Recht op inzage dossier bijstandsuitkering

Recht op inzage dossier bijstandsuitkering

Geachte medewerker Werkplein Activerium Apeldoorn,

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, biedt burgers nieuwe mogelijkheden waaronder het 'Recht op inzage'.

Hierbij verzoek ik de gemeente Apeldoorn om mij dit recht in de vorm van een volledig overzicht te verschaffen met betrekking tot mijn dossier bijstandsuitkering.

Volledige naam is: R.M.F. Heijder
Adres: *******, **** ** Vaassen
BSN-nummer: *********
Datum inzageverzoek: 17 juni 2018


Reden inzageverzoek
Krachtens de AVG hoef ik geen reden op te geven voor mijn inzageverzoek. Omdat mijn initiatief echter ook publieke waarde moet hebben, ofwel als voorbeeld moet dienen voor mijn lotgenoten, geef ik die reden wel. Zodoende krijgt men een indruk van de mogelijkheden.

Mijn reden is tweeledig:

  • Ik bereid een juridische aanklacht tegen de gemeente Apeldoorn voor die luidt "Meervoudige overtreding van de Participatiewet en ambtelijk plichtsverzuim." Om dat zo optimaal te kunnen doen, wil ik weten wat de inhoud van mijn dossier bijstandsuitkering is.
  • Ik wil ter versteviging van zelfredzaamheid nadrukkelijker gaan inzetten op zelfregie in data en dossier, waaronder ook controle op juistheid van de gegevens valt alsmede recht bestaat op rectificeren, wissen, beperken van de verwerking en bezwaar maken tegen de verwerking.

Gewenste inzage
Of de gemeente Apeldoorn gegevens over mij verzamelt (en opslaat) en heeft verzameld (en heeft opgeslagen) en welk doel dat dient, is voor mij evident. Er realiseer mij dat dit inherent is aan het aanvragen en ontvangen van een bijstandsuitkering. Hierover verwacht ik van de gemeente Apeldoorn dan ook geen nadere informatie.

Wel wil ik een overzicht waaruit blijkt:

  • Om welke gegevens het gaat;
  • Om welke categorie├źn van gegevens het gaat;
  • Aan wie de gemeente Apeldoorn mijn persoonlijke gegevens eventueel heeft verstrekt of aan welke categorie├źn van ontvangers de gegevens zullen worden verstrekt;
  • Wat de herkomst is van de gegevens voor zover die niet door mijzelf zijn aangeleverd;
  • Of er sprake is (of sprake zal zijn van) van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.
    Zo ja wat is daarbij de onderliggende logica en wat is het belang en zijn de verwachte gevolgen daarvan voor mij?
  • Of in relatie met het voorgaande punt mijn gegevens worden gebruikt voor verwerking in BigData-toepassingen en/of instrumenten zoals Zelfredzaamheidmatrix, Participatieladder en Fraudescorekaart.

Afhandeling inzageverzoek
De gemeente Apeldoorn is verplicht binnen een maand schriftelijk of per e-mail te reageren op mijn inzageverzoek. Ik ga er derhalve van uit dat de gemeente hieraan zal voldoen, uiterlijk 19 juli 2018.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder