Tweede BKCAdviesmemo gemeente Wageningen

Tweede memo – ondersteunend advies - gemeenteraad Wageningen

Aan:
Fractievoorzitters gemeenteraad Wageningen:
E. Bijleveld (GroenLinks), M.K. Bor (Stadspartij), M. Hulshof (D66),
B. Rozemeijer (VVD), M. Maijer (PvdA), R. Temmink (Connect Wageningen),
M. Heger (ChristenUnie), J. Dijkstra (CDA), M.A. Ait Imchi (SP)

Kopie aan:
Portefeuillehouder wethouder D. Gudden (D66)
Raadsgriffie Wageningen

Onderwerp: online informatieverstrekking aanvraag algemene bijstandsuitkering
Van: BurgerkrachtCentraal
Auteur: Ray Heijder
Datum: 24 januari 2019

Gisteren ontving BurgerkrachtCentraal via fractie van de Wageningse SP het bericht dat het college aan heeft aangegeven dat de gemeentelijke website van Wageningen is aangepast. Hiermee zouden de bevindingen in ons keuringsrapport serieus zijn genomen, evenals ons memo ondersteunend advies van 4 januari 2019. Voor BurgerkrachtCentraal aanleiding om een herkeuring te verrichten.

Helaas hebben we de herkeuring moeten opschorten naar aanleiding van de situatie die we online aantroffen. De website is slechts marginaal aangepast.
Onze conclusie is dat het college van burgemeester & wethouders en de ambtelijke organisatie nu ook de gemeenteraad op het verkeerde been zet. Bij de burgers deden ze dit al.

Bovendien is er een nieuwe zorg bijgekomen: de feitelijke uitvoering (de Wageningse werkwijze) verloopt mogelijk niet volgens de Participatiewet.


Dit is wel goed gegaan

Voor we ingaan op de punten waarop het college en de ambtelijke organisatie een scheve schaats (blijven) rijden, noemen we de verbeteringen die wel werden doorgevoerd.

• Het probleem van de gebroken link naar een pagina over het indienen van bezwaar is verholpen.
• De wettelijke bezwaartermijn van 6 weken wordt nu wel genoemd bij de bezwaarmogelijkheid.
• Aan de tekst over de beslistermijn is toegevoegd dat de termijn eenmaal mag worden verlengd.


Hardnekkige gebreken

Bedragen vermogenstoets
De aanpassing die is gedaan na onze vorige melding over ontbrekende bedragen vermogenstoets, vinden wij geen afdoende verbetering. Er wordt verwezen naar een webpagina van de Rijksoverheid en aangegeven dat men daar op een link moet klikken. Die leidt niet eens naar een online pagina, maar naar een pdf-document. Als Wageningen om beheerstechnische redenen liever naar een externe plek verwijst, dan is dat prima, maar voor de vermogenstoets is een betere link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

Voorschot
Het grootste bezwaar tegen de online informatie over de aanvraag algemene bijstandsuitkering bij de gemeente Wageningen blijft de productbeschrijving van het voorschot.

In het antwoord aan SP Wageningen (en daarmee aan de gehele gemeenteraad) schreef het college:

“Met betrekking tot het verstrekken van een voorschot hebben we naar aanleiding van het advies van BurgerkrachtCentraal de informatie op de website aangepast, rekening houdend met de Wageningse werkwijze.”

Lezen we de tekst die nu op wageningen.nl staat, dan is onze conclusie dat ons advies in ons eerste memo niet is opgevolgd. De geplaatste tekst is verre van Participatiewet proof zoals dat bij de gemeente Midden-Delfland bijvoorbeeld wel het geval is. We hebben in ons advies bewust deze gemeente in Zuid-Holland als lichtend voorbeeld genoemd.

De huidige Wageningse tekst luidt:

“Na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering kan het even duren voordat u de uitkering ontvangt. Daarom kunt u een voorschot op uw uitkering ontvangen totdat u uw uitkering definitief ontvangt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u kunt krijgen. Voorwaarde is wel dat u alle benodigde informatie hebt verstrekt.”

Dit is zeer onvolledige informatie (nogmaals, vergelijk met Midden-Delfland).

De opmerking van het college ”rekening houdend met de Wageningse werkwijze” is in onze ogen zeer verontrustend, omdat hiermee duidelijk wordt dat de kans bestaat dat de Wageningse werkwijze (de uitvoeringspraktijk) niet in overeenstemming is met de Participatiewet.

We vermoeden dat de gemeente Wageningen de juiste tekst over het voorschot simpelweg niet kán plaatsen omdat er dan een mismatch met de werkwijze ontstaat.
Wij denken daarom dat er een veel dieper liggend probleem is in Wageningen dan alleen de online informatie betreffende.


Afsluitend

BurgerkrachtCentraal adviseert de gemeenteraad om te onderzoeken wat de Wageningse werkwijze is.
Welke regels worden gevolgd bij het verstrekken van het voorschot? Met welke schriftelijke interne werkinstructie werken de ambtenaren? Wordt gebruikgemaakt van externe bronnen (bijvoorbeeld Schulinck Wolters Kluwer). Is er specifieke lokale wet- en regelgeving (beleidsregels).

Onderzoek of de beschrijving van de te volgen werkwijze strookt met de Participatiewet. Is deze juist en volledig? Zo niet, dan aanpassen en vervolgens de online informatie ermee in lijn brengen.

U kunt bij het bovenstaande eventueel bijstand krijgen van BurgerkrachtCentraal.

En vervang “Rekening houden met de Wageningse werkwijze” door: rekening houden met de Participatiewet. De werkwijze van een gemeente moet daaraan ondergeschikt zijn.
Dus lokaal geen wetten veranderen!


Gemeente Wageningen