BKCAdviesmemo MEE NL en de regio-organisaties

Memo – ondersteunend advies

Aan: MEE NL en de regionale MEE-organisaties
Onderwerp: online informatieverstrekking aanvraag algemene bijstandsuitkering
Van: BurgerkrachtCentraal
Auteur: Ray Heijder
Datum: 28 december 2018

Als organisatie die zich onder meer richt op het leveren van cliëntondersteuning is MEE NL samen met de regionale MEE-organisaties in onze ogen een uitgelezen partij om door het hele land belanghebbenden te ondersteunen die een hulpvraag op grond van de Participatiewet hebben. De infrastructuur ligt er, het contact met de hulpvragers is er en minstens zo belangrijk, er is de noodzakelijke erkenning van MEE door de gemeenten.


In hoeverre doet MEE eigenlijk mee?

BurgerkrachtCentraal registreert veel tekortkomingen in de informatieverstrekking rond de aanvraag algemene bijstand. Dit gebeurt tijdens nulmetingen die we momenteel uitvoeren voor alle gemeentelijke websites. Uit diverse signalen maken we op dat het probleem zich niet beperkt tot de online informatie. Ook in de uitvoeringspraktijk schijnen er (grote) gebreken te zijn en zelfs misstanden.

Bovendien hebben wij contact met belanghebbende burgers die een beroep op BurgerkrachtCentraal doen voor cliëntondersteuning. Dit valt eigenlijk buiten onze rol en is de taak van partijen zoals MEE. We willen echter de mensen die ons benaderen niet in hun hemd laten staan. We zouden ze het liefst willen doorverwijzen naar MEE of een andere organisatie die cliëntondersteuning biedt. We hebben echter nog niet het vertrouwen dat het dan goed afloopt met burgers uit deze specifieke doelgroep.

Omdat we vinden dat dienstverlening hoort te liggen bij organisaties die ervoor zijn uitverkoren, hebben we besloten om MEE te benaderen.


Online gemeentelijke informatie schiet ernstig tekort

Onze waarneming is dus dat de online informatie die gemeenten verstrekken over de aanvraag algemene bijstand flink tekort schiet. In de ernstige gevallen (helaas zijn dat de meeste) wordt cruciale informatie verzwegen. In andere gevallen wordt deze onjuist (verdraaid) aangeboden (niet conform de Participatiewet).

In tot nu toe slechts enkele gevallen, troffen we juiste informatie aan. Het betreft de gemeenten Almere, Enschede en Lelystad alsmede de gemeenten die samenwerken in de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant.

Op de websites van MEE NL en de regionale MEE-organisaties treffen we geen compensatie hiervoor aan. Dat lijkt ons ook niet nodig; de gemeenten moeten hun werk (alsnog) goed doen.
Wel vinden wij dat er bij MEE kennis en expertise moet zijn om cliënten op dit gebied bij te kunnen bijstaan.


MEEr MEE!

Wij vermoeden dat MEE niet is toegerust om aanvragers van algemene bijstand voldoende te ondersteunen. Wij laten ons graag corrigeren als we het verkeerd hebben. Dan zouden we dat wel concreet gemaakt willen zien.

Vooralsnog is onze ervaring met de cliëntondersteuning van MEE bij kwesties werk & inkomen dat de organisatie wordt ingeschakeld op het moment dat er al sprake is van escalatie en het leed al is geschied. Er is dan reeds onnodige schade onder cliënten toegebracht door toedoen van gemeenten.

Dan levert MEE weliswaar goed werk, maar hoeveel beter voor de cliënten zou het zijn als de organisatie preventief sterker en prominenter opereert.


BurgerkrachtCentraal ontwikkelt graag mee

Als MEE echter zelf ook vindt dat er werk gemaakt zou moeten worden van betere ondersteuning op het gebied van aanvragen algemene bijstand, dan bieden we als BurgerkrachtCentraal graag één of twee experts aan om daarbij te helpen.

Wij zouden dan met u inzetten op:

MEEr actief attenderen op ondersteuning van onafhankelijke cliëntondersteuning en MEEr parate kennis en expertise op het gebied van de aanvraag algemene bijstand.

Het komt ons als BurgerkrachtCentraal voor dat MEE dat zelf ook ambieert. Uw reactie is meer dan welkom!


Advies

Rubriek
BKCadviesmemo's

PDF-versie
Memo ondersteunend advies

Geadresseerden
MEE NL

En de regionale MEE-organisaties:

MEE & de Wering
MEE Amstel en Zaan
MEE Drenthe
MEE Friesland
MEE Gelderse Poort
MEE Groningen
MEE IJsseloevers
MEE Noord- en Midden Limburg
MEE Noordoost Brabant
MEE Oost
MEE Plus Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
MEE Plus Brabant Noord
MEE Plus Drechtsteden
MEE Plus Midden-Holland
MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden
MEE regio 's-Hertogenbosch
MEE regio Tilburg
MEE Rotterdam Rijnmond
MEE Utrecht, Gooi & Vecht
MEE Veluwe
MEE West-Brabant
MEE Zuid-Holland Noord
MEE Zuid-LImburg
MEE Zuidoost Brabant
MEE Zuidwest Nederland