BKCadviesmemo gemeente Roerdalen – Reactie VVD

Memo – ondersteunend advies - gemeenteraad Roerdalen

Geachte heer Heijder,

Ik heb uw reactie, dank daarvoor met interesse gelezen.
Ik deel uw oordeel niet (volledig).

De vraag is te algemeen geformuleerd om te kunnen stellen dat het uitsluitend om een voorschot op een bijstandsuitkering gaat.

Het is een ons bekende politieke afleidingstruc om te stellen dat een vraag te algemeen is geformuleerd. Daarvan is helemaal geen sprake en bovendien is de vraagstelling zeer uitgebreid om algemeen te kunnen zijn. Pure onzin dus. Jammer!

Artikel 52 laat duidelijk zien dat je bij een volledige aanvraag direct recht hebt op een voorschot op de uitkering mits de aanvrager tijdig de benodigde stukken aanlevert of als dit niet door zijn schuld achterwege is gebleven.
En tenzij dat al bij de aanvraag duidelijk is dat er geen recht op een uitkering bestaat.

Volstrekt onjuist. Het is alsof de heer Nijskens het artikel niet heeft gelezen. Ten eerste wordt er niet gesproken over het recht op een voorschot. Dat bestaat namelijk sowieso als aan de voorwaarden wordt voldaan, maar het artikel ziet op het het AUTOMATISCH UITBETALEN ervan. Dat moet gebeuren binnen vier weken na het indienen van de aanvraag.

Het kluwer antwoord is inderdaad erg ruim gesteld maar het is toch echt zo dat je soms een voorschot kunt krijgen.

Ook volstrekt onjuist. Het voorschot moet iemand ALTIJD krijgen als aan de voorwaarden wordt voldaan. Niet soms!

De sociale dienst gaat na of het noodzakelijk is (broodgeld, is er een aanvraag, krijg je geld van een andere instantie of heb je (te veel)
vermogen).

Wat voegt deze mededeling toe? Dit is sowieso de procedure die hoort bij de afhandeling van de bijstandsaavraag zelf.

De vermogens- en inkomenstoets is heel snel gemaakt uitgaande van correct verstrekte gegevens. Dan volgt het voorschot dat in de toekomst met de uitkering verrekend wordt of teruggevorderd wordt bij geen recht op een uitkering.

Waar ik uw mening wel deel is dat de gemeente zich niet achter Kluwer mag verschuilen op het moment dat de gemeente die informatie actief via haar website deelt met inwoners.

Tenslotte vind ik de termijn van 2 à 3 maanden geen probleem omdat het inhoudelijke probleem naar mijn mening niet dusdanig is dat acuut ingegrepen moet worden in het lopende vernieuwingstraject van de website. Vrijwel alle belanghebbenden zitten al bij de gemeente aan tafel voordat ze het idee krijgen om naar een voorschot te vragen.

We stellen vast dat ook de fractie van de VVD net als de wethouder en de ambtelijke organisatie het prima vindt dat de burger maandenlang onjuist en onvolledig wordt geïnformeerd. Waarvan akte.

Ongetwijfeld zal andersom de burger niet zo lang mogen verzaken met het nakomen van zijn/of haar informatieplicht. Waarschijnlijk is 1 dag verkeerd of onvolledig informeren al voldoende voor beschuldiging van fraude en het opleggen van een maatregel en/of sanctie.

Uiteraard ben ik benieuwd naar uw oordeel over de kwaliteit van de overige informatie op de gemeentelijke website.

Is in de maak.

Met vriendelijke groeten,

Herman Nijskens


Gemeente Roerdalen

Rubriek
BKCadviesmemo's

Voorliggend
Memo ondersteunend advies

Reden
Het antwoord van de fractievoorzitter van de VVD Roerdalen, de heer Herman Nijskens, vinden wij zeer verontrustend.

Omdat we bang zijn dat zijn reactie de andere fractievoorzitters op het verkeerde been zou kunnen zetten, komen we direct met een tegenreactie. Dit doen we in de vorm van opmerkingen in rood in de inhoud van de reactie van de heer Nijskens.