BKCAdviesmemo gemeente Gooise Meren

Memo – ondersteunend advies

Aan:
Fractievoorzitters gemeenteraad Gooise Meren:
Jens Duyts (VVD), Maarten Balzar (D66), Jelmer Kruyt (Goois Democratisch Platform), Marieke le Noble-Visser (Hart voor BNM), Freek Vos (GroenLinks), Rolien Bekkema (PvdA), Arie Mastenbroek (CDA), Andreas van der Schaaf (50PLUS)
Roel Kamphuis (ChristenUnie)

Kopie aan:
Portefeuillehouder wethouder Barbara Boudewijnse
Griffie Gooise Meren

Onderwerp: online informatieverstrekking aanvraag algemene bijstandsuitkering
Van: BurgerkrachtCentraal
Auteur: Ray Heijder
Datum: 28 december 2018

Ook op hun websites informeren gemeenten over de aanvraagprocedure van een uitkering algemene bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Na een eerdere inventarisatie in het voorjaar van 2018 is BurgerkrachtCentraal gestuit op veel tekortkomingen op dit gebied in geheel gemeenteland. Dit was aanleiding om in begin november van dit jaar de BKCKeuring te starten bedoeld om gebreken te signaleren en gemeenten aan te moedigen tot het doorvoeren van verbeteringen.

De eerste ronde voorziet in een nulmeting (een eerste keuring) van 355 gemeenten. Inmiddels is bijna 1/3 deel van de gemeenten door BurgerkrachtCentraal beoordeeld.

De nulmeting markeert een vertrekpunt van waaruit BurgerkrachtCentraal de gemeenten uitnodigt om hun online informatie over de aanvraag voor een bijstandsuitkering te verbeteren.
De volgende stap is een herkeuring met de hoop dat er een goedkeuring volgt op een eventuele afkeuring.


Gemeente Gooise Meren afgekeurd

Bij de beoordeling van de online informatie van de gemeente Gooise Meren hebben we vastgesteld dat er niet wordt gesproken over het voorschot op de algemene bijstand. Dit recht met bijbehorende voorwaarden is vastgelegd in artikel 52 van de Participatiewet.

BurgerkrachtCentraal gelooft dat gemeenten die het voorschot online verzwijgen dit opzettelijk doen.

Wij beschouwen het als een weerspiegeling van de uitvoeringspraktijk. Waarschijnlijk staat in interne instructies van dergelijke gemeenten dat er grote terughoudendheid moet worden betracht bij het verstrekken van het voorschot. Deze instructies zijn daardoor niet Participatiewet ‘proof’ en hadden nooit door de colleges en gemeenteraden geaccordeerd mogen worden.

Deze uitvoeringspraktijk classificeren wij als onbehoorlijk maatwerk strijdig aan de Participatiewet.

Het keuringsrapport staat hier:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/20181227-bkc-gooisemeren/

Op kijk op www.burgerkrachtcentraal.nl bij ‘KEURINGEN’ bij 27 december 2018.

Voorts hebben we vastgesteld dat de gemeente Gooise Meren een tekstpassage gebruikt die we zorgwekkend vinden:

“Bent u jonger dan 27 jaar? Dan nemen wij uw aanvraag na 4 weken in behandeling. In deze 4 weken gaat u eerst zelf actief op zoek naar een opleiding of werk. U heeft in deze periode geen recht op ondersteuning of een uitkering.”

Er mag niet worden gesteld dat men geen recht op een uitkering heeft. Dat weet de gemeente namelijk niet. De behandeling van de aanvraag is nu juist bedoeld om dat recht al dan niet vast te stellen.
Wat er zou moeten staan is dat er in die periode geen recht op een voorschot bestaat. Dat recht ontstaat eerst vier weken na het ingaan van de zoekperiode (daags na de meldingsdatum) wanneer een belanghebbende van jonger dan 27 jaar een aanvraag mag indienen. Vervolgens moet binnen vier weken daarna (dus binnen acht weken na het ingaan van de zoekperiode) automatisch een voorschot worden verstrekt door het college.

We vragen ons af of deze tekst op de gemeentelijke website er op duidt dat in werkelijkheid, in de uitvoeringspraktijk, aanvragers jonger dan 27 een maand minder uitkering krijgen. Ofwel wordt in de praktijk over de periode meldingsdatum-aanvraagdatum geen uitkering betaald?

Een schema (de memo gaat door onder de afbeelding):

Participatiewet in beeld


Gemeente Gooise Meren afgekeurd

BurgerkrachtCentraal adviseert de gemeenteraad van Gooise Meren naar aanleiding van de constateringen het volgende.

Verificatie
Stelt u middels het keuringsrapport op www.burgerkrachtcentraal.nl bij ‘KEURINGEN’ (zie 27 december 2018) met ons vast dat het voorschot algemene bijstand wordt verzwegen op de gemeentelijke website, de zorgwekkende tekstpassage die we hierboven citeerden er inderdaad staat en dat er meer cruciale informatie mist.

Controle op uitvoering
Doe onderzoek in samenwerking met de verantwoordelijke wethouder Barbara Boudewijnse naar de gang van zaken in de uitvoeringspraktijk.
[1] Hoe verloopt de verstrekking van het voorschot?
[2] Wat is er in instructies vastgelegd (werkproces moet tenminste door de raad opvraagbaar zijn)?
[3] Worden aanvragers van jonger dan 27 jaar bij positief besluit op de bijstandsaanvraag betaald vanaf de meldingsdatum of vanaf de datum aanvraag?
[4] Corrigeer waar nodig het werkproces en de online informatie.

BurgerkrachtCentraal zal uiteraard de ontwikkelingen bij de gemeente Gooise Meren volgen. Dit doen we in beginsel door op gezette tijden voor de gemeentelijke website een herkeuring uit te voeren.

Daarnaast stellen we het op prijs als de gemeenteraad ons informeert over eventuele ontwikkelingen mede naar aanleiding van ons advies.