Collegevragen identiteitskaart Epe

Lab 055/0578

Apeldoorn/Epe Proeftuin Participatiewet

Collegevragen identiteitskaart Epe

12 december 2018 | Zoals waarschijnlijk in alle gemeenten ontvang je in de gemeente Epe een brief als je reisdocument (paspoort of identiteitskaart) bijna is verlopen. Uiteraard ook als je in de bijstand zit. In de brief van Epe staat ook wat het kost om jouw document te laten verlengen. Daar gaat iets mis en roept ook vragen op. We leggen het voor aan het gemeentebestuur van Epe via e-mail.

Geacht college, geachte gemeenteraad,

De gemeente Epe stuurt als service aan haar inwoners een brief als hun reisdocument bijna is verlopen. Hierin worden zij erop geattendeerd dat het moet worden verlengd. Er wordt ook aangegeven wat dit kost.

Wij hebben de beschikking over de brief die door u aan onze medewerker de heer R.M.F. Heijder is gezonden. Hij is ingezetene van de gemeente Epe en ontvangt van uw college een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Hij leeft ruim onder het bestaansminimum.

Overwegende dat,

kan worden aangenomen dat elke inwoner van de gemeente Epe dezelfde brief ontvangt als zijn of haar reisdocument bijna verloopt en daarbij geen onderscheid wordt gemaakt ten aanzien van de inkomenspositie van de geadresseerden,

Onder een reisdocument ook de identiteitskaart kan worden verstaan,

Het hebben van een geldige identiteitskaart geen vrije keuze is (ook niet als men niet reist in het buitenland),

Iedereen van 14 jaar en ouder zich moet kunnen identificeren,

De Rijksoverheid maximumbedragen heeft vastgesteld voor wat het aanvragen of verlengen van een reisdocument mag kosten,

heeft BurgerkrachtCentraal de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders waarvan tegelijkertijd de gemeenteraad op de hoogte wordt gesteld:

[1] Klopt het dat elke inwoner waarvan het reisdocument binnenkort verloopt in Epe dezelfde brief krijgt?
[2] Bent u ervan op de hoogte dat de daarin vermelde bedragen van de kosten van verlenging van zowel het paspoort als de identiteitskaart voor alle leeftijden hoger is dan de door het Rijk vastgestelde maxima?
[3] Bent u ervan op de hoogte dat op de gemeentelijke website van Epe andere bedragen staan die exact overeenkomen met de maxima?
[4] Volgens de website is de identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder 3 eurocent als enige goedkoper dan het Rijks maximum. Waarom?
[5] Welke bedragen worden daadwerkelijk gerekend aan de balie?
[6] Klopt het dat voor mensen in de bijstand en andere minima dezelfde bedragen gelden?
[7] Zo ja, waarom is er niet gekozen voor een voorziening zoals in andere gemeenten om minima vrij te stellen van deze onvermijdelijke kosten?

En gaat over tot de orde van de dag,

BurgerkrachtCentraal.nl