BurgerCertificering informatievoorziening online: bijstandsaanvraag

< Startpagina < KwestiesOperatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

BurgerCertificaat Bio:b
BurgerCertificaat Bio:b

Bio:b

De website van de gemeente is de spiegel van haar ziel

De uitkering Participatiewet, beter bekend onder de naam bijstandsuitkering, bevat elementen die nogal eens ondersneeuwen in de uitvoeringspraktijk bij gemeenten.

Reden voor BurgerkrachtCentraal om BurgerCertificering toe te passen. In eerste instantie op de online informatievoorziening bijstandsuitkering.

Er zijn al diverse blogs verschenen gerelateerd aan dit onderwerp.
Te vinden in
de rechterkolom van deze pagina

Zoals het er nu naar uitziet, zullen publicaties en uitreiking BurgerCertificaten Bio:b in de eerste week van mei 2018 plaatsvinden. Dan zal ook de Burgerdocumentenshop voor het eerst worden geopend.


Inventarisatie 380x

Als eerste stap worden alle 380 gemeenten beoordeeld via hun gemeentelijke website. De resultaten worden in ons digitaal systeem vastgelegd. 

Na de 380 gemeenten beoordelen we ook de Gemeenschappelijke Regelingen van gemeenten (zoals intergemeentelijke sociale diensten).

Tussentijds vuren we via Twitter (@Biob2018) pijlen af op opmerkelijke fouten en misstanden.
Hiermee krijgen gemeenten de gelegenheid om de situatie te verbeteren.

Na de gehele inventarisatie lopen we alles nog een keer langs en verwerken we eventuele verbeteringen die gemeenten hebben doorgevoerd in de resultaten.

We kijken bij deze inventarisatie naar de aanwezigheid en kwaliteit van de basisinformatie (voorwaarden, rechten en plichten) en in het bijzonder naar het aspect voorschot (artikel 52 lid 1 Participatiewet).
BurgerkrachtCentraal schrijft deze tekst voor (om in aanmerking te kunnen komen voor burgercertificering).


Burgerinformatieladder

Op basis van de inventarisatie worden gemeenten geplaatst op de Burgerinformatieladder. Dit wordt voor iedereen toegankelijk en kosteloos gepubliceerd.


Burgerdocumentenshop

De verantwoording van plaatsing van alle 380 gemeenten op de Burgerinformatieladder gebeurt in het Rapport Bio:b.
Dit rapport zal beschikbaar worden gesteld voor iedereen toegankelijk tegen redelijke betaling (via iDEAL).
Planning: eerste week mei 2018.

Er zullen later ook per gemeente gedetailleerde keuringsrapporten met aanbevelingen tot verbetering ter beschikking worden gesteld. Door iedereen te downloaden tegen redelijke betaling (via iDEAL).
Planning: vanaf medio mei 2018.


BurgerCertificaat (Biob)

Gemeenten die op de hoogste trede van de Burgerinformatieladder terechtkomen, ontvangen het BurgerCertificaat Biob. Dit is een certificaat specifiek voor dit onderdeel. Later zullen nog ander typen BurgerCertificaten volgen.
Eerste uitreiking gepland in de eerste week van mei 2018.


Cyclisch monitoren

Er cyclische monitoring plaatsvinden van de gemeentelijke websites op het aspect informatievoorziening bijstandsuitkering.

Mutaties worden verwerkt in ons digitale systeem. Het Rapport Biob zal periodiek een 'herdruk' krijgen en worden geplaatst in de Documentenshop.

Op basis van de mutaties kunnen gemeenten op de Burgerinformatieladder worden verplaatst. Dat zal uiteraard online te zien zijn.


Fraudescorekaart

Gemeenten zijn door de zware decentralisatieopgave kwetsbare organen geworden. Ze zijn gevoelig voor het bewust of onbewust overschrijden van de kaders van de wet.

Uit de verzamelde gegevens over de informatievoorziening door 380 gemeenten, wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een fraudescorekaart. De kwaliteit en kwantiteit van elementen van informatie kunnen indiceren in welke mate gemeenten in de uitvoeringspraktijk het risico lopen om wet- en regelgeving te overtreden.

De 380 gemeenten zullen uiteindelijk op de fraudescorekaart worden gepositioneerd. De risicogemeenten zullen worden aangeboden om samen met BurgerkrachtCentraal verbeteringen aan te brengen.


En verder in ontwikkeling

Veel gemeenten kunnen geen prioriteiten stellen bij het uitgeven van geld en komen terecht in de schuldenproblematiek. BurgerkrachtCentraal werkt aan oplossingen om te komen tot schuldhulpverlening aan gemeenten.

Dit heeft alles te maken met herstel van mandaat en budgetrecht.