hun online informatie over de aanvraag algemene bijstand. Tot oktober 2019 legden we verslag in afzonderlijke keuringsrapporten. Onze nieuwe presentatie heeft die aanpak losgelaten. Per provincie komen de keuringsresultaten visueel in een tabel te staan. Het voordeel hiervan is dat in één oogopslag een vergelijk te maken is tussen gemeenten (benchmark). Correspondentie met gemeenten naar aanleiding van de overzichten houden we hieronder bij in een logboek.

advertentie


Logboek

Gemeente Berg en Dal | 10 oktober 2019

Berg en Dal
Ontzettend bedankt voor de snelle reactie.
Wij gaan ons voordeel ermee doen.

Graag geven we hierbij onze aanbevelingen:

Beslistermijn
Op de website staat nu:
"U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd."
Maak ervan:
"De gemeente moet binnen 8 weken een besluit nemen op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met 8 weken door de gemeente worden verlengd als er bijvoorbeeld extra bewijsstukken nodig zijn."

UWV inschrijving:
Het is juist een pluspunt dat de inschrijving bij UWV automatisch gebeurt. Vertel dit dan ook op de website! Is immers te zien als een extra service van de gemeente.

Een minpunt is echter dat de belanghebbenden moeten bellen naar een nummer en dat daarbij niet duidelijk wordt wat de meldingsdatum is en hoe deze is geborgd (hoe wordt deze vastgelegd). De meldingsdatum is een cruciale datum voor het moment dat de bijstandsuitkering ingaat. Nu is niet te bepalen hoeveel tijd er zit tussen werkelijke melding en vastgelegde (geregistreerde melding).

Voorschot:
"U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. "
Dit moet stelliger beginnen:
"U krijgt na uiterlijk 4 weken een voorschot."
Weglaten (want onjuist en erbij 'verzonnen'):
"als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt."

"De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:"
veranderen in:
"U krijgt geen voorschot als:"

Aan de opsomming toevoegen:
"De gemeente een besluit heeft genomen op uw aanvraag;"

"u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;"
veranderen in:
"u onvoldoende bewijsstukken aanlevert en u dat te verwijten is;"

"u de bewijsstukken te laat aanlevert;"
veranderen in:
"u de bewijsstukken te laat aanlevert en u dat te verwijten is;"

Gemeente Berg en Dal
Ik zag dat wij niet positief scoren op 3 onderwerpen.

Beslistermijn
Ik heb onze medewerker van Juridische Zaken gevraagd de tekst over de beslistermijn aan te passen.

UWV inschrijving
Voor de Regio Nijmegen is afgesproken dat inwoners zich niet meer hoeven inschrijven bij het UWV. De inschrijving volgt geautomatiseerd, na aanvraag van de bijstandsuitkering bij de gemeente.

Voorschottekst
Deze tekst staat op onze website.
----------
Voorschot
U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft. Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering. Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot
Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:
- bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
- u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
- u de bewijsstukken te laat aanlevert;
- u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Graag hoor ik hoe we de tekst kunnen verbeteren.


Gemeente Bronckhorst | 9 oktober 2019

Fijn dat u mede met behulp van ons onderzoek streeft naar verbetering van de informatie op de gemeentelijke website.

Graag reageer ik op uw punten.

Wij zien graag dat een gemeente vermeldt dat de wettelijke beslistermijn van acht weken eenmaal kan worden verlengd. Zo staat het niet op uw website. We zijn ons ervan bewust dat er gemeenten zoals Bronckhorst zijn die ernaar streven dat zij (veel) eerder beslissen. Maar het is mogelijk dat het niet lukt, al komt het misschien bijna niet voor.

Een voorstel:
"Binnen acht weken moeten wij een beslissing over uw aanvraag nemen. Zorg ervoor dat u alle informatie op tijd inlevert. Zo voorkomt u dat de beslissing langer dan acht weken duurt. In sommige gevallen hebben wij nog extra informatie nodig. Dan mogen wij de beslistermijn met maximaal acht weken verlengen. Als wij dat doen, geven de gemeente u daarover bericht."

Bij de tekstpassage over het voorschot die helemaal correct is, missen we de voorwaarden waaronder het voorschot wordt verstrekt en die staan in artikel 52 van de Participatiewet. Ook missen we iets zoals: "U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld."

Voor wat betreft de UWV:
Wij zagen de passage die u aanhaalt niet over het hoofd, maar missen een link naar de (juiste plek) op de website van UWV Werkbedrijf. Maar wat belangrijker is: we bekijken of er wel of geen AANVRAAG bij UWV
Werkbedrijf kan/moet worden gedaan. Bij veel gemeenten is dat het geval en die bieden dan de link naar het gedeelte voor aanvragen.

Het is ons bekend dat er gemeenten zijn die de aanvraagprocedure niet via UWV Werkbedrijf laten lopen, maar een eigen systeem/werkwijze hebben. Wij zien graag dat die gemeenten dat expliciet vermelden en iets zeggen over de borging van de meldingsdatum (die van belang is voor de ingangsdatum van de uitkering). Bij aanvraag bij UWV Werkbedrijf is de meldingsdatum de datum van de online aanvraag. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI-wet), artikel 30c lid 1.

Gemeente Bronkhorst:
Via Twitter geeft u een weergave van een onderzoek met enkele verbeterpunten op de website. Volgens uw onderzoek ontbreekt op de> website van de gemeente Bronckhorst over bijstand de beslistermijn, het verstrekken van een voorschot en de inschrijving als werkzoekende bij het UWV.
Uw informatie is niet juist. Alle 3 onderwerpen zijn vermeld onder het product 'Bijstand, uitkering'. Hieronder staan de schermprints waarop de onderwerpen geel zijn gearceerd. Ik vraag u de gegevens van uw onderzoek aan te passen.

Screenshot
Screenshot