BKCkeuring van gemeente Barneveld | nulmeting

BKCkeuring Gelderland
< naar alle keuringen

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | OKÉ
'Ondersteuning werk en inkomen' > 'Bijstand'
In 2 klikken, dat is goed.

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Uw eventuele vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensvrijlating die op u van toepassing is.

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

BESLISTERMIJN | OKÉ

U ontvangt binnen 8 weken na uw aanvraag ons besluit.

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKÉ
Geen link naar Werk.nl en instructie om bij het UWV WERKbedrijf in te schrijven. Uit de alternatieve aanpak blijkt niet dat dit goed geregeld is. Borging van de meldingsdatum is derhalve niet duidelijk.

U maakt een afspraak met de meldingsbalie via T 14 0342 om uw persoonlijke situatie te bespreken.
Tijdens uw afspraak wordt verteld hoe u een aanvraag kunt indienen.

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen. Ook niet via de zoekfunctie.

EVENTUELE BELASTENDE ELEMENTEN

-

EXTRA TOELICHTING

-

OUDERE BEOORDELING

16 oktober 2018:

BurgerkrachtCentraal vindt het een goede zaak als op de gemeentelijke website de informatie over de algemene website ook gemakkelijk vanuit de homepage is te vinden. Bij de gemeente Barneveld is dat in orde. Via het hoofdmenu is de bezoeker via 'Ondersteuning, werk en inkomen' en 'Bijstand' in twee klikken bij de informatie. Dat maakt dat we ook vlot zien wat er nog niet in orde is.

U maakt een afspraak met de meldingsbalie via T 14 0342.

Tijdens uw afspraak wordt verteld hoe u een aanvraag kunt indienen.

Er wordt online verder geen informatie gegeven over de gemeentespecifieke aanpak. We mogen via de website niet weten hoe de bijstandsaanvraag in de gemeente Barneveld kan worden ingediend. Van doorverwijzing naar het UWV WERKbedrijf is geen sprake.

Het lijkt er daarmee op dat de aanvrager bijstand de eerste vertraging al te pakken heeft, ofwel de meldingsdatum komt op daags na het moment van het ontstaan van het recht op bijstand te staan.

Over het voorschot (geregeld in artikel 52 van de Participatiewet) wordt niet gecommuniceerd.

Conclusie

Bij de gemeente Barneveld mogen we online niet weten hoe de aanvraag voor een bijstandsuitkering kan worden ingediend. Er treedt vertraging in het proces op wat onwenselijk is en nadelig voor de belanghebbende kan uitpakken. Het voorschot wordt verzwegen.


Vals vroom Barneveld

BurgerkrachtCentraal stelt zich ten doel gemeenten aan te moedigen om hun online dienstverlening te verbeteren. Dit als een opmaat naar (en anders ter bevestiging van de bestaande) goede service aan inwoners in de fysieke wereld. In steeds meer gevallen treffen we gemeenten die daarvoor open staan, maar er zijn ook weerbarstige lokale overheden zoals de gemeente Barneveld.

Wij wijden hier een speciaal artikel aan, niet in de eerste plaats om de gemeente Barneveld alsnog aan te zetten tot bezinning, maar om andere gemeenten vooral te ontmoedigen om een voorbeeld te nemen aan de vals vrome houding van deze gemeente op de Biblebelt. Hierbij moeten we wel opmerken dat de verantwoordelijk wethouder André van de Burgwal van Pro '98 is, een samenwerking van Pro 98, PvdA en D66.

Aanleiding voor dit extra artike: ons onderzoek naar de online verrichtingen van de gemeente Barneveld op 16 oktober 2018 en de publicatie in de Barneveldsekrant.nl (BDUmedia.nl) op 17 oktober 2018: 'Gemeentesite kan transparanter over bijstand'

Wij zijn de Barneveldsekrant.nl overigens dankbaar voor de aandacht!

Ontluisterende reactie

BurgerkrachtCentraal vindt de reactie van de gemeente Barneveld bij monde van gemeentewoordvoerder Bertil Rebel ontluisterend. We zullen hem hier citeren en de uitspraken vanuit onze visie pareren. We hopen dat andere gemeenten (met name hun inwoners uiteraard) er baat bij hebben. Mocht de gemeente Barneveld zich toch 'bekeren' dan zou dat mooie bijvangst zijn.

In het krantenartikel wordt eerst onze onderzoeker Ray Heijder aangehaald. Hij heeft in een telefonisch gesprek met de verslaggever het onderzoek naar de gemeente Barneveld en de andere 379 gemeenten toegelicht. Over Barneveld herhaalde hij de bevindingen, kort gezegd: de online transparantie van de gemeente laat te wensen over, met name door het verzwijgen van het voorschot dat in artikel 52 van de Participatiewet is geregeld. Daarnaast valt BurgerkrachtCentraal over het gegeven dat de belanghebbende zich eerst fysiek moet melden bij de gemeente en niet online de bijstandsaanvraag in gang kan zetten.

Ondeugdelijke argumenten

Woordvoerder Bertil Rebel begint met de standaard dooddoener die we vaker zien als overheden ergens kritisch op worden aangesproken:

De gemeente Barneveld herkent zich niet in de kritiek van Burgerkracht Centraal...

Dit vinden wij een inmiddels te gemakkelijke hapklare brok uit het arsenaal van verantwoordelijken en woordvoerders bij de (lokale) overheid en politiek (maar ook in het bedrijfsleven).

De volgende (inmiddels klassieke) dooddoener komt er gelijk achteraan:

De informatievoorziening is er volgens woordvoerder Bertil Rebel vooral op gericht om maatwerk te leveren.

Maatwerk wordt steeds vaker gebruikt als een uitsluitende prestatie dan dat het de dienstverlening inclusief maakt. In dit geval wordt de term zelfs misbruikt om iets (informeren) vooral niet te doen.

Maar goed, tot zover is het nog een kwestie van de smaak van de communicatie waarover niet te twisten valt.

Maar dan wordt het echt bedenkelijk:

,,De aanvrager op voorhand informeren over het voorschot vinden wij niet wenselijk", zegt Rebel. ,,Dit is immers pas aan de orde als uiterlijk vier weken na de aanvraagdatum nog niet op de aanvraag is beslist. De gespreksvoerder op het gemeentehuis informeert de aanvrager hier wel actief over bij het opnemen van de aanvraag.”

Volstrekte non-argumentatie!

Dit zou ten eerste betekenen dat er over nog veel meer zaken die pas later aan de orde zijn op voorhand niet meer zou moeten worden geïnformeerd. De gemeente Barneveld heeft dan heel wat te schrappen op de website!

Ten tweede: BurgerkrachtCentraal vindt het belangrijk dat belanghebbende vooraf op de hoogte zijn van het voorschot, zodat zij zelfredzaam(!) aan de bel kunnen trekken als de gemeente het per ongeluk vergeet uit te keren na vier weken.

Ten derde: waarom informeert de gespreksvoerder op het gemeentehuis de aanvrager dan wel actief? Als het goed is, is dat maar enkele dagen later!

Kortom: dit is non-argumentatie en komt niet 'fris' over. Wat heeft de gemeente Barneveld te verbergen?

De gemeente gebruikt de site niet om de klant te overladen met informatie, maar gaat liever ‘vraagverhelderend’ te werk, stelt Rebel. "Wij gaan juist graag het gesprek aan met de klant."

Hier komt vooral de valse vroomheid van de gemeente Barneveld tot uitdrukking met het dogma 'vraagverheldend'.

Het de klant niet overladen met informatie is wel erg selectief (en slaat heel toevallig net op het voorschot dat vooral in het belang van de inwoner is). We zullen maar niet alle punten op Barneveld.nl aanwijzen waar de informatie ineens wel een stuk uitbundiger is!

De klant goed vooraf online informeren en het gesprek aangaan met de klant, staan elkaar niet in de weg. Juist niet! Wel als je uit bent op een dom gehouden klant, maar niet als het beleid is om met mondige, zelfredzame inwoners te maken te willen hebben.

Woordvoerder Bertil Rebel brengt hier ook nog een subliminale boodschap naar zijn collega's bij onder andere de gemeente Lelystad en de gemeente Enschede die wel 'de klant overladen met informatie'. Voor BurgerkrachtCentraal was juist het volledige en transparant informeren van de belanghebbenden, ook over het voorschot, een reden om ze als best practice te kwalificeren.

Dat kun je het best samen ‘aan tafel’ in het gemeentehuis constateren. Dan kun je ook met elkaar op zoek naar een mogelijk andere oplossing. Dat verstaan wij onder maatwerk en daar hebben wij goede ervaringen mee.”

Wij vinden dat duidelijkheid vooraf een vereiste is, een harde voorwaarde om in de daadwerkelijke uitvoeringspraktijk verantwoord maatwerk te kunnen leveren. De wet is de wet en daarover hoeft niemand zich te schamen. Maar de schimmigheid ontstaat bij de ideeën die bij de gemeente Barneveld lijken te heersen.

Het is het iets te enthousiaste avontuur in de vrije beleidsruimte waar de gemeente dan misschien 'goede ervaringen' mee heeft, maar de burger?

Typisch gemeente Barneveld?

Nu zouden we nog de afweging kunnen maken dat gemeentewoordvoerder Bertil Rebel wat rebels is en dat hij wellicht even niet goed het beleid van de gemeente Barneveld vertolkte in de Barneveldsekrant.nl.

Helaas moeten we op basis van een gebeurtenis van een jaar geleden ons toch iets meer zorgen maken. Toen kwalificeerde de Nationale Ombudsman de gemeente Barneveld als een onbetrouwbare overheid.

Ombudsman hekelt bijstandsbeleid Barneveld (Barneveldsekrant.nl, 11 oktober 2017).

Maar! In februari van dit jaar, was er goed nieuws nadat de gemeente Barneveld haar zonde inzag en haar beleid aanpaste.

Ombudsman nu wel blij met Barneveld (Barneveldsekrant.nl, 20 februari 2018).

Deze kwestie betrof het illegale lokale beleid rond de (door gemeenten bedachte, on-Participatiewettige) term 'zoektijd' toegepast bij belanghebbenden van 27 jaar of ouder.

Welnu, kennelijk heeft de gemeente Barneveld berouw van zonde toch in haar!
Maar de Nationale Ombudsman is natuurlijk wel een grotere geweldenaar dan BurgerkrachtCentraal. Nog wel!

De gemeente Barneveld is

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.barneveld.nl

Provincie
Gelderland

Contentmanagementsysteem
TYPO3 door SimplyAdmire

Datum keuring
13 november 2018

Tijdstip afmelding
13:05 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie