Bouwsteen ‘geschikte ondersteuning’

OngeschiktBouwsteen 'geschikte ondersteuning'

7 november 2019

Nu we eindelijk gaan werken volgens een uitvoeringsplan, een plan van aanpak, is het goed om ook voorwaarden te stellen aan de kwaliteit van de ondersteuning en dat ook vast te leggen.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de huidige trajectregisseur moeten worden vervangen.


Welke ondersteuning?

Om te beginnen moeten we duidelijkheid krijgen welke ondersteuning er nodig is. Daarvoor moet eerst worden bepaald of de belanghebbende nu wel of niet bemiddelbaar is. In Kanttekeningen bij status 'bemiddelbaar' zien we dat het inzicht daarover verschilt tussen de belanghebbende en de trajectregisseur. Die kloof zal eerst moeten worden overbrugd.


Probleem werkplein Lucrato

Het verschil van inzicht over de status bemiddelbaar lijkt de belanghebbende (in elk geval op één aspect) gelijk te geven gelet op de opstelling van werkplein Lucrato. Daarbij is overigens niet zeker of die ook werkelijk bestaat omdat de mededelingen hierover niet geverifieerd zijn. Deze komen van de trajectregisseur af. Belanghebbende beschikt niet over een sluitend bewijs van de weigering van werkplein Lucrato om hem te bemiddelen. Belanghebbende houdt er rekening mee dat de trajectregisseur het heeft verzonnen totdat er een bevestiging van werkplein Lucrato zelf wordt overlegd.

Zeer kwalijk is dat er in stukken die circuleren tussen de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn wordt gesproken over het 'weigeren' en niet 'volledig meewerken' door belanghebbende. Dit is volledig uit de lucht gegrepen. Belanghebbende zal niet accepteren dat deze kwalificaties in zijn dossier blijven staan en heeft ter voorbereidingen op vervolgstappen eerst een AVG inzageverzoek ingediend.

Dhr. H wil niet meewerken aan zijn re-integratie via Lucrato. Lucrato verzorgt voor de gemeente Epe de bemiddeling naar werk. Om een alternatief te bieden heeft de Trajectregisseur dit nu zelf opgepakt in overeenstemming met Dhr. H. De trajectregisseur kon Dhr. H niet verder helpen, daar Dhr. H niet volledig meewerkte aan zijn re-integratie naar werk.

Dat er ook wordt beweerd dat belanghebbende niet volledig meewerkte aan zijn re-integratie naar werk (een onjuist oordeel dat van de trajectregisseur af moet zijn gekomen), versterkt het vermoeden van belanghebbende dat de trajectregisseur de kwestie Lucrato ook heeft verzonnen.

Opmerkelijk is dat de trajectregisseur kennelijk een alternatief moet bieden voor Lucrato. De vraag is of hij daarvoor geschikt is (voldoende toegerust). Belanghebbende vindt van niet aangezien de trajectregisseur al eens heeft opgegeven (met een overigens onrechtmatig besluit dat na een bezwaarprocedure door de gemeente is ingetrokken).

Bovendien is het niet het eigenlijke werk van de trajectregisseur wat hij op 30 oktober 2019 in het gesprek met belanghebbende ook zelf aangaf.

Het lijkt erop dat de trajectregisseur nu eenmaal moet van de baas. Het liefst zou hij zo snel mogelijk van belanghebbende verlost zijn (naar verluid de gehele gemeente Epe en Apeldoorn). Dat was op 30 oktober 2019 uit een aan trajectregisseur ontglipt opmerking ook op te maken.

Verlossing zal echter op zich laten wachten zolang beide gemeenten weigeren om de onrechtmatige overheidsdaad te beëindigen en de reeds veroorzaakte schade te vergoeden en/of te compenseren.


Conclusie

De volgende conclusie maakt dat er bij belanghebbende vooralsnog geen vertrouwen bestaat om met de huidige trajectregisseur tot een uitvoeringsplan, plan van aanpak te komen. Dat wil niet zeggen dat belanghebbende er niet aan mee zou willen werken. Getuige de grote inspanning voor het aanleveren van input voor het plan van aanpak is duidelijk dat belanghebbende alleszins bereid is.

Maar of de huidige trajectregisseur degene zal zijn die belanghebbende naar het beloofde land zal begeleiden, is maar zeer de vraag.

Daarvoor zal ook opheldering moeten komen over de leugens die over belanghebbende circuleren. Dat is een breekpunt voor de samenwerking die op vertrouwen moet zijn gebaseerd.

De ondersteuning is gebaseerd op een onduidelijke basis (wel of niet bemiddelbaar).