Inzet MEE Veluwe 28 februari 2019

Inzet MEE Veluwe op 28 februari 2019

12 februari 2019

Geachte medewerker van MEE Veluwe,

Op 28 februari 2019 heb ik als bijstandsgerechtigde het zoveelste gesprek met de gemeente Epe waarvan ik verwacht dat het tot niets zal leiden. Dit op basis van alle ervaringen in de afgelopen bijna 3 jaar. Ik wil graag dat iemand van MEE Veluwe aan het gesprek deelneemt in het kader van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Inmiddels ben ik een aanklacht aan het voorbereiden tegen het college van de gemeente Epe wegens het schenden van artikel 7 van de Participatiewet, dat ziet op de opdracht van het college: ondersteuning bij arbeidsinschakeling van personen die algemene bijstand ontvangen. Die opdracht heeft het college (deels uitbesteed aan de gemeente Apeldoorn) tot op de dag van vandaag volledig laten liggen. Niet uitgevoerd en daarmee overtreedt het college van de gemeente Epe de Participatiewet.

Het mag duidelijk zijn dat deze misstand en bestuurlijke dwaling een halt moet worden toegeroepen, niet alleen in mijn belang, maar ook in algemeen burgerbelang. Ik werp mij persoonlijk (maar ook als vertegenwoordiger van BurgerkrachtCentraal) op om hiervoor zorg te dragen.

Ik verzoek u om een medewerker van MEE Veluwe af te vaardigen die deelneemt aan het gesprek op 28 februari 2019 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Epe. De trajectregisseur werk en inkomen die mij voor het gesprek heeft uitgenodigd, breng ik tegelijkertijd op de hoogte van dit verzoek aan MEE Veluwe.

Ik ben voornemens om de medewerker die MEE Veluwe afvaardigt, actief te betrekken bij het vervolg van mijn case. Het participeren in het gesprek van 28 februari is daarvoor de aftrap. Ik stel voor dat ik daags erna aan de medewerker op een locatie in Epe of Apeldoorn meer zal vertellen over de toedracht en de achtergronden van de individuele case en een globaal plan de campagne zal presenteren.

Daarin komt ook een element voor dat een generieke, caseoverstijgende bijdrage moet gaan leveren aan de dienstverlening van MEE Veluwe met betrekking tot het gebied werk en inkomen. Later zou dat als een olievlek ook naar de andere MEE-organisaties kunnen vloeien. Hiermee zou MEE Veluwe als een pilot kunnen worden gezien. Volledigheidshalve stuur ik deze mail daarom ook in cc naar de MEE-directeur. Het plan is om vanuit BurgerkrachtCentraal de MEE-organisaties in samenwerking met de MEE-koepel extra toe te rusten op het gebied van de Participatiewet.

Ik verzoek u om aan mij te berichten welke medewerker MEE Veluwe afvaardigt voor onafhankelijke cliëntondersteuning aan mij.

Voor de goede orde deel ik u mede dat er bij het gesprek nog een andere persoon aanschuift, een BurgerkrachtCentraal collega onderzoeker sociaal domein.

Dit verzoek staat ook online:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/inzet-mee-veluwe-28022019/

Hoogachtend,

Ray Heijder

Onderdeel van:
Lab 055/0578