BKCadviesmemo gemeente Roerdalen

Memo – ondersteunend advies - gemeenteraad Roerdalen

Aan: Fractievoorzitters gemeenteraad Roerdalen:
J.C.L. Aelen, H.L.M. Nijskens, W.L.C. van Pol, M. Thevissen,
G.J.C.M. van Elmpt-Huts, J.G.G. Cremers
Kopie aan: Raadsgriffie Roerdalen
Onderwerp: online informatieverstrekking aanvraag algemene bijstandsuitkering
Van: BurgerkrachtCentraal
Auteur: Ray Heijder
Datum: 9 januari 2019

Net als we dat bij veel andere gemeenten doen (en uiteindelijk bij alle 355) beoordeelden we de website van de gemeente Roerdalen op de kwaliteit van de online informatie over de aanvraag bijstandsuitkering. Voor uw gemeente moet dit nog gebeuren, maar we hebben op voorhand al een zorgwekkende situatie aangetroffen. Ook van de reactie van uw ambtelijke organisatie op onze melding daarover zijn we geschrokken. Reden voor ons om u een memo ondersteunend advies te sturen.

Opmerking voor de griffie:
Dit document mag wat ons betreft vrij en zonder anonimiseren worden opgenomen in alle documentenstromen van de gemeente Roerdalen en eventueel daarbuiten. Dus ook in het raadsinformatiesysteem. Het is ook integraal overgenomen op www.burgerkrachtcentraal.nl.


De situatie

De volgende tekst treffen wij aan bij de vraag “Kan ik een voorschot van de sociale dienst krijgen?”

“Soms is het mogelijk een voorschot te krijgen. De sociale dienst gaat wel altijd na of het echt noodzakelijk is. Als u zelf nog geld hebt of u krijgt geld van een andere instantie, dan krijg u geen voorschot. Verder moet het bijna zeker zijn dat u een bijstandsuitkering gaat ontvangen.”

Deze tekst gaat volledig tegen de Participatiewet in (artikel 52).

Opmerkelijk is dat er staat dat het eigenaarschap van deze informatie ligt bij het commerciële bedrijf Kluwer en dat deze ongewijzigd is sinds maar liefst 8 december 2014!


De reactie

De reactie die van uw ambtelijke organisatie kregen, is deze:

“In maart komt onze nieuwe website. Zonder Kluwer! En met herschreven voor inwoners begrijpelijke teksten. Kijkt u dan weer kritisch mee.”

Daarop schreven wij terug:

Wij noteren dat de gemeente Roerdalen dus willens en wetens berust in het nog 2 tot 3 maanden onvolledig en onjuist informeren van de inwoners.

Vervolgens lezen we wat later deze reactie van de gemeente Roerdalen:

“Wij schrijven deze teksten zelf. De tekst waar naar wordt verwezen door burgerkrachtcentraal bevat landelijke vragen en antwoorden en kunnen we zelf niet beheren.”


Advies

Wij adviseren de gemeenteraad om aan de verantwoordelijk wethouder de heer
J.G.A.M. den Teuling de volgende vragen voor te leggen:

1. Bent u ervan op de hoogte dat de teksten op de gemeentelijke website niet in lijn zijn met artikel 52 van de Participatiewet?
2. Is het juist dat de ambtelijke organisatie dit wil aanpassen, maar dat voor zich uitschuift tot maart 2019?
3. Vindt u dat verantwoord denkende aan het belang van de geraakte inwoners van Roerdalen?
4. Moeten we uit “Zonder Kluwer!” met een uitroepteken opmaken dat de ambtenaren Kluwer liever kwijt dan rijk zijn?
5. Is het nu wel zo aannemelijk dat de ambtenaren niet direct kunnen ingrijpen?
6. Wordt hierbij de schuld niet ten onrechte op Kluwer afgeschoven?
7. Als de afhankelijkheid van Kluwer zo groot is, vindt u dat acceptabel?
8. Welke garanties zijn er dat bij een nieuwe website e.e.a. wel goed gaat, gelet op de attitude van de ambtelijke organisatie?
9. Is er niet structureel een onvermogen tot juiste informatieverstrekking?
10. Bent u bereidt alsnog direct in te grijpen?


Afsluitend

Het betreft hier één element van de kwaliteit van de online informatie over de aanvraag bijstandsuitkering. BurgerkrachtCentraal komt nog met de uitgebreide BKCKeuring van Roerdalen en zal u nader informeren daarover.


Gemeente Roerdalen