Dreigende gerechtelijke dwaling

Lab 055/0578

Dreigende gerechtelijke dwaling

21 januari 2019

Hierbij doe ik de Rechtbank Gelderland een aanvullend schrijven toekomen omdat er in mijn optiek een gerechtelijke dwaling dreigt te ontstaan bij de zaak ARN 18 / 5545 PW. Dit maak ik op uit het verweer dat de gemeente Apeldoorn in deze zaak bij de rechtbank heeft ingediend. In het belang van alle partijen (ook in dat van de gemeente Apeldoorn) leg ik mijn zienswijze hierna uit. Mocht ik het toch verkeerd zien, dan laat ik mij graag door de rechtbank corrigeren.

Voorafgaand wil ik opmerken dat mijn brief van 21 juni 2018 nooit de bedoeling heeft gehad om aan te sturen op rechtsgang. Sterker nog, het is de zoveelste (en ultieme) poging geweest om dat juist te voorkomen en de rechterlijke macht niet onnodig te belasten. Mijn bedoeling was om nogmaals druk op de gemeente Apeldoorn te zetten om zich in te spannen de conflicten met mij minnelijk te schikken. Ik schrijf met nadruk 'nogmaals' omdat ik er meerdere malen op heb aangedrongen om het zo aan te vliegen. Dit heb ik op zowel ambtelijk als bestuurlijk (colleges en gemeenteraden van Apeldoorn en Epe) niveau gedaan.

In het verweer van de gemeente Apeldoorn tref ik juiste, maar in mijn beleving vooral onjuiste argumenten aan. Dat zal ik als het tot een zitting bij de rechtbank komt uitvoerig onderbouwen. Waar het op dit moment om gaat, is dat een deel van de argumenten niet relevant zijn voor de onderhavige kwestie en dat kan leiden tot de door mij gevreesde gerechtelijke dwaling.

Terug naar de basis: de zaak ARN 18 / 5545 PW ziet op het niet (tijdig) nemen van een beslissing door een overheid. Met mijn beroepschrift heb ik hiervoor een oordeel van de rechter willen vragen en de tegenpartij willen laten veroordelen tot het betalen van een dwangsom alsmede een schadevergoeding.

De argumenten die de gemeente Apeldoorn heeft aangedragen, pleiten haar naar mijn oordeel niet vrij van het volledig negeren van mijn brief van 21 juni 2018, alsmede de herinnering en de ingebrekestelling. Op geen van deze communicatiemomenten heeft de gemeente gereageerd. Ik zie in de aangedragen argumenten niets op basis waarvan het totaal niet reageren kan worden gerechtvaardigd. Ik hoop dat de rechtbank tot dezelfde conclusie zal komen.

Wel kunnen de argumenten meedingen (om vervolgens door mij te worden betwist) in een andere nog te voeren zaak, namelijk het aanvechten van het besluit om mijn aanvraag bijstandsuitkering te weigeren. Zoals uit de stukken blijkt, heb ik in eerste aanleg afgezien van een zaak. Maar door voortschrijdende kennis (opgedaan voor en dankzij BurgerkrachtCentraal.nl) en door nieuwe feiten die pas recentelijk dankzij een AVG inzageverzoek tot mij zijn gekomen, meen ik toch een kansrijke zaak te hebben. Daarvoor kan ik echter nu nog niet in beroep gaan, omdat er nog een bezwaarprocedure moet komen. Ik bereid momenteel een bezwaarschrift tegen het herzieningsbesluit voor binnen de bezwaartermijn van zes weken waarvan er thans bijna twee zijn verstreken.

Ik denk dat het goed is dat de rechtbank aan de gemeente Apeldoorn voorstelt om haar huiswerk opnieuw te doen en haar (naar ik inschat in allerijl opgestelde) verweer te ontdoen van de argumenten die niet relevant zijn voor de zaak ARN 18 / 5545 PW. Die zien we dan eventueel met elkaar weer terug op het moment dat er een andere zaak op de rol komt te staan. Wat nog maar de vraag is, want de bezwarencommissie moet zich dus in de toekomst nog buigen over mijn nog in te dienen bezwaarschrift op het herzieningsbesluit. Ik acht de kans aanwezig dat die stap alsnog tot herziening leidt en rechtsgang onnodig zal zijn.

Overigens zou ik de gemeente Apeldoorn willen adviseren om zorgvuldiger om te gaan met het opstellen van argumenten. Van wat ik tot nu toe heb gezien, ben ik niet onder de indruk. Ik word er alleen maar door gesterkt in mijn enthousiasme om de conflicten toch maar bij de rechter uit te vechten wat ik (zoals eerder gezegd) eigenlijk helemaal niet wil.

Hoogachtend,

Ray Heijder

Onderdeel van:
Lab 055/0578