Incluzio en zorg in de verkiezingsprogramma’s

< Startpagina < Kwesties < Dossier Incluzio Hollands Kroon < Bestuur Hollands Kroon

Wat hebben de fracties in hun verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen staan aangaande Incluzio Hollands Kroon en zorg? We hebben ze bekeken en concluderen dat de ChristenUnie het dichtst bij onze bezwaren staat. Deze partij wil af van de commerciële invloed van Incluzio Hollands Kroon.


Lijst 1: Senioren Hollands Kroon (SHK)

De partij van de verantwoordelijke wethouder heeft uiteraard geen kritisch woord over Incluzio Hollands Kroon in het verkiezingsprogramma staan. De naam wordt helemaal niet genoemd. We moeten het doen met een vrij algemeen en veilig standpunt aangaande zorg.

De toegang tot de door de gemeente verleende zorg moet laagdrempelig zijn. Iedere inwoner weet waar men met de hulpvraag terecht kan. Wij zien erop toe dat het vangnet, opdat niemand tussen wal en schip valt, blijft aansluiten op de praktijk. Uitgangspunten SHK: Iedereen mag vertrouwen op goede zorg, iedereen die hulp nodig heeft, ontvangt hulp en de zorg wordt dicht bij de inwoners georganiseerd.


Lijst 2: LADA

LADA staat voor dat inwoners optimale keuzevrijheid moeten hebben bij het kiezen van een zorgorganisatie. De vraag is alleen hoe dat gewaarborgd kan worden met de dominantie van Incluzio Hollands Kroon. In het verkiezingsprogramma valt de naam van Incluzio niet.

Bij een hulpvraag moeten inwoners optimale keuzevrijheid hebben in het kiezen van een organisatie die bij hen past. Daarbij is het van belang dat lokale organisaties ook tot de zorgaanbieders behoren.


Lijst: 3: VVD

De VVD rept ook niet over Incluzio Hollands Kroon. Met zorg professionele zorgmedewerkers die klaar moeten staan dat zorg dichter bij de mensen moet aanbieden lijkt er wel een verwijzing te zijn naar de aanpak van Incluzio (wijkteams).

Iedereen verdient goede zorg. Wie ongewild ziek wordt, moet kunnen rekenen op hulp. Als VVD  vinden we het niet meer dan normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, moeten professionele medewerkers klaar staan voor de ondersteuning die nodig is. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Wij steunen initiatieven voor zorg op kleine schaal en tegen eenzaamheid. De zorg is toegankelijk voor iedereen.


Lijst 4: CDA

Het CDA legt zeer de nadruk op zorg voor elkaar binnen in de eigen omgeving binnen het eigen netwerk van de inwoner. Maar waar nodig moet de professionele zorg wel laagdrempelig zijn. Ook het CDA noemt Incluzio Hollands Kroon niet bij naam.

De zorg in Hollands Kroon dient laagdrempelig georganiseerd te zijn. Wij bepleiten een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg en vinden dat de gemeente inwoners daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden. Uitgangspunt voor het CDA is dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk blijven. Door het vragen van een eigen bijdrage kan er meer zorg worden geboden met een beperkt budget.


Lijst 5: PvdA

De Partij van de Arbeid noemt het verkiezingsprogramma een visie-document. Opmerkelijk is dat de PvdA (zij het slechts één keer) de naam Incluzio laat vallen. Daarbij lijkt de partij de markt gunstig gezind te zijn want men merkt op dat de tarieven die de gemeente betaalt aan de zorgaanbieders nog wel eens te laag is. Zou dat betekenen dat de partij geen moeite zal hebben om Incluzio te spekken met 1,1 miljoen extra?

Keuzevrijheid en kwaliteit zijn van groot belang. De PvdA wil dat uw oplossing - die u samen met uw netwerk en uw wijkteammedewerker heeft bedacht - centraal staat; niet de regeltjes of de prijs. De PvdA maakt zich zorgen over het afnemend aanbod van hulp, met name op het gebied van de jeugdzorg. De tarieven die de gemeente via Incluzio betaalt aan de hulpverleners is soms te laag. Daardoor haken hulpverleners af. Degene die indiceert mag niet degene zijn die het budget beheert.


Lijst 6: D66

Net als het CDA wil D66 het eigen netwerk van mensen die zorg nodig hebben belangrijk maken. Maar de partij ziet ook dat professionele ondersteuning nodig is.

Opmerkelijk is dat D66 op meerdere vlakken kritisch is op Incluzio Hollands Kroon en vindt dat dingen anders moeten. Het is niet zo dat de partij het commerciële bedrijf bij naam noemt. Men spreekt over de zorgpartner van de gemeente (maar dat is Incluzio).

