Bedenkelijke financiering

Gaston belt aan: Goeeeedenavond Incluzio, bent u thuis? - 21/02/2018


Om over na te denken

'Trouwen' terwijl het te veel kost?
Incluzio kaart financiële tekorten aan tegelijkertijd met gesprekken over het aangaan van een nauwere relatie met de gemeente Hollands Kroon, een formeler partnerschap. Hoe moet dit worden geduid? Is dit juist heel logisch of helemaal niet voor de hand liggend?

Structurele verhoging of niet?
In het raadsvoorstel haast het college zich om te melden dat met het voorgestelde bedrag van € 1.096.018 voor aanvulling tekort van 2017 er heus nog geen sprake is van een structurele verhoging. Daarvoor zou het nog te vroeg zijn en moet er nog heel wat worden onderzocht volgens het college. Dat lijkt een nobele kanttekening, maar is in feiten een weggevertje van gebakken lucht. Hoogstens zou er nog een discussie kunnen komen voor een extra bedrag over 2018.

Maar dat is het laatste contractjaar. We moeten toch aannemen dat Incluzio voor de beoogde vier extra jaren 2019-2022 alleen een contract tekent voor een verhoogd budgetplafond. Als het bedrijf toch voor een bedrag tekent dat dichtbij het oorspronkelijke bedrag van 2016 ligt, kunnen er heel grote vraagtekens worden gezet bij de claim voor aanvulling tekort die nu is gedaan.

Bedenkelijke financiering

Op 8 maart 2018 ligt er het voorstel van het college om Incluzio € 1.096.018 te verstrekken uit de bestemmingsreserve sociaal domein. De onderbouwing daarvoor is allerminst op sluitende getallen en percentages gebaseerd. Er is nog veel onduidelijk en toch wil het college een akkoord van de gemeenteraad.

BurgerkrachtCentraal stelt niet dat Incluzio helemaal niet gecompenseerd zou moeten worden, maar dat wethouder Mary van Gent de portemonnee te gretig open wil trekken. Daarbij lijkt zij het gemeentebestuur zelfs medeplichtig te willen maken aan het moedwillig negeren van vooraf bekende risico's!

De gemeenteraad met het budgetrecht moet daar veel terughoudender in zijn en hopelijk blijkt dat tijdens de raadsvergadering van maart 2018 ook het geval.


Het geloof is er nog, maar zeker weten dan?

Het college beweert nog altijd te geloven in het ombuigen van ingekochte zorg naar zorg door de wijkteams. Uiteindelijk zou zo worden bespaard en binnen het plafondbudget kunnen worden gebleven.

Geloven is toch wat weifelend! Het zou in belangrijke kwesties als deze veel meer richting 'zeker weten' moeten.

Als er nu € 1.096.018 extra nodig is voor Incluzio en voor de komende jaren wellicht ook (en misschien zelfs meer), hoe sterk is dan dat geloof? Komt het er uiteindelijk niet op neer dat van alle andere alternatieven, deze met Incluzio de duurste zal blijken te zijn?
Afgezien nog van de wurggreep waarin de gemeente ermee in terecht is gekomen.


Incluzio echt het beste alternatief?

Het college stelt echter dat het alternatief Incluzio het beste is. Het noemt wel twee andere mogelijkheden, maar parkeert die op voorhand al als no-go's. Mary van Gent bepaalt, de raad heeft er volgens haar geen verstand van en moet maar gewoon op haar aangeven tekenen bij het kruisje.

Eigenlijk is Van Gent er allang uit, heeft al besloten, maar er is nu eenmaal een orgaan met het budgetrecht. Toch lastig als de commercie in je nek hijgt en jou de opdracht heeft gegeven: je zorgt maar dat je het er doorheen krijgt vóór de nieuwe raadsperiode.

Is de inschakeling wel goed met de alternatieven doorgerekend?

En zijn er nou echt onvoorziene ontwikkelingen? Was er misschien destijds toch wel meer bekend en was dát waardoor het bijvoorbeeld misging tussen de gemeente Hollands Kroon en Buurtzorg?

Hebben college (plus aanbestedingsteam) en Facilicom (Incluzio) destijds een onderonsje gehad waarbij bekend was dat de contractprijs lang niet voldoende zou zijn, maar dat het wel recht zou worden getrokken tijdens de koers? Dat zou betekenen dat de gemeenteraad met voorbedachte rade om de tuin is geleid. Dat is weliswaar een doodzonde, maar geen onmogelijk scenario.


Onduidelijke en onvolledige grondslag

 Je moet als wethouder maar het lef hebben (of minachting voor de gemeenteraad) om ruim een miljoen euro te claimen op basis van diverse onzekerheden.

Kwantificeer eerst en kom dan om meer geld vragen.

We zien daarnaast ook een stijging in zorgvraag. Wij kunnen deze echter nog niet definitief kwantificeren.

Als commercieel bedrijf had Incluzio er destijds op moeten staan om het risico contractueel in te kaderen. Wat is een substantiële wijziging en wat niet? Vooral grote concerns koersen niet op: we zullen wel zien, we wachten het wel af. Zeker een Facilicom Group niet die nou juist Incluzio in het leven heeft geroepen om krimp elders op te vangen. Misschien heeft het bedrijf gegokt, maar daarbij hoort het nemen van het verlies! Het argument dat er geen zorg meer zou zijn als Incluzio niet wordt gecompenseerd, is 100% chantage en dus verwerpelijk en onacceptabel. Alternatieven zijn meer binnen handbereik dan het college doet voorkomen.

