BKCAdviesmemo gemeenteraad Venlo

Memo – ondersteunend advies - gemeenteraad Venlo

Aan: de fractievoorzitters van de raad van de gemeente Venlo
Kopie aan: portefeuillehouder wethouder A. Vervoort
Onderwerp: online informatieverstrekking aanvraag algemene bijstandsuitkering
Van: BurgerkrachtCentraal
Auteur: Ray Heijder
Datum: 23 december 2018

Ook op hun websites informeren gemeenten over de aanvraagprocedure van een uitkering algemene bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Na een eerdere inventarisatie in het voorjaar van 2018 is BurgerkrachtCentraal gestuit op veel tekortkomingen op dit gebied in geheel gemeenteland. Dit was aanleiding om in begin november van dit jaar de BKCKeuring te starten bedoeld om gebreken te signaleren en gemeenten aan te moedigen tot het doorvoeren van verbeteringen.

De eerste ronde voorziet in een nulmeting (een eerste keuring) van 380 gemeenten (dat zijn er 355 vanaf 1 januari 2019 door gemeentelijke herindelingen). Inmiddels zijn 111 gemeenten door BurgerkrachtCentraal beoordeeld.

De nulmeting markeert een vertrekpunt van waaruit BurgerkrachtCentraal de gemeenten uitnodigt om hun online informatie over de aanvraag voor een bijstandsuitkering te verbeteren.
De volgende stap is een herkeuring met de hoop dat er een goedkeuring volgt op een eventuele afkeuring.


Gemeente Venlo afgekeurd

We zijn eigenlijk nog niet toe aan het beoordelen van gemeentelijke websites in de provincie Limburg, want momenteel is Noord-Brabant ons keuringsgebied. Echter naar aanleiding van negatieve signalen van burgers in Venlo en tegen het licht van de grote financiële tekorten op het sociaal domein in deze gemeente, vonden we het nodig uw organisatie naar voren te halen in de planning van de BKCKeuring.

Op 22 december 2018 hebben we de nulmeting voor Venlo gedaan, om 18:45 uur afgemeld en het keuringsrapport gepubliceerd op BurgerkrachtCentraal.nl.

De online informatie van de gemeente Venlo over de aanvraag algemene bijstand is BKCafgekeurd.

Het gaat maar om twee punten van afkeuring, maar daarvan is er één zeer cruciaal.

Dat is beschreven in het keuringsrapport dat staat op deze locatie:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/bkc-keuring/20181122-bkc-venlo

Of bezoek www.burgerkrachtcentraal.nl en kijk bij ‘KEURINGEN’ bij 22 december 2018.


Negatieve signalen uit de burgerij

Er zijn negatieve signalen tot ons gekomen van Venlose burgers over de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet, met name op het vlak van informatievoorziening en bejegening. Dit betreft individuele gevallen. Net als gemeenten, gaat ook BurgerkrachtCentraal niet in op individuele gevallen. Wel kunnen deze een trigger zijn om ons eerder dan gepland in beweging te zetten voor een onderzoek.

We geven u het advies om er vanuit uw controlerende rol als gemeenteraad op toe te zien dat de verantwoordelijk wethouder de heer Alexander Vervoort de ambtelijke organisatie niet alleen volgens de letter van de wet voor zich laat werken, maar dat hij ook de behoorlijkheid in acht neemt. Ter herinnering en inspiratie daaraan zenden wij als bijlage de ‘Behoorlijkheidswijzer’ van de Nationale Ombudsman mee.


Grote financiële tekorten

De gemeente Venlo kampt met grote financiële tekorten in het sociaal domein. Uw gemeente is lijstaanvoerder van 77 gemeenten die in november van dit jaar een compensatiebedrag uit het Fonds Tekortgemeenten kregen toegewezen (het hoogste: € 21.719.101,26). Dat fonds betreft de terreinen Wmo en jeugdzorg.

Gemeenten die financieel in zwaar weer terecht zijn gekomen, kunnen in de verleiding komen om zich onbehoorlijker naar burgers met een hulpvraag te gaan opstellen in woord en daad. Er zijn zelfs gemeenten die openlijk aankondigen dat er moeilijker tijden voor inwoners aanbreken vanwege een bezuinigingsopgave.

De gemeente Venlo moet er echter (net als de andere gemeenten) rekening mee houden dat de bestaande wetten onverkort van kracht zijn. De rechten van de burgers hebben geen causaal verband met het gemeentelijk huishoudboekje. Ofwel: als de gemeente Venlo moet en wil bezuinigen, kan het niet zo zijn dat dit op de rechten van de inwoners wordt gedaan.

Wij vinden dat de gemeenteraad extra scherp in de gaten moet houden dat kwetsbare mensen in Venlo met een hulpvraag omwille van de bezuinigingsopgave het niet moeilijker wordt gemaakt om een bijstandsuitkering aan te vragen. Instroombeperkende maatregelen moeten behoorlijk zijn en mogen niet ten koste gaan van burgerrechten.


Zorgen over de Venlose behoorlijkheid

Door de signalen die ons hebben bereikt, maken we ons zorgen over de behoorlijkheid in Venlo. We vangen geluiden op over dubbelzinnige informatie over hetzelfde onderwerp (waarbij ook het UWV een rol speelt), het buitensporig (intimiderend of tenminste ontmoedigend) de nadruk leggen op strafboetes en plichten. Ondertussen wordt door de gemeente naar verluid achterwege gelaten om actief over bepaalde rechten te informeren.

De signalen worden bekrachtigd door onze eigen waarneming op uw website bij de informatie over het aanvragen van een bijstanduitkering. Een voor ons inmiddels bekende indicator voor het niet actief informeren, is het online volledig verzwijgen van het voorschot op de bijstand.
De gemeente Venlo maakt zich hier schuldig aan!

Aanvragers hebben onder voorwaarden recht op een automatisch door het college verstrekt voorschot binnen vier weken na het indienen van de aanvraag. Vervolgens telkens per vier weken zolang de gemeente de aanvraag nog in behandeling heeft. Dit automatisch recht en de voorwaarden staan in artikel 52 van de Participatiewet.

Verder missen we de vermelding over de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken.

Wel moeten we afsluitend opmerken dat we op alle andere punten wel kunnen goedkeuren!

Bovengenoemde twee bezwaren verhelpen, zou derhalve al leiden tot goedkeuring van de online informatie over de aanvraag bijstandsuitkering!


Stadskantoor Venlo

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie