Respecteren van grondrechten

GrondrechtenRespecteren van grondrechten

De overheid respecteert de grondrechten van haar burgers. Sommige grondrechten bieden waarborgen tegen het optreden van de overheid, zoals:

 1. het recht op onaantastbaarheid van het lichaam
 2. het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
 3. het huisrecht
 4. het recht op persoonlijke vrijheid
 5. het discriminatieverbod.

Andere grondrechten waarborgen juist het actief optreden van de overheid, zoals:

 1. het recht op onderwijs
 2. het recht op gezondheid.

Grondrechten zijn neergelegd in de Grondwet en in verdragen zoals het EVRM. Van de overheid mag worden verwacht dat zij deze grondrechten respecteert. Als in de Grondwet of het verdrag is bepaald dat bij wet uitzonderingen op een grondrecht mogelijk zijn, moet de overheid zich zorgvuldig aan daarvoor geldende criteria en voorschriften houden. Te denken valt aan bepalingen in de Politiewet, het Wetboek van Strafvordering, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene wet op het binnentreden.

Bij het vaststellen van het recht op bijstand kunnen in complexere gevallen de grondrechten onder druk komen te staan. Dat is niet te vermijden, maar ze mogen niet worden geschonden. Van belang is dat het proportioneel gebeurt.

In deze casus is de gemeente duidelijk ver over de scheef gegaan met het hoor- en wederhoor van 1 juli 2016 afgenomen door de sociale recherche.

Het gesprek had naar de beleving van belanghebbende meer het karakter van een ingrijpend en indringend verhoor (nog net niet volgens de ‘Zaanse verhoormethode’).

Hierbij was belanghebbende vooraf niet op de hoogte gebracht van het het doel van het gesprek.

Bovendien is hem niet bekendgemaakt dat er ernstige verdenkingen tegen hem bestonden. Gegeven het feit dat hij kort daarvoor eindelijk een voorschot ontving, was er ook geen enkele aanleiding voor om te vermoeden dat er ernstige verdenkingen bestonden. Was dat wel het geval, dan was de gemeente sowieso in overtreding door een voorschot te verstrekken!

Ook moeten er grote vraagtekens worden gezet bij het ‘noodzakelijk geachte huisbezoek’. Waarom werd het noodzakelijk geacht?

 1. Om het recht op bijstand vast te stellen, of
 2. Als ultieme poging om toch nog (een tot dan toe onvoldoende gevonden) reden te vinden (uit te lokken) om de hartstochtelijk gedroomde afwijzing van de bijstandsaanvraag te rechtvaardigen.

Als we de gehele toedracht en omstandigheden (feitenrelaas) meenemen, dat is het laatste het geval.

Geschonden zijn hiermee de volgende grondrechten:

 1. het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 2. het recht op persoonlijke vrijheid.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie