Lab 055/0578

misleidingLAB 055/0578
Vaststelling misleiding (pleger gemeente Apeldoorn)
Moet het lot van verzoeker geheel gaan afhangen van illusionisten W. en Ö.? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Zeker niet terwijl ze de boel misleiden.

vragenLAB 055/0578
Toelichten bezwaar, hoezo dan?
Wat is er niet duidelijk aan het bezwaar? Waarom een open vraag en geen gerichte? Wat wil men nou eigenlijk bij de gemeente? En wie wil dat? En mag dat?

verbaasdLAB 055/0578
Nieuwe misleiding gemeente Apeldoorn namens Epe
Ik heb ernstige aanwijzingen dat behandelend juridisch medewerker mevrouw W. wederom probeert de rechtbank te misleiden. Dit neem ik zeer hoog op.

schrijvenLAB 055/0578
Sollicitatie gemeente Epe
Er is geen enkele reden om Ray Heijder niet een leuke betaalde baan bij de gemeente Epe te gunnen. Is die er wel? Zeg maar welke dan!

schrijvenLAB 055/0578
Sollicitatie gemeente Apeldoorn
Er is geen enkele reden om Ray Heijder niet een leuke betaalde baan bij de gemeente Apeldoorn te gunnen. Is die er wel? Zeg maar welke dan!

rechtbankLAB 055/0578
Hoger beroep n.a.v. uitspraak op beroep ARN 19 / 4760
Met name misleiding door de gemeente Apeldoorn en onzorgvuldigheid van de rechtbank maken het interessant om in hoger beroep te gaan in zaak ARN 19/4760.

gevaarLAB 055/0578
Melding bedreigende handelswijze gemeente Apeldoorn
De gemeente Apeldoorn begint nu een ernstig gevaar te vormen voor de rechtspositie van Ray Heijder. Vrezend zoekt hij naar wegen om zichzelf te beschermen.

valLAB 055/0578
Vals spel gemeente Apeldoorn doorzien
Een waarschuwing voor valkuilen was niet voldoende, maar 'aantijgingen' wel om de vals spelende juridisch medewerker een riskant gesprek te laten annuleren.

liegenLAB 055/0578
Vastgestelde valse verklaringen gemeente Apeldoorn
Twee valse verklaringen aangetroffen in de correspondentie tussen gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Pleger van dit strafbaar feit: gemeente Apeldoorn.

vals of echtLAB 055/0578
Waarschuwing voor valse verklaringen
Een juridisch medewerker van de gemeente Apeldoorn heeft valse verklaringen afgelegd. Mogelijk is zij er niet de bedenker van, maar wel verantwoordelijk.

inzageLAB 055/0578
Verzoek inzage volledige correspondentie Apeldoorn/Epe
Om gerechtelijke stappen goed te kunnen voorbereiden, is opheldering nodig rond interne correspondentie tussen de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe.

dapperLAB 055/0578
Zonder lef ga je eraan bij de gemeente Apeldoorn
Geef de burger geen podium met zijn onomstotelijk aantoonbare gelijk! Pak me dan als je kan! Kom maar op gemeente, als je durft!

waarheidLAB 055/0578
Misleiding door trajectregisseur 9/1/2020
Door misleiding probeert de trajectregisseur zijn onrechtmatige daden te verdoezelen of te rechtvaardigen. Hij vormt een groot gevaar voor Ray Heijder.

waakhondLAB 055/0578
Alert op misleiding door de gemeente Apeldoorn
Controle wees uit: gemeente Apeldoorn verzuimde 'Aanvullende productie voor bezwaar' van 16 december 2019 in de processtukken op te nemen.

puzzelLAB 055/0578
Reconstructie onrechtmatig handelen rond psychisch onderzoek
Een reconstructie vanuit de kopie opdrachtverstrekking aan Ausems en Kerkvliet, waarvan overigens een tweede, afwijkende versie in omloop is.

bezwaarLAB 055/0578
Toch een besluit (soort van)
Belanghebbende adviseert het college bij herhaling om de aanvraag partiële ontheffing sollicitatieplicht te behandelen als aanvraag in de zin van de Awb.

bezwaarLAB 055/0578
Voorlopig bezwaar partiële ontheffing sollicitatieplicht
Met het besluit met een opeenstapeling van verzonnen waarheden en onrechtmatige handelingen kan belanghebbende zich niet verenigen.

fair playLAB 055/0578
Ray Heijder zet in op fair play en beter perspectief
De grote vraag is of er wel een geschikt klimaat bestaat waarin een informeel gesprek verantwoord kan plaatsvinden. Zijn de risico's wellicht te groot?

titaniumLAB 055/0578
Intimidatie door gemeente Apeldoorn gaat door in 2020
Ray lijkt steeds meer op een koala die door steeds verder oprukkende bosbranden in het gedrang komt. Bezwijkt hij binnenkort?

strengLAB 055/0578
Het stelselmatige geklooi bij de gemeente Apeldoorn
Bij gemeenten zoals de gemeente Apeldoorn moet je alert zijn voor het geklooi van de medewerkers. Het beste is om dat direct snoeihard af te straffen.

schadevergoedingLAB 055/0578
Verzoekschrift schadevergoeding overheid
De bestuursrechter is onder voorwaarden bevoegd op verzoek van een belanghebbende een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade.

zaak afgeslotenLAB 055/0578
Gemeente Epe duikt weg voor verantwoordelijkheid
Een zaak is pas afgesloten als een zaak is afgesloten. Zo vanzelfsprekend als het klinkt, is het ook.

meldingLAB 055/0578
Ingebrekestelling geen aanvraag, maar melding
Net als we onlangs bij een casus in de gemeente Rheden zijn tegengekomen, lijkt ook de gemeente Epe de mist in te gaan bij een ingebrekestelling.

doolhofLAB 055/0578
Gemeente Epe is de weg kwijt
Het is werkelijk bedroevend, de onzorgvuldige manier waarop de gemeente Epe (samen met de gemeente Apeldoorn) met procedures omgaat.

ingebrekestellingLAB 055/0578
Ingebrekestelling aanvraag partiële ontheffing sollicitatieplicht
Kom maar op gemeente! Wie 'A' zegt, moet ook 'B' zeggen (en meer)! Het gaat om verbetering van het proces van gemeentelijke dienstverlening.

toelichtingLAB 055/0578
Toelichting/aanvulling bezwaar
De onafhankelijke bezwarencommissie gemeente Apeldoorn komt er (zelfs met behulp van de aangeleverde stukken) niet uit en vraagt Ray Heijder om hulp.

analyseLAB 055/0578
Analyse beslissing op bezwaarschrift 07/11/2019
Belanghebbende heeft een analyse gedaan van de onrechtmatigheden bij de beslissing van de gemeente en het advies van de bezwarencommissie.

contactLAB 055/0578
Verzoek contactgegevens voorzitter bezwarencommissie
Ray Heijder wil zelf contact kunnen opnemen met de onafhankelijke bezwarencommissie. Hij vertrouwt de secretaris van de commissie niet (voldoende).

misleidingLAB 055/0578
Misleiding van de bezwarencommissie
Ray Heijder heeft aanwijzingen voor bewuste misleiding van de bezwarencommissie door de gemeente Apeldoorn/Epe en brengt de secretaris ervan op de hoogte.

kennisgevingLAB 055/0578
Kennisgeving afbreukrisico's ontbrekend uitvoeringsplan
Kennisgeving 'processen en dienstverlening bijstandsuitkering' aan de gemeente Apeldoorn, Eenheid Veiligheid & Recht (bezwaar en beroep).

informerenLAB 055/0578
Kennisgeving processen en dienstverlening bijstandsuitkering
Kennisgeving 'processen en dienstverlening bijstandsuitkering' aan de gemeente Apeldoorn, Eenheid Veiligheid & Recht (bezwaar en beroep).

NeeLAB 055/0578
Nieuw belastbaar materiaal gemeente Epe
De gemeente Epe, als opdrachtgever van het Werkplein Activerium, heeft zich aan de inhoud van deze brief geconformeerd. Mooi! Waarvan akte!

Ausems en KerkvlietLAB 055/0578
Afmelding psychologisch onderzoek
"Ik kan mij niet verenigen met het medeplichtig worden aan een onrechtmatige daad. Daarmee ondermijn ik mijn eigen rechtspositie."

iambtenaarLAB 055/0578
Uitvoerende ambtenaren blijken de boosdoeners
Het zijn de uitvoerende ambtenaren die de grote boosdoeners zijn. We zien dat in het klein in de casus van Ray Heijder en in het groot bij de toeslagenaffaire.

uitspraakLAB 055/0578
Tweede verzoek voorlopige voorziening
De rechter wijst een voorlopige voorziening af. Naar het oordeel van Ray Heijder na onbehoorlijke en onzorgvuldige behandeling. Daarom een nieuw verzoek.

klachtLAB 055/0578
Klacht tegen medewerker (trajectregisseur)
De klacht tegen medewerker luidt: onrechtmatig handelen en verdraaien van de werkelijkheid met onrechtmatige beslissingen en schade tot gevolg.

ActiveriumLAB 055/0578
Dan doet de gemeente Epe dat toch lekker!
Ik heb niets te schaften met de leugenaars in Apeldoorn die klakkeloos worden geloofd door Epe. Zonder hoor- en wederhoor van mij! Ik wil geen speelbal zijn tussen beide gemeenten. Klaar mee!

informatieverzuimLAB 055/0578
Vaststelling informatieverzuim psychologisch onderzoek
In aanvulling op het bezwaarschrift een schriftelijke vaststelling van informatieverzuim van de gemeente Epe met betrekking tot het bezwaarde onderzoek.

beroepLAB 055/0578
Beroep beslissing op bezwaar 31/07/2019
Wordt het resterend procesbelang na behandeling van het bezwaar nog voldoende ondersteund? Dat is het geval en daarmee maken de argumenten van Ray Heijder deel uit van de beraadslaging.

afvragenLAB 055/0578
Aanvullende productie voor bezwaar
Een maand nadat vaststond dat er geen psychische beperkingen zijn, wil de gemeente Epe ineens een medisch psychologisch onderzoek. Daar schuurt wat!

discussieLAB 055/0578
Het 'alles ter discussie stellen'
Na bijna vier jaar is het eindelijk voor iedereen, ook voor gemeente Epe glashelder wat dé kerncompetentie van Ray Heijder is: meneer stelt alles ter discussie.

onrechtmatigLAB 055/0578
Betoog onrechtmatigheden psychologisch onderzoek
Een nader betoog bij de onrechtmatigheden van een psychologisch onderzoek ingesteld door de gemeente Epe naar R.M.F. Heijder, woonachtig te Vaassen.

waarschuwingLAB 055/0578
Onrechtmatigheden psychologisch onderzoek
Waarschuwing aan Ausems en Kerkvliet voor de gevolgen van het accepteren en uitvoeren van een opdracht die kan leiden tot een schadeclaim wegens productaansprakelijkheid.

lelijkLAB 055/0578
Wat is de gemeente Epe lelijk!
Een impressieverslag van Ray Heijder na de zitting bij Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen inzake twee beroepen tegen de lelijke gemeente Epe.

Vrouwe JustitiaLAB 055/0578
Voorlopige voorziening onrechtmatig onderzoek
Tegen de tijd dat de gemeente Epe (Apeldoorn) een beslissing heeft genomen, is het leed al geschied. Dat kunnen we voorkomen met een voorlopige voorziening.

BreinLAB 055/0578
Voorlopig bezwaar tegen onrechtmatig onderzoek
Via een foute ambtenaar die al eerder niet schroomde om onrechtmatig te handelen, lijkt de gemeente Epe te gaan grossieren in bestuursrechtelijke blunders. Dit is er eentje van. Maar beloofd, er komt meer!

Ausems en KerkvlietLAB 055/0578
Verzoek toezending opdrachtverstrekking
Ray Heijder verzoekt de gemeente Epe om hem de opdrachtverstrekking toe te zenden die heeft geleid tot een uitnodiging van Ausems en Kerkvliet.

BreinLAB 055/0578
Onrechtmatig psychisch belastbaarheidsonderzoek
Veeleer zou er door een extern bureau samen met belanghebbende een diepgaand onderzoek moeten worden ingesteld naar de misstanden bij de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn.

OngeschiktLAB 055/0578
Consulent van Ray Heijder ongeschikt
De consulent van Ray Heijder maakt er een puinhoop van. Dit is niet te wijten aan de ambtenaar. De gemeente Apeldoorn en gemeente Epe treffen alle blaam.

LAB 055/0578
Aanvraag gericht aan college Epe
Een aanvraag ingediend bij het college van de gemeente Epe wordt door de ambtenaren doorgeschoven naar de ambtenaren van de gemeente Apeldoorn. Mag dat?!

JustitiaLAB 055/0578
Twee zaken op zittingsdatum 13 december 2019
Uit morele plicht en als stukje openbare verslaglegging voor het lezerspubliek van BurgerkrachtCentraal deelt Ray Heijder een gedachtegang met Rechtbank Gelderland.

AVGONRECHT: LAB 055/0578
Aanvraag inzage AVG
Nadat hij heeft vastgesteld dat er onjuistheden en leugens over hem circuleren bij de gemeente Epe/gemeente Apeldoorn dient Ray Heijder een AVG inzageverzoek in.

JustitiaONRECHT: LAB 055/0578
Aansprakelijkstelling eerste aanvraag bijstand
De tijd is rijp om voor te sorteren op een civiele procedure tegen de gemeente Epe (indirect gemeente Apeldoorn).

LAB055/0578

Casus van Ray Heijder (Vaassen) versus gemeente Apeldoorn/Epe.
Tijdlijn
Informatieverzoeken (2)
Aanvragen (2)
Bezwaren (2)
Klachten (1)
Ingebrekestellingen (0)
Beroepen (2)
Hoger beroep (2)
Aansprakelijkstellingen (2)
Schadevergoeding overheid (1)
Afgehandeld

CIVIELE RECHTSZAKEN

UNIEK PROCES

CORRESPONDENTIE