Kanttekeningen bij status ‘bemiddelbaar’

BemiddelbaarKanttekeningen bij status 'bemiddelbaar'

5 november 2019

Door Ray Heijder

De trajectregisseur is van mening dat ik bemiddelbaar naar betaalde arbeid ben. Daarmee verschilt hij met mij van inzicht. Ik beschouw mijzelf als niet (direct) bemiddelbaar.

Ik ben wettelijk niet verplicht om mijn inzichten opzij te zetten. Het is goed om een en ander hieromtrent met onderbouwing vast te leggen in het plan van aanpak.


Bemiddelbaar niet hetzelfde als willen/kunnen werken

De trajectregisseur lijkt bemiddelbaar en het willen en kunnen werken als synoniemen te zien. Ray Heijder ziet dat anders.

Vooropgesteld is het willen werken geen relevant onderwerp. Wie een bijstandsuitkering ontvangt, heeft niet de keuze van wel of niet willen werken. Er geldt een wettelijke arbeidsplicht!

Gelukkig wil belanghebbende maar al te graag werken en doet de afgelopen jaren ook niet anders. Net als de decennia daarvoor, maar dat was tegen betaling. Voor BurgerkrachtCentraal is Ray Heijder zeven dagen per week in de weer, meestal veel meer dan 8 uur per dag. Op zijn arbeidsethos en arbeidsritme valt niets aan te merken, vindt hij.

Ergo, Ray Heijder wil en kan werken, maar daarmee is hij volgens hem niet automatisch bemiddelbaar.

De trajectregisseur stelt: er zijn geen belemmeringen van welke aard dan ook, dus bemiddelbaar.

Maar is dat wel zo? Zijn er geen belemmeringen?


Belemmeringen

Er is sprake van vier belemmeringen die arbeidsinschakeling in de weg staan:

  1. Psychische belemmering
  2. Arbeidstechnische belemmering
  3. Organisatorische belemmering
  4. Financiële belemmering

Psychische belemmering
De geestelijke toestand van Ray Heijder is naar zijn eigen zeggen prima in orde. De trajectregisseur vroeg zich op 30 oktober 2019 wel af of hoe dat kan gezien de afgelopen bijna vier jaar leven ver onder het bestaansminimum en met de perikelen met de gemeente. Ray gaf aan dat dit ook best verwonderlijk is, maar dat de verklaring voor het standhouden is gelegen in de kracht die hij uit zijn Bijbels geloof put.

Hiermee is niet gezegd dat er geen psychische belemmeringen zijn, maar die zijn er vooral door de juridische strijd die Ray Heijder noodgedwongen is te voeren tegen de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Helaas wijst alles erop dat die alleen nog maar heviger zal worden. Hij slaat naast de weg van bestuursrechtelijk bezwaar en beroep nu ook de civielrechtelijke richting met