Bezwaar op besluit beëindiging ondersteuning

Bezwaar op besluit beëindiging ondersteuning

Bekijk het bezwaarschrift (pdf download 68 kB)


Indiening bezwaarschrift

Dit is het bezwaarschrift ingediend door R.M.F. Heijder, te Vaassen, tegen het besluit van het college van de gemeente Epe op dinsdag 26 februari 2019.

Indiener wordt hierna ‘belanghebbende’ genoemd.

Zaakgegevens

Dit bezwaarschrift ziet op het besluit ‘Beëindiging ondersteuning’ (hierna te noemen ‘het besluit’. Bijgevoegd als productie 1.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekendgemaakt.

Belanghebbende dient het bezwaarschrift persoonlijk in op woensdag
27 februari 2019 op het gemeentehuis van Epe en vordert daarbij van de gemeente een bewijs van ontvangst.

Omschrijving van het besluit

Het besluit ziet op de beëindiging van ondersteuning in het kader van re-integratie van een persoon die een bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet. Hiermee wordt de collegeopdracht zoals genoemd in artikel 7 lid 1 a 1° van de Participatiewet formeel afgebroken.

In het besluit wordt ook aangegeven dat er niet meer zal worden gereageerd op
e-mail van belanghebbende.

Belanghebbende merkt hierbij nog op dat er sinds de toewijzingsbeschikking van zijn bijstandsuitkering volgens zijn gegevens geen daadwerkelijke en/of noemenswaardige ondersteuning heeft plaatsgevonden. In feite betreft het besluit daarom het stopzetten van een proces dat nooit is gestart.

Domicilie en gemachtigde

In dit bezwaar heeft belanghebbende woonplaats gekozen op zijn woonadres [...................] te Vaassen.

Belanghebbende laat zich bij dit bezwaar niet vertegenwoordigen door een gemachtigde.

Bezwaar

Belanghebbende maakt bezwaar op het besluit. Dit ziet niet alleen op de stopzetting van de ondersteuning zelf (het staken van de collegeopdracht) maar ook op het ontbreken van de reden voor het besluit.

Voorts valt belanghebbende over de mededeling over het ‘intern overleg’. Er wordt in het besluit niet vermeld op welk niveau dit overleg heeft plaatsgevonden.
Is het een collegiaal overleg geweest?
Of afstemming op hoger ambtelijk niveau?
Of is er (ook) sprake van bestuurlijke afstemming?

Bovendien heeft belanghebbende een opmerking over het verstrekte advies aan hem om betaald werk te gaan zoeken. Dat is in deze fase misplaatst.
Ten eerste is dit advies te vrijblijvend. Iemand die een bijstandsuitkering geniet, is verplicht om betaald werk te zoeken. Ten tweede is dit reeds 'on going'.
Nu zou de suggestie gewekt kunnen worden dat belanghebbende er niet mee bezig is. Als dat een eigen leven gaat leiden, kan dat tot vervelende gevolgen voor hem leiden. Denk aan een eventuele maatregel op grond van de heersende afstemmingsverordening Participatiewet. Dit moet in de kiem worden gesmoord.

Nog een punt van bezwaar is het niet meer reageren op e-mail van belanghebbende. Dit beperkt hem in zijn recht. Het kan en mag zo niet worden gesteld. Er blijven operationele zaken verbonden aan de bijstandsuitkering (ook in het kader van de informatieplicht) waar wederzijdse correspondentie over gevoerd moet kunnen worden.

Bovendien is het onduidelijk. Wie zal niet meer reageren op e-mail van belanghebbende? De betreffende trajectregisseur niet meer of helemaal niemand meer vanuit de gemeente?

Producties

Dit bezwaarschrift is compleet met vier geparafeerde pagina’s waarvan de laatste met ondertekening. Bovendien moeten één productie worden aangetroffen, te weten:

1) Besluit 26-02-2019, zijnde het bezwaarde besluit.

Ondertekening

Apeldoorn, 27 februari 2019


……………………………………….

R.M.F. Heijder


Productie 1

Beëindiging ondersteuning

Onderdeel van:
Lab 055/0578

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie