Geen cliëntondersteuning

Lab 055/0578

Apeldoorn/Epe Proeftuin Participatiewet

Geen cliëntondersteuning

21 februari 2019

Geachte heer [trajectregisseur werk & inkomen gemeente Epe],

In vervolg op mijn e-mail aan u van eergisteren (19 februari 2019) deel ik u mede dat het inmiddels erop lijkt dat MEE Veluwe geen onafhankelijke cliëntondersteuning zal geven. U heeft overigens nog niet gereageerd op die e-mail, maar ik vertrouw erop dat u dit tijdig (lees: deze week nog) doet.

Voor zover aan mij bekend is MEE Veluwe echter wel de aanbestede partij om invulling te geven aan de toezegging van het college van de gemeente Epe ten aanzien van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Ik leg dit probleem nu terug op het bord van de gemeente Epe. Ik heb mijn deel gedaan voor het inschakelen van onafhankelijke cliëntondersteuning, maar loop aan tegen werkweigering (in casu contractbreuk?) van MEE Veluwe. Daar gaat de gemeente Epe naar ik aanneem iets van vinden.

Ik wijs vooruitlopend op de definitieve vaststelling ervan op de Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp
gemeente Epe 2019 die tot 27 maart 2019 ter inzage liggen in de Publiekswinkel van het gemeentehuis in Epe.

Ik citeer daaruit artikel 3 lid 1:

De gemeente wijst alle cliënten en hun mantelzorger(s) die een melding van een hulpvraag doen op de mogelijkheid om gebruik te maken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze functie wordt door de gemeente ingekocht bij een professionele organisatie.

Ook lid 2 is het waard om hier te citeren:

Cliëntondersteuning is er op gericht om cliënten te ondersteunen bij het formuleren en beantwoorden van hun ondersteuningsvraag.

Cliëntondersteuning is:

a. onafhankelijk; de cliëntondersteuner handelt vanuit het belang van de cliënt;
b. een algemene, vrij toegankelijke voorziening;
c. voor iedereen kosteloos beschikbaar;
d. gericht op reflectie op het eigen leven, gericht op de toegang tot ondersteuning in het sociaal domein en/of ondersteunend aan mensen die al van bepaalde voorzieningen gebruik maken.

Misschien interessant voor u om te weten, is dat ik het college en de gemeenteraad van de gemeente Epe vanuit BurgerkrachtCentraal vóór 27 maart een adviesmemo zal sturen om bij het definitief vaststellen van de bovengenoemde beleidsregels nog eens kritisch naar de prestaties van MEE Veluwe te kijken, met name op het vlak van toeleiding naar de voorziening cliëntondersteuning.

Ook deze e-mail is te zien op internet:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/geen-clientondersteuning/

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Vaassen