Incluzio wist bij aanvang van de opdracht dat onzeker was of het plafondbudget toereikend zou zijn om alle zorgkosten te dekken. Dit risico is in de aanbestedingsprocedure ook erkend. Maar dit verschil blijkt nu dermate groot dat het Incluzio belet om het concept van 'zelf doen, tenzij' uit te rollen en voldoende in te verdienen om een autonome toename in zorg op te vangen in het verdienmodel.

Misschien moet de conclusie wel zijn dat Incluzio HELEMAAL GEEN compensatie moet krijgen, aangezien deze als 100% commerciële partij en voor hetzelfde percentage dochter van de zeer bedrijfseconomische ervaren Facilicom Group, financieel beter had moeten weten. Bovendien werd Incluzio door de gemeente geacht expert in de zorg te zijn dus ook had moeten kunnen inschatten wat de kwalitatieve en kwantitatieve zorgvraag zou zijn. Veel beter dan de gemeente.
De vraag zou kunnen zijn: is Incluzio echt wel zo'n zorgexpert? Daar wordt wel vaker aan getwijfeld!

De gedachte ten tijde van de aanbesteding was dat de echte 'expert' het best in staat zou zijn te beoordelen of hij de zorg kon leveren voor het beschikbare budget. Als wij teruggaan naar het gedachtegoed van de aanbesteding en de overeenkomst die we uiteindelijk met Incluzio hebben afgesloten, dan hebben we met Best Value Procurement gezocht naar een expert. Een partij die overzicht heeft en voor ons de belangrijkste risico's kan managen en beheersen. In die lijn pas het niet dat we alle verliezen van Incluzio compenseren.

Ook hier weer: laat het eerst vast komen te staan en kom dan om zoveel geld vragen.

In hoeverre er sprake is van een structrele substantiële wijziging van zorg, moet nog blijken.

Het zou er de gemeente om moeten gaan in hoeverre de inwoners worden gediend en niet zozeer wat juridisch door de beugel kan. Waarom zijn er überhaupt juristen ingeschakeld als het college er kennelijk toch maling aan heeft dat extra financiering (vooraf bekend) ongeoorloofd zou kunnen blijken te zijn? Ongeoorloofd is niet zomaar iets! Gemeenteraadsleden, heeft u er ook maling aan?

Juristen hebben op ons verzoek gekeken naar de overeenkomst en ons voorstel voor extra financiering. Zij geven aan dat dit juridisch mogelijk is, maar dat tegelijkertijd een risico blijft dat de extra financiering toch ongeoorloofd blijkt later.

Vooraf is het risico vastgesteld dat voorgestelde financiering wettelijk onjuist is, dus een overtreding van de wet! Wethouder Mary van Gent is bereid om willens en wetens in overtreding te gaan en door akkoord aan de raad te vragen ook het hoogste orgaan van de gemeente Hollands Kroon aan te zetten tot overtreding. Hiermee maakt zij de raad moedwillig medeplichtig. Waarschijnlijk is dat om alvast een vrijgeleide voor haarzelf te creëren. De gemeenteraad moet hier niet in trappen.

Of additionele financiering door de gemeente (die in feite neerkomt op een wijziging van de overeenkomst) past binnen de kaders van de overeenkomst en de Aanbestedingswet 2012 is niet duidelijk. De onderbouwing is daarbij bepalend. Daarmee ontstaat een risico op een beoordeling dat de financiering strijdig is met het aanbestedingsrecht.


Gijzeling en chantage

Het college eerbiedigt weliswaar met de mond het budgetrecht van de raad wel en erkent dat deze anders kan beslissen. Maar eigenlijk zegt dezelfde mond dat het college moet worden gevolgd. Er bestaan wel alternatieven, maar die zijn volgens het alwetende college niet geschikt. Dat moet zomaar worden aangenomen. BurgerkrachtCentraal is ervan overtuigd dat er wel bruikbare alternatieven zijn. Op de manier waarop het college met de raad communiceert, moeten wij denken aan gijzeling en chantage.

Het gras voor de volgende alternatieven wordt stellig door het college voor de voeten weggemaaid met 'nonproven' aannames. Beide hieronder genoemde stellingen van het college zijn eenvoudig onderuit te halen, meent BurgerkrachtCentraal. Bovendien zijn er nog meer alternatieven die mogelijk nog beter zijn, maar niet eens worden genoemd, laat staan overwogen.

Opnieuw aanbesteden
U kunt ons college de opdracht geven om het contract met Incluzio te beëindigen en de opdracht opnieuw in de markt te zetten. Risico is dat dit kan leiden tot hogere kosten vanwege andere cijfers en transitiekosten. De beoogde kanteling moet met een nieuwe partij opnieuw vorm krijgen en dat levert vertraging op.

Zelf doen
U kunt ons college de opdracht geven om na het aflopen van het contract met Incluzio de zorg zelf opnieuw te plaatsen en in te richten. Daar moet dan de nodige capaciteit voor vrijgemaakt worden. Dit past niet bij een regiegemeente.


Tekort uit het verband gerukt

Ter afsluiting van deze pagina stelt BurgerkrachtCentraal dat het tekort van Incluzio zeer mogelijk uit het verband is gerukt. In het totale verdienmodel van de Facilicom Group moet het verlies mogelijk meer worden gezien als investering om in breder verband omzet te maken en (uiteindelijk) winst. Dat wat het tekort veroorzaakt is slechts een topje van de ijsberg van de participatie van het commerciële concern in de samenleving.

Vooralsnog beschouwt BurgerkrachtCentraal het verzoek van Incluzio Hollands Kroon aan de gemeente Hollands Kroon om verlies te compenseren als poging tot winstmaximalisatie en kostenreductie over de rug van de burgers heen.