Voorgeschreven tekst voorschot algemene bijstand

< Startpagina < Kwesties < BurgerCertificering informatievoorziening online: bijstandsaanvraag

Voorschot verstrekken mag wel wat spontaner
Voorschot verstrekken mag wel wat spontaner

Om in aanmerking te kunnen komen voor het BurgerCertificaat informatievoorziening online: bijstandsaanvraag moet een gemeente aan enkele voorwaarden voldoen. Een daarvan is de inhoud en de plaats op de gemeentelijke website van de informatie over het voorschot zoals geregeld in artikel 52 lid 1 van de Participatiewet.

Als de gemeente participeert in een Gemeenschappelijke Regeling dan gelden de voorwaarden ook voor de website daarvan!

Onder de voorgeschreven tekst treft u veel voorkomende valkuilen en fouten aan.


Voorgeschreven tekst (getoetst aan artikel 52 lid 1 Participatiewet)

Laatste update: 3 april 2018 - 12:30 uur

[begin voorgeschreven tekst]

Hoe lang duurt het?
U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voorschot
Binnen 4 weken nadat u zich heeft gemeld voor een uitkering krijgt u automatisch een voorschot van de gemeente. U blijft daarna per 4 weken het voorschot ontvangen tot er een besluit is genomen op uw aanvraag. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u kunt krijgen.

Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de bijstandsaanvraag indienen.

Het voorschot moet u later terug betalen.
Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, dan kan de gemeente het voorschot verrekenen met uw uitkering.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

- bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
- u onvoldoende bewijsstukken aanlevert en u dat te verwijten valt;
- u de bewijsstukken te laat aanlevert en u dat te verwijten valt;
- u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

[einde voorgeschreven tekst]


Valkuilen en fouten

Geen toevoegingen, tenzij
Voeg geen teksten toe aan de voorgeschreven tekst. De kans is groot dat u dan overbodige informatie verstrekt of dat u zorgt voor verwarring, dubbelzinnige uitleg of zelfs schending van de Participatiewet.

Voegt u toch toe, verzekert u zich er dan van dat het 100% Participatiewet proof is. Het wordt op prijs gesteld als u een eigen toevoeging meldt aan BurgerkrachtCentraal (info@burgerkrachtcentraal.nl). Wellicht kunnen we uw toevoeging in onze voorgeschreven tekst opnemen als voorbeeld voor andere gemeenten.

Meldingsdatum!
Gebruik in elk geval 'binnen 4 weken nadat u zich heeft gemeld'. Melding is cruciaal, gebruik niet het woord 'aanvraag' (of een afgeleide daarvan). Reden: de datum aanvraag kan om voor de gemeente praktische redenen later zijn dan de meldingsdatum.

Hanteer de datum van inschrijving bij Werk.nl (UWV) als meldingsdatum. Hier is voor iedere betrokkene ook bewijs van, namelijk het bewijs van inschrijving dat het UWV in de digitale werkmap van de aanvrager plaatst.

Automatisch
De toevoeging 'automatisch' met betrekking tot het verstrekken van het voorschot/de voorschotten is cruciaal. Hiermee laat u als gemeente zien zich verre te houden van de onrechtmatige handeling om de aanvrager het voorschot apart te laten aanvragen.

Valkuil: wat moet ik meenemen?
Meestal door het gebruik van standaard software voor de producten- en dienstencatalogus, is deze erin geslopen:

Wat moet ik meenemen?

een recent bankafschrift
een bewijs van eventuele schulden

Laat dat in relatie tot het voorschot achterwege! Dit wordt al op het hoger gelegen niveau van de aanvraag bijstand zelf uitgevraagd. De Participatiewet schrijft niet voor dat deze informatie apart voor het voorschot moet worden aangeleverd.

Valkuil (of met opzet?): info voorschot niet inline
Vaak komt het voor dat de online informatie over het voorschot apart staat, dus niet inline met de basisinformatie over de aanvraag bijstand. Hierdoor moet de belanghebbende extra zoeken.

Daarbij moet hij al bewust zijn van het bestaan van het voorschot. Dat is meestal niet zo: een aanvrager zal zich vooral bewust zijn van zijn probleem en niet van de oplossing (zeker niet als de gemeente deze verzwijgt).

Het volharden in het apart plaatsen van informatie over het voorschot vat BurgerkrachtCentraal op als het bewust verstoppen hiervan. Nog erger is het helemaal weglaten, wat ook voorkomt!