Ook de provincie schendt de Participatiewet

< Startpagina < Kwesties < Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

Hoeveel obstakels kan de kwetsbare burger overleven?
Hoeveel obstakels kan de kwetsbare burger overleven?

28/03/2018 - Er is een hele lange weg terug af te leggen naar 1 januari 2015, de dag dat de Participatiewet inging.  Toch moeten we resetten naar de 'fabrieksinstellingen' want de decentrale uitvoering is ernstig vervuild door de eigengereidheid van gemeenten. Helaas doen Gedeputeerde Staten (het dagelijkse bestuur van een provincie) daar ook aan mee. Hoeveel obstakels kan een kwetsbare burger eigenlijk overleven?

Door Ray Heijder

In het bijzonder heb ik het hier over de beslistermijn van de aanvraag bijstand en de hieraan gerelateerde voorziening voorschot (artikel 52, lid 1 Participatiewet). Het voorschot moet gewoonweg worden verleend uit eigen beweging door de gemeente aan de aanvrager. Onverwijld binnen vier weken, mits er natuurlijk is voldaan aan de plichten die de aanvrager heeft en bij aanvraag niet al vaststaat dat er geen recht op uitkering is.

Alles wat daarbij wordt verzonnen door gemeenten, is schending van de Partipatiewet. Het onrechtmatig onthouden van het voorschot is daarbij de grootste overtreding.


Gedupeerde staat van de burger

Als het voorschot niet wordt verstrekt en/of wordt geweigerd, is de burger benadeeld. De aanvrager bijstand in gedupeerde staat kan dan naar Gedeputeerde Staten. Dat is het dagelijks bestuur van de provincie. Hij kan dan een zogenaamde voorlopige voorziening onverwijlde bijstand aanvragen. Krijgt de burger zijn zin, dan verplicht de provincie de gemeente alsnog om de aanvrager bijstand onmiddellijk een voorschot te verlenen (of een te laag voorschot te verhogen).

Door het achterwege laten van het voorschot of het weigeren daarvan en de daarop volgende noodzaak om naar de provincie te stappen, wordt een decentralisatiebelofte gebroken:

Het verkleinen van de afstand tussen burgers en overheid.

De burgers worden juist op grote afstand van de overheid gezet!

Het is een feite een extra drempel die het de burger nog moeilijker maakt zijn recht te krijgen. In dit geval zelfs een blokkade en eindstation, omdat er geen mogelijkheid van bezwaar is als de provincie afwijst!

Opmerking:
Het is natuurlijk een heel ander verhaal als de aanvrager echt niet aan de voorwaarden voldoet en/of verwijtbaar in gebreken blijft.


Provincie doet mee aan het perverse woordenspel

De hoop van de burgers die afhankelijk worden van de bijstand vervliegt steeds meer. Een toenemend aantal gemeenten maakt zich schuldig aan een pervers woordenspel en voegt daarmee elementen toe aan artikel 52 lid 1 van de Participatiewet. Dit is de mistroostige conclusie die BurgerkrachtCentraal trekt bij een rondgang onder 380 gemeenten.
De inventarisatie voor het BurgerCertificaat informatievoorziening online: bijstand (Biob).

Dit manifesteert zich in vage en arbitraire voorwaarden voor het in aanmerking komen van een voorschot. Die staan dan haaks op de Participatiewet. Het culmineert zich in het ombuigen van het automatische recht op het voorschot naar het moeten indienen van een aanvraag.

Bezoeken we bijvoorbeeld de website van de Provincie Noord-Brabant voor het aanvragen van een voorlopige voorziening onverwijlde bijstand, dan treffen we een soortgelijk onrechtmatig woordenspel aan.
Voorziening onverwijlde bijstand provincie Noord-Brabant (pdf)

De gemeente neemt het besluit over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Heeft de gemeente niet binnen 4 weken hierover beslist? U kunt dan een voorschot op de uitkering aanvragen. Dit voorschot verrekent de gemeente later met uw uitkering. Weigert de gemeente u een voorschot te geven? Of is het voorschot te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. Geeft de provincie u gelijk? De gemeente moet dan onmiddellijk het voorschot geven of verhogen. Dit kan als het gaat over een voorschot voor de bijstand. Of over het voorschot van de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het schenden van de Participatiewet artikel 52 lid 1 door gemeenten, wordt hier zonder blikken of blozen overgenomen door de provincie met de passage: U kunt dan een voorschot op de uitkering aanvragen.

Ten overvloede: de aanvraag ziet op de bijstandsuitkering. Het voorschot is inclusief mits aan voorwaarden wordt voldaan. Het is niet de bedoeling van de wet dat het voorschot apart wordt aangevraagd.

Maar de provincie gaat verder in de fout:

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de voorziening onverwijlde bijstand, gelden de volgende voorwaarden:
U heeft:

- een bijstandsuitkering aangevraagd bij de gemeente

- een aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Dit suggereert dat de aanvrager beiden moet hebben aangevraagd. Het mag duidelijk zijn dat het hier om een of-situatie gaat (hoogstens een en/of-situatie).

Maar we zijn er nog niet:

En daarnaast geldt:

De gemeente of de SVB heeft nog niet beslist op de aanvraag.
U heeft de uitkering minstens 4 weken geleden aangevraagd.
In afwachting van de beslissing heeft u een voorschot aangevraagd.
De gemeente heeft besloten om u geen of een te klein voorschot te geven.
U heeft het voorschot dringend nodig en kunt niet langer wachten.
De kans dat u de uitkering krijgt, is groot.
Dat u een formeel verzoek om een voorschot heeft ingediend.

De provincie voedt en ondersteunt hiermee de schending van de wet door gemeenten. Dit doordat van de aanvrager bijstand wordt verwacht dat een voorschot is aangevraagd.

Nogmaals: het voorschot is wettelijk niet bedoeld om te worden aangevraagd!

Bovendien is het in de praktijk zodat gemeenten niet eens een besluit nemen om geen voorschot te verstrekken, maar het gewoonweg niet doen.

Maar bottomline is het van de gekke dat het überhaupt zover moet komen dat een vaak kwetsbare aanvrager van bijstand moet opboksen tegen de gemeente en dan ook nog eens tegen Gedeputeerde Staten, een fenomeen dat veel mensen niet eens kennen of als iets dicht in de buurt beschouwen. 

Gemeenten moeten ophouden met deze flauwekul en doen wat de wet voorschrijft. Er zijn er ook die dat gewoon wel doen dus het kan!