Oude vermeende schuld blijft opspelen

< Startpagina < Kwesties < Case Heijder

Oude vermeende schuld blijft opspelen
Oude vermeende schuld blijft opspelen

23/02/2018De gemeente Apeldoorn blijft kiezen voor de uiterst klantonvriendelijke confrontatie met Ray Heijder. Er is in deze case in de bijna twee jaar die inmiddels is verstreken nog nooit, maar dan werkelijk nog nooit enige positieve toenadering geweest van deze overheidsorganisatie. Opnieuw toch maar eens kijken of er een kanteling in zit. De burger wil wel, maar ja, wie is de burger nog?

In een vandaag ontvangen beschikking (onderaan deze pagina geplaatst) komt de gemeente Apeldoorn met een oude veronderstelde vordering op Ray Heijder, een schuld van € 500,- die hij echter niet erkent.

De gemeente Apeldoorn blijft op deze zogenaamde schuld terug komen, terwijl ze claims van Ray Heijder negeert. Deze claims overtreffen het vermeende schuldbedrag significant (et duizenden euro’s). Met andere woorden: de gemeente moet juist nog aan Ray Heijder betalen.

Ook deze ontwikkeling wordt weer volledig transparant en integraal geplaatst op deze website vooral om de kwaadaardigheid van een overheidsorganisatie zoals de gemeente Apeldoorn wederom in het licht te zetten.


De reactie van Ray Heijder via e-mail wa-debiteurenbeheer@apeldoorn.nl

Kopie aan: activeriumsecretariaat@apeldoorn.nl

Geachte […],

Op 21 februari heeft u de beschikking ‘openstaande schuld 72335 / terugvordering voorschot’ opgesteld met kenmerk 1420785/220022202.

Aan het verhaal is voor de burger geen touw vast te knopen waarbij mogelijke scenario’s niet chronologisch door elkaar heen lijken te lopen. Tevens oogt het alsof te pas en te onpas maatwerk- en standaardtekstblokken door elkaar heen worden gebruikt.

Het is volstrekt onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Zo kan ik niet opmaken of ik een keus heb tussen betalen in één keer, betalen in termijnen of helemaal niet betalen en het op invorderingsmaatregelen aan laten komen. Het lijkt er enerzijds op dat de gemeente inhouding op de uitkering al heeft geëffectueerd, maar anderzijds wordt de suggestie gewekt (bij ‘Procedure’) dat de gemeente ervan uitgaat dat ik de schuld in één keer betaal of helemaal niet.

Laat ik dan maar degene zijn die wel duidelijk is:

Ik erken de schuld van € 500,00 (nog steeds) NIET en ben van mening juist een vordering van duizenden euro’s op de gemeente Apeldoorn te hebben.

Ik sommeer de gemeente Apeldoorn af te zien van eventuele het in mindering brengen van € 28,35 op de uitkering als maandelijkse aflossing van de schuld. Ik ga ervan uit dat de uitkering van 27 februari aanstaande onverminderd zal zijn.

Het nog verder verlagen van de uitkering is volgens mijn informatie bovendien onwettig gelet op het wettelijk bestaansminimum. Het huidige maandbedrag van € 401,91 is zelfs al ver beneden de beslagvrije voet.

Ik bied de gemeente Apeldoorn na anderhalf jaar meervoudige schending van wettelijke vereiste procedures en protocollen door de gemeente Apeldoorn in de gelegenheid om in gesprek met mij te gaan voor een minnelijk traject.

Als de gemeente dat afslaat, start ik een juridische procedure tegen die organisatie om mijn gehele vordering op te eisen en een schadevergoeding te bedingen voor de gevolgen van de schending van procedures en protocollen. Ik ben voornemens dit (indien noodzakelijk) op vrijdag 2 maart 2018 in gang te zetten op Rechtspraak.nl.

Ik adviseer u om intern te ontschotten en verder te kijken dan uw afdeling debiteurenbeheer. U kunt in elk geval later niet tegen uw collega’s zeggen dat ik niet heb gewaarschuwd voor een eventuele juridische procedure.

Zoals gebruikelijk publiceer ik de communicatie met de gemeente openbaar. Deze reactie vindt op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/kwesties/case-heijder/oude-vermeende-schuld-blijft-opspelen/

Hoogachtend,

Ray (R.M.F.) Heijder


De beschikking van de gemeente Apeldoorn d.d. 21 februari 2018

Logo gemeente Apeldoorn

Van: gemeente Apeldoorn, Werkplein Activerium / debiteurenbeheer

Geachte heer Heijder,

U heeft bij het Werkplein Activerium van de gemeente Epe een schuld openstaan van € 500,00.
Momenteel lost u niet af op deze schuld.

Betaling
Op 21 februari 2018 hebben wij geprobeerd om u telefonisch te bereiken. Dat is niet gelukt. Derhalve verzoeken wij u € 500,00 binnen 31 dagen na dagtekening van deze beschikking over te maken op bankrekening NL11BNGH0285016032 van de gemeente Epe afdeling WIZ onder vermelding van nummer 72335.

Als betaling ineens niet mogelijk is kunt u de schuld in termijnen aflossen. Omdat u een uitkering ontvangt wordt per 1 februari 2018 met uw uitkering verrekend. De aflossing op uw schud is vastgesteld op € 28,35 per maand. Het aflossingsbedrag wordt aangepast als de bijstandsnorm wijzigt of als iets verandert in uw persoonlijke of financiële situatie.

Als betaling ineens of in de voorgestelde termijnen niet mogelijk is, verzoeken wij u binnen 14 dagen na verzending van deze beschikking contact op te nemen met één van de medewerkers van de gemeente Apeldoorn in het Werkplein Activerium via bovenvermeld telefoonnummer.

Procedure
Wij gaan ervan uit dat u het hele bedrag op tijd betaalt of contact opneemt als dit niet lukt. Als u toch niet op tijd betaalt en ook geen contact met ons hebt opgenomen voor een betalingsregeling, dan sturen wij u een aanmaning gevolgd door een dwangbevel. Vervolgens wordt, eventueel door tussenkomst van de deurwaarder, beslag gelegd op uw inkomen en/of eigendom(men). De kosten die hiermee gepaard gaan komen geheel voor uw rekening. Het betreft hier de kosten van invordering (maximaal 15% van de openstaande schuld) en wettelijke rente. De wettelijke rente gaat in op de dag dat u niet voldoet aan de betalingsregeling.