BKCadviesmemo gemeente Drimmelen

Memo – ondersteunend advies

Aan: Hanneke de Bruijne-Quirijnen – fractievoorzitter PvdA Drimmelen

Kopie aan: portefeuillehouder wethouder John van Oosterhout en de andere fractievoorzitters Ton Verhoeve (Lijst Harry Bakker), Tim Simons (VVD), Ad Buijs (Combinatie Algemeen Belang), Leo Mol (Groen Drimmelen – VP/D66), Riekje van Vugt (CDA), Gijs Broeders (Gemeentebelangen)

Onderwerp: online informatieverstrekking aanvraag algemene bijstandsuitkering
Van: BurgerkrachtCentraal
Auteur: Ray Heijder
Datum: 26 december 2018

Ook op hun websites informeren gemeenten over de aanvraagprocedure van een uitkering algemene bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Na een eerdere inventarisatie in het voorjaar van 2018 is BurgerkrachtCentraal gestuit op veel tekortkomingen op dit gebied in geheel gemeenteland. Dit was aanleiding om in begin november van dit jaar de BKCKeuring te starten bedoeld om gebreken te signaleren en gemeenten aan te moedigen tot het doorvoeren van verbeteringen.

De eerste ronde voorziet in een nulmeting (een eerste keuring) van 380 gemeenten (dat zijn er 355 vanaf 1 januari 2019 door gemeentelijke herindelingen). Inmiddels zijn 112 gemeenten door BurgerkrachtCentraal beoordeeld.

De nulmeting markeert een vertrekpunt van waaruit BurgerkrachtCentraal de gemeenten uitnodigt om hun online informatie over de aanvraag voor een bijstandsuitkering te verbeteren.
De volgende stap is een herkeuring met de hoop dat er een goedkeuring volgt op een eventuele afkeuring.


Gemeente Drimmelen afgekeurd

Bij de beoordeling van de online informatie van de gemeente Drimmelen hebben we vastgesteld dat er niet wordt gesproken over het voorschot op de algemene bijstand. Dit recht met bijbehorende voorwaarden is vastgelegd in artikel 52 van de Participatiewet.

BurgerkrachtCentraal gelooft dat gemeenten die het voorschot online verzwijgen dit opzettelijk doen.

Wij beschouwen het als een weerspiegeling van de uitvoeringspraktijk. Waarschijnlijk staat in interne instructies van dergelijke gemeenten dat er grote terughoudendheid moet worden betracht bij het verstrekken van het voorschot. Deze instructies zijn daardoor niet Participatiewet ‘proof’ en hadden nooit door de colleges en gemeenteraden geaccordeerd mogen worden.

Deze uitvoeringspraktijk classificeren wij als onbehoorlijk maatwerk strijdig aan de Participatiewet.

Voorts hebben we vastgesteld dat er door de gemeente Drimmelen niet wordt gerept over de wettelijke beslistermijn en de bezwaarmogelijkheid (met wettelijke termijn).

Zorgwekkend voor de zogenaamde meldingsdatum vinden we dat er geen verwijzing is naar het UWV WERKbedrijf (Werk.nl). Het alternatief (bellen met de gemeente of het gemeentehuis bezoeken) laat niet zien dat de cruciale meldingsdatum goed is geborgd in het proces. Deze datum is volgens de wet bepalend door de ingangsdatum van de verstrekking van de bijstandsuitkering.

Bovendien is het wettelijk verplicht dat een bijstandsgerechtigde is ingeschreven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf. Dat kan natuurlijk ook in later instantie op aangeven van de gemeente; ons gaat het dan ook vooral om de registratie van de meldingsdatum. Die kan ook anders door de gemeente goed worden gedaan, maar dat wordt uit de online informatie zoals gesteld niet duidelijk.

Keuringsrapport:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/20181225-bkc-drimmelen/

Of kijk op https://www.burgerkrachtcentraal.nl/ bij ‘KEURINGEN’.


Standpunt PvdA Drimmelen

We sturen de memo ondersteunend advies primair juist aan de fractievoorzitter van de PvdA Drimmelen om reden van één van de standpunten van de partij. We citeren:

PvdA Drimmelen wil betere begeleiding bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Dit traject voor een aanvraag van een bijstandsuitkering en de daadwerkelijke verstrekking duurt nu te lang. Hier gaan vaak weken of zelfs maanden overeen. Dit kan inwoners in financiële problemen brengen. Een eventueel voorschot kan veel problemen voorkomen.

Wij zetten dit standpunt extra kracht bij met de volgende afwegingen:

Wettelijk gezien kan niet worden gesteld dat de afhandeling van een bijstandsaanvraag te lang duurt als er weken of zelfs maanden voor wordt uitgetrokken door de gemeente. De toegestane termijn is acht weken en die mag eenmaal worden verlengd. Dus in totaal zestien weken.
Zoals eerder genoemd informeert Drimmelen hier op de website niet over!

Echter vanuit burgerbelang bekeken, zal in de meerderheid van de gevallen de termijn wel (veel) te lang zijn en kan dit inwoners in financiële problemen brengen.

Juist daarom voorziet de Participatiewet in het voorschot (artikel 52).

Het voorkomen van financiële problemen door de duur van afhandeling van de bijstandsaanvraag is dé hoofdfunctie van het voorschot.

Als een gemeente het voorschot niet verstrekt of er zeer terughoudend bij is, bestaat het risico dat zij veroorzaker is van financiële problemen en dientengevolge van een armoedeval en schuldenproblematiek om die dan vervolgens vanuit armoedebeleid (vaak in dezelfde portefeuille van een wethouder als de Participatiewet) aan te pakken. Hoe contraproductief is dat?


Gemeente Drimmelen