Melding schending Participatiewet Leidschendam-Voorburg

< Startpagina < Kwesties < Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

Melding misstand
Melding misstand

Geachte gemeenteraad,

06/04/2018 - Na correspondentie via Twitter met de ambtelijke organisatie van gemeente Leidschendam-Voorburg attendeert BurgerkrachtCentraal u erop dat uw college de Participatiewet schendt, om precies te zijn artikel 52 lid 1.

Dit wetsartikel ziet op automatische verstrekking (onder voorwaarden lid 1a en lid 1b) van een voorschot op algemene bijstand. Het eerste voorschot binnen vier weken na aanvraag en vervolgens per vier weken zolang er geen besluit is genomen op de aanvraag.

We begrijpen dat uw college via de ambtelijke organisatie de aanvrager van algemene bijstand om het voorschot laat vragen.

Ten overvloede benadrukken we dat dit geen individueel geval betreft, waarmee een gemeenteraad zich doorgaans niet bezighoudt.

Voor zover we kunnen nagaan ligt de aan de Participatiewet strijdige handelswijze niet vast in lokale wet- en regelgeving van gemeente Leidschendam-Voorburg.

BurgerkrachtCentraal gaat ervan uit dat u vanuit uw controlerende rol jegens het college van burgemeester en wethouders tegen de door ons vastgestelde misstand zult (willen) optreden.

Tot slot merken we op dat de beschreven afwijkende werkwijze openbaar is gemaakt op onze website bij het project 'Bio:b, BurgerCertificering informatievoorziening online bijstandsaanvraag'. Als de situatie niet vóór eind april wijzigt, zal deze ook zo worden opgenomen in onze eindrapportage.
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/kwesties/operatie-plichten-maar-burgerrechten-ook/biob/

Hoogachtend,

Ray Heijder
BurgerkrachtCentraal.nl

Correspondentie via Twitter