BKCkraanvogel001 – Voorschot algemene bijstand

Kraanvogel

BKCkraanvogel001 - Voorschot algemene bijstand

BKCkraanvogels


Territorium

Het territorium waarbinnen BKCkraanvogel001 opstijgt en rondcirkelt, is artikel 52 van de Participatiewet. Daarin is het voorschot op de algemene bijstand geregeld.

Deze BKCkraanvogel vestigt de aandacht op de misstand van het door gemeente weglaten, verwarren en verdraaien van de wet en de regels over het voorschot.

Voor de misstand van het volledig verzwijgen van de voorziening, stijgt binnenkort een andere kraanvogel op.


Gemeentelijke boosdoeners

Inmiddels heeft BurgerkrachtCentraal kunnen inventariseren welke gemeenten zich schuldig maken aan deze misstand rond het voorschot. Ze staan op de kaart voorschotvermelders met gebreken.


Zo kan het ook

Om elk eventueel excuus weg te nemen voor het niet behoorlijk en betrouwbaar informeren over het voorschot algemene bijstand kan de BKCkraanvogel001 ons wijzen op de goede voorbeelden. Ze zijn helaas nog in de minderheid, de behoorlijke voorschotvermelders.


Voorschotvermelders met gebreken

We tellen op dit moment onder de 355 gemeenten maar liefst meer dan honderd die het voorschot wel vermelden op de gemeentelijke websites, maar delen van de informatie in min of meerdere mate weglaten, verwarren en/of verdraaien.
Bekijk de kaart >


Behoorlijke voorschotvermelders

De gedachte zou kunnen ontstaan dat artikel 52 van de Participatiewet inmiddels een dood wetsartikel is. Gelukkig zijn er gemeenten die ons hoop geven, de behoorlijke voorschotvermelders (helaas nog geen 10 van alle gemeenten). Zij eerbiedigen het wetsartikel omtrent het voorschot algemene bijstand wel. In elk geval volgens de informatie op hun website.
Ook dat hebben we in kaart gebracht.


Gradaties in de misstand

De misstand van het verdraaien van de wet en de regels over het voorschot algemene bijstand is niet overal hetzelfde. Niet elke gemeente die in overtreding is en zich daarmee onbehoorlijk en onbetrouwbaar opstelt, doet dat met kwade opzet. Maar er is een deel dat dit wel doet, willens en wetens!

Van onzorgvuldig tot kwaadaardig vraagt BKCkraanvogel001 achtereenvolgens aandacht voor het weglaten, verwarren en verdraaien van elementen.

Elementen weglaten
Hoewel artikel 52 van Participatiewet eenvoudig is en compact, kan het gebeuren dat je als gemeente elementen vergeet over te nemen in de informatievoorziening voor de eigen inwoners. Dit is eenvoudig te verhelpen door de info uit te breiden. Het beleid behoeft hiervoor niet te worden aangepast.

Elementen verwarren
Het is niet zo goed te bepalen of gemeenten het uit onzorgvuldigheid doen of met kwaadaardig motief: het verwarren van elementen. BKCkraanvogel001 ziet dat voorwaarden van de zogenaamde 'broodnoodregeling' ten onrechte en onrechtmatig worden geïmporteerd in de lokale beleidsregels en/of werkinstructies rond het voorschot algemene bijstand.

Elementen verdraaien
Dit is de ergste gradatie en slechts in enkele gevallen gevolg van onzorgvuldigheid. Bij veruit de meeste misstanden die we aantreffen is het een uitvloeisel van oneerlijk, burgeronvriendelijk, instroombeperkend beleid. Het verbeteren van de online informatievoorziening alleen plaatsvinden als er ook in het beleid een andere koers wordt gekozen. Daardoor nemen deze gemeenten niet snel verbetervoorstellen voor hun website van BurgerkrachtCentraal over.


Voorbeelden

Gemeenten blijken creatief te zijn in het verdraaien van de Participatiewet. Maar we zien ze ook van elkaar kopiëren. Deden ze dat maar vaker om goed te informeren!

Weglaten
Veel voorkomend is het weglaten van de wettelijke termijn van vier weken na het indienen van de bijstandsaanvraag waarbinnen de gemeente het eerste voorschot moet verstrekken. Bovendien komt het vaak voor dat er wordt gezwegen over de voorschotten die telkens per vier weken moeten worden verstrekt zolang de gemeente de aanvraag in behandeling heeft.

Verwarren
Hét voorbeeld van verwarren van regelgeving is het opperen van noodzakelijkheid van het voorschot. Dat is niet conform artikel 52 van de Participatiewet, maar gestolen van de voorziening bij 'broodnood'. Gemeenten werpen zo een bedenkelijke drempel op waarbij ze van belanghebbende eisen dat ze aantonen dat ze een voorschot echt nodig hebben. Bij broodnood is dat wel terecht, maar bij het voorschot niet.

Verdraaien
De meest voorkomende vorm van het verdraaien van artikel 52 van de Participatiewet is het laten aanvragen of laten verzoeken om een voorschot door de belanghebbende. Dit gaat helemaal voorbij aan het wetsvoorschrift dat impliceert dat de gemeente het voorschot uit eigen beweging (automatisch) moet verstrekken.


BKCkraanvogelcentrum

Alle BKCkraanvogels


Call to action, wat doe jij?

BKCkraanvogels stijgen niet alleen op om te observeren en te rapporteren, maar roepen ook op tot actie. Zij hopen dat mensen die zich aangesproken (moeten) voelen dat ook doen en overgaan tot handelen.

We noemen achtereenvolgens:

- Communicatiemedewerker
- Wethouder
- Gemeenteraadslid
- Slachtoffer
- Critical friend

Ben je communicatiemedewerker?
Bij de laagste gradaties van deze misstand, moet jij wat doen. Je kunt bijvoorbeeld zelf de vergeten elementen toevoegen. Daarbij kun je terugvallen op vakspecialisten bij jouw gemeente of adviezen van BurgerkrachtCentraal overnemen. Je kunt natuurlijk even 'shoppen' bij jouw vakgenoten bij de behoorlijke voorschotvermelders. En werkt jouw gemeente met een contentmanagementsysteem zoals SIMsite van SIMgroep, dan kun je ook naar de 'fabrieksinstellingen' kijken, de standaardteksten in de ingebouwde producten- en dienstencatalogus.

Ben je een wethouder?
Als je de verantwoordelijk wethouder bent, bijvoorbeeld met 'werk & inkomen' of de 'Participatiewet' in je portefeuille, dan kan jouw benodigde handelen zien op de uitvoering door het ambtelijk apparaat. Maar je bent ook bevoegd om beleidsmatig tot actie over te gaan. Daarvoor zijn er kaders bekend bij jouw gemeente. Daarop vindt als het goed is ook controle door de gemeenteraad plaats. Hiermee kun je het verschil maken, ook bij de zwaarste gradatie van de misstand  (het verdraaien van de wet en de regels over het voorschot).

Ben je een gemeenteraadslid?
De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders. Zowel op ambtelijk en bestuurlijk niveau kan de raad eisen stellen. Als individueel raadslid kun je net als BurgerkrachtCentraal.nl aandacht vestigen op misstanden bij je gemeente. Misschien zou je dat zelfs moeten doen als je er eenmaal signalen van hebt gekregen. Want kennis maakt verantwoordelijk en anders doe je aan wegkijken.

Ben je een slachtoffer?
Loop jij als inwoner van jouw gemeente aan tegen de misstand van het weglaten, verwarren en/of verdraaien elementen van de wet over het voorschot? Ben je er het slachtoffer van? Ook jij kunt iets doen. Doe een melding bij BurgerkrachtCentraal.nl. We gaan discreet met je bijdrage om en overleggen altijd eerst met jou voordat we er iets mee doen.
Mail naar info@burgerkrachtcentraal.nl of gebruik het contactformulier.

Ben je een critical friend?
Een critical friend staat niet als vijand van de gemeente uitsluitend aan de kant van de burgers, maar draagt net als de BKCkraanvogels behoorlijkheid, betrouwbaarheid en sociale rechtvaardigheid een warm hart toe. Signaleer jij een misstand rond het voorschot algemene bijstand in jouw gemeente? Of zie je juist iets dat heel goed gebeurt en tot voorbeeld mag dienen?
Mail naar info@burgerkrachtcentraal.nl of gebruik het contactformulier.