BurgerKluswijzer: individuele inkomenstoeslag

BurgerKluswijzer

BurgerKluswijzer: individuele inkomenstoeslag

Heb je al een langere tijd een laag inkomen, dan kun je in aanmerking komen voor een extraatje van jouw gemeente: de individuele inkomenstoeslag.


Kom ik in aanmerking?

Dat verschilt per gemeente, raadpleeg in elk geval de website van jouw gemeente (zoek op 'individuele inkomenstoeslag').

Zo is er landelijk een groot verschil wat gemeenten onder langere tijd verstaan. Bij sommige gemeenten kun je al na een jaar in aanmerking komen voor de toeslag, bij de meesten na drie jaar en bij enkelen pas na vijf jaar.

Ook wordt er per gemeente verschillend aangekeken naar wat een laag inkomen is. Veel gemeenten noemen een percentage. Bijvoorbeeld: uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Enkele gemeenten noemen exacte bedragen.


Hoe vaak?

De individuele inkomenstoeslag kun je nadat je 'm de eerste keer toegekend hebt gekregen vervolgens elk jaar krijgen zolang je aan de voorwaarden voldoet.


Hoeveel?

Ook de hoogte van de toeslag verschilt per gemeente. Maar is ook afhankelijk van jouw leefsituatie: alleenstaand, alleenstaande ouder of (echt)paar.


Aanvragen

Ook weer heel verschillend is de manier van aanvragen. Bij de ene gemeente kan het helemaal online, bij een andere moet je een telefonisch of e-mail aanvraagformulier opvragen of contact opnemen over hoe en wat.

En in veel gemeenten moet je de aanvraag elk jaar weer opnieuw doen. Sommige gemeenten verstrekken de individuele inkomenstoeslagen na enige jaren automatisch.


Voorwaarden

De voorwaarden voor deze voorziening vormen nogal eens een probleem. Dat ligt 'm in de willekeur. Dat betekent dat je voor een deel afhankelijk bent van de goede wil van jouw gemeente. Als men de pet scheef heeft staan of met het verkeerde been uit bed is gestapt, kan men je erg tegenwerken en je de toeslag weigeren.

Er zijn twee soorten voorwaarden: objectieve (meetbare) en subjectieve. Bij het laatste soort gaat het vooral mis.

Objectieve voorwaarden kunnen zijn:
U bent ouder dan 21 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
Uw inkomen is de afgelopen 3 jaar niet hoger geweest 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.
U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
U ontving de afgelopen twaalf maanden geen individuele inkomenstoeslag.
U zit niet in de gevangenis.

Dit is allemaal meetbaar en onomstotelijk vast te stellen.

Subjectieve voorwaarden kunnen zijn:
U heeft uw best gedaan om meer inkomen te krijgen.
U heeft weinig kans op extra inkomen in de toekomst.

Bij deze voorwaarden ben je afhankelijk van hoe jouw gemeente het ziet. Is het meetbaar of je wel je best hebt gedaan om meer inkomen te krijgen? En wat is genoeg je best doen?
En hoe is te bepalen of je kans op extra inkomen in de toekomst hebt? En wie bepaalt dat? De Participatiewet zegt:

kan het college, gelet op de omstandigheden van die persoon, een individuele inkomenstoeslag verlenen.
Artikel 36

En onder die omstandigheden vallen zoals de wet het beschrijft:

a. de krachten en bekwaamheden van de persoon;
b. de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.

En hoe wordt er trouwens tegenaan gekeken als jij beweert dat je weinig kans hebt op extra inkomen?
Met een beetje pech ziet de gemeente dat als een negatieve houding van jou en bestempelt zij jou als een niet-willer.
Vaak stelt een gemeente:

U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

Maar dan zou niemand met een bijstandsuitkering de toeslag moeten krijgen, want de bijstand is als tijdelijk bedoeld dus gericht op verbetering van inkomen.

De subjectieve voorwaarden maken de individuele inkomenstoeslag een wat onzekere voorziening die afhankelijk is van de bereidheid tot gunning door jouw gemeente. Dat is eigenlijk een slechte zaak. want het zou zomaar kunnen zijn dat je niets krijgt als de gemeente om één of ander reden de pik op jou heeft!


Beslissing

De gemeente moet schriftelijk beslissen op jouw aanvraag in een beschikking die voor bezwaar vatbaar is. Neem geen genoegen met een mondelinge beslissing!


Probleemoplossing

Geen beslissing
Het komt soms voor dat de gemeente geen beslissing neemt binnen de termijn die daarvoor geldt (8 weken). Dan moet je na die termijn (beslist niet eerder!) de gemeente in gebreke stellen. Dan heeft de gemeente nog twee weken om alsnog te beslissen. Doet zij dit niet, dan gaat automatisch een dwangsom lopen die kan oplopen tot bijna anderhalf duizend euro.

Voor het in gebreke stellen en de dwangsom werken we momenteel een aparte BurgerKluswijzer uit. Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier als je haast hebt. 

Niet eens met de beslissing
Ben je het oneens met de beslissing van de gemeente, bijvoorbeeld met een afwijzing of een volgens jou onjuist bedrag, dan kun je er officieel tegen in bezwaar gaan. Hoe dat moet, staat in de beschikking die je van jouw gemeente krijgt.

Voor het schrijven van een bezwaarschrift werken we momenteel een aparte BurgerKluswijzer uit. Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier als je haast hebt. 


Contactformulier


Euro's

Servicegraadmeter

De hoogte en toekenning (of afwijzing) van de individuele inkomenstoeslag zien we bij BurgerkrachtCentraal als een graadmeter voor de behoorlijkheid van een gemeente richting haar inwoners. Asociale gemeenten beknibbelen erop (onder druk van financiële tekorten) of doen opzettelijk moeilijk bij het behandelen van aanvragen.


Goed om te weten
Je mag de individuele inkomenstoeslag vrij besteden. Je hoeft er geen verantwoording over af te leggen.


Wanneer?
Bij langere tijd een laag inkomen.
Wat daaronder wordt verstaan, verschilt per gemeente.


Hoe vaak?
1x per jaar


Hoeveel
Verschilt per gemeente en jouw situatie. Bedragen variëren grofweg tussen de €100 en €700 per jaar.


Aanvragen
Raadpleeg de website van jouw gemeente voor de wijze van aanvragen.


Voorwaarden
Je moet een beetje geluk hebben, vooral bij de subjectieve voorwaarden. Jouw gemeente kan je maken en breken bij dit extraatje. Het zou zomaar kunnen zijn dat je niets krijgt als de gemeente om één of andere reden de pik op jou heeft!


Beslissing
De gemeente moet schriftelijk beslissen op jouw aanvraag in een beschikking die voor bezwaar vatbaar is.


Probleemoplossing
Je vindt in deze BurgerKluswijzer info over wat  je moet doen bij:

- geen beslissing
- afwijzing of verkeerd bedrag


Verordeningsplicht gemeente
Volgens de Participatiewet, artikel 8 lid 1 onder b, moet elke gemeente een verordening hebben opgesteld met haar regels voor de individuele inkomenstoeslag. Die verordening moet openbaar zijn. Dus voor iedereen in te zien.

Wet- en regelgeving, dat is lastig leesvoer (verordeningen ook). Het is behoorlijk als de gemeente ook haar best doet om daarvan afgeleide prettig leesbare informatie te bieden, onder meer op haar website.


Wet- en regelgeving

Landelijk
Participatiewet, artikel 36

Decentraal (gemeente)
De verplichte verordening individuele inkomenstoeslag.
Check hiervoor de website van je gemeente of zoek op Overheid.nl lokale wet- en regelgeving met zoekterm 'individuele inkomenstoeslag'


Deel je ervaring
Heb jij ervaring met het aanvragen (en wel of niet ontvangen) van de individuele inkomenstoeslag?

Wil je die met ons delen?
Stuur ons dan een e-mail via info@burgerkrachtcentraal.nl
Of gebruik het contactformulier onderaan deze BurgerKluswijzer.

Of stel op die manier je vraag/vragen.