D66 wil dat we de komende jaren werken aan een samenleving die ervoor zorgt dat kwetsbare inwoners vaker en sneller door familie, buren, mantelzorgers, hun netwerk verzorgd en opgevangen worden. Dit betekent wel dat we daar ook middelen voor beschikbaar stellen.

Verder blijft ondersteuning van professionals in de wijk noodzakelijk. Hollands Kroon heeft uitvoering van zorgtaken gedelegeerd aan een zorgpartner. D66 stond en staat achter de keuze om de diverse zorgtaken in elkaar te vlechten omdat we vinden dat persoonlijke zorg en individueel maatwerk zo het beste is te realiseren. Voor de verdere ontwikkeling wil D66 wel een aantal punten duidelijk anders.

Ten eerste moet er meer aandacht zijn voor regionale samenwerking om te garanderen dat schaarse of dure zorg beschikbaar is. Ten tweede willen we dat de zorgpartner van Hollands kroon de weg naar meer transparantie in indicatiestelling en zorgtoewijzing opgaat zodat de processen door een onafhankelijke deskundige toetsbaar zijn. Als laatste moet de zorgvrager veel meer dan nu de eigen regie kunnen voeren. Dit betekent dat het geven van duidelijke informatie over verschillende mogelijkheden als zorg in natura of persoonsgebonden budget (PGB). Een wens is ook meer helderheid over de mogelijkheid van het inschakelen van een vertrouwenspersoon bij klachten-, bezwaar en beroepsprocedures.


Lijst 7: Anders!

Anders! voorheen Progressief Hollands Kroon, stelt dat de burger door de dupe was. Incluzio Hollands Kroon wordt niet bij naam genoemd in het verkiezingsprogramma.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Maar deze overdracht van taken kende veel problemen waarvan de burger de dupe was. Het belang van de burger dient centraal te staan als sprake is van ingrijpende veranderingen.


Lijst 8: ChristenUnie

Het meest expliciete kritische standpunt richting Incluzio Hollands Kroon heeft de ChristenUnie. De partij noemt het dominerende commerciële bedrijf bij naam en lijkt het behoorlijk te hebben gehad met Incluzio.

Sociale Wijkteams weer onafhankelijk.
In Hollands Kroon is alle WMO-zorg uitbesteed aan Incluzio. En hoewel de wijkteams professioneel en met veel inzet hun werk doen, vindt de ChristenUnie dat het niet zo mag zijn dat Incluzio bepaalt welke zorg je nodig hebt, daarna zelf de zorg levert en achteraf rapporteert hoe ze het gedaan hebben. De slager keurt niet alleen zijn eigen vlees, maar schrijft ook nog eens de recensie. De ChristenUnie wil dat hier een einde aan komt, zodat de wijkteams weer volledig onafhankelijk en zonder commerciële invloed inwoners die zorg nodig hebben kunnen helpen.


Lijst 9: GroenLinks

Ook GroenLinks rept niet over Incluzio Hollands Kroon. De partij kan echter naar de mening van BurgerkrachtCentraal niet tevreden met de commerciële zorgaanbieder zijn, omdat kwaliteit discutabel is bij de inzet van Incluzio. Waar GroenLinks in mei 2017 al eens samen met ChristenUnie en de PvdA bezorgd over waren: Functioneren sociaal domein Hollands Kroon.

Bij de uitbesteding van taken, zoals de zorg, letten we in de eerste plaats op kwaliteit en niet alleen op kosten.


Lijst 10: Onafhankelijk Hollands Kroon

Met een 10-punten programma maakt Onafhankelijk Hollands Kroon zich af van het bieden van een verkiezingsprogramma. De partij vindt dat er veel mis is binnen de gemeente en dat veel zaken beter en anders geregeld moeten worden. In hoeverre dat ook geldt voor de zorg en in het bijzonder met betrekking tot Incluzio Hollands Kroon wordt in de tien punten niet duidelijk.

Zorg en welzijn verdient wat O.H.K. betreft onze constante aandacht. Langer zelfstandig blijven wonen met externe hulp wordt steeds meer gestimuleerd. Dit vraagt wel om meer maatwerk voor wat betreft de hulp aan de senioren en gehandicapten. Op dit punt is nog de nodige winst te behalen. Op het gebied van koppeling tussen professionele zorg met ondersteuning van de familieleden (mantelzorg) kan nog veel worden verbeterd. O.H.K. vindt dat de kwaliteit van zorg voor de groepen die er van afhankelijk zijn van goede kwaliteit moet zijn.