Juridische procedure 2018 | Ray Heijder versus gemeente Apeldoorn

< Startpagina < Kwesties < Case Heijder

27/02/2018 - Sinds maart 2016 ligt burger Ray (R.M.F.) Heijder in de clinch met de gemeente Apeldoorn in het kader van de Participatiewet (Algemene Bijstand). Dat duurt voort tot op heden. Heijder heeft in een brief van 24 februari 2018 nog een laatste keer de gemeente een minnelijk traject voor het gehele dossier aangeboden. Het ultimatum verloopt vrijdag 2 maart 2018. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de gemeente Apeldoorn voor de koninklijke weg kiest en een juridische procedure niet nodig zal zijn.


De aanklacht

De aanklacht tegen de gemeente Apeldoorn zal luiden:

Meervoudige schending door de gemeente Apeldoorn van bepalingen in de Participatiewet, meervoudig ambtsverzuim, intimidatie & machtsmisbruik, het negeren van hulpvragen en het aldus toebrengen van financiële en immateriële schade.


Het verzoek aan de rechtbank

Via een juridische procedure zal indien nodig de bevoegde rechter worden verzocht om een pleidooi van R.M.F. Heijder ter zitting in de rechtbank aan te horen en na het (deels) in het gelijk stellen van eiser de gemeente Apeldoorn te veroordelen tot (gedeeltelijke) schadeloosstelling van R.M.F. Heijder tot een bedrag van maximaal € 150.000,- (nader te onderbouwen).


Aanvraag juridische procedure

De aanvraag tot de juridische procedure wordt door R.M.F Heijder gedaan op maandag 5 maart 2018 via www.rechtsspraak.nl mocht de gemeente Apeldoorn afzien van een minnelijk traject.


Online dossiervorming

Als het komt tot een juridische periode zal in aanloop naar de rechtszaak en tijdens de verdere afhandeling op www.burgerkrachtcentraal.nl/kwesties/case-heijder/juridische-procedure-2018/ een doorlopend dossier worden gevormd. Ook de vele eerder gepubliceerde (offline geplaatste) stukken, zullen opnieuw vanuit het archief van R.M.F. Heijder openbaar worden gemaakt. De gemeente Apeldoorn weet wat hiermee wordt bedoeld, want zij heeft die stukken ook in bezit door deze destijds te hebben afgedrukt vanaf de website van R.M.F. Heijder.

Collectief belang /verduurzaming casuïstiek
Dit om te dienen tot algemeen maatschappelijk belang: illustreren hoe er op onbehoorlijke en onwettige manier met individuele burgerbelangen wordt omgesprongen door de gemeente Apeldoorn. Tevens is het een poging om individuele casuïstiek naar het niveau van collectief belang te tillen.

Het ligt bovendien in de lijn van het betrekken van het online publiek dat de eiser sedert maart 2016 heeft gedaan. Gegevens zullen worden geanonimiseerd voor zover het personen betreft die geen openbare functie vervullen (zoals ambtenaren van de sociale dienst van de gemeente Apeldoorn).


Gemeente Epe

Indirect is ook de gemeente Epe betrokken bij deze case. R.M.F. Heijder is namelijk als inwoner van het dorp Vaassen formeel ingezetene van deze gemeente Epe. Deze gemeente heeft echter de uitvoering van de Participatiewet uitbesteed aan de gemeente Apeldoorn.

Tijdlijn

Voor updates op deze tijdlijn, volg Twitter @PrtcllSdm

27/02/2018
Vooraankondiging juridische procedure in afwachting van aflopen ultimatum voor minnelijk traject (2 maart 2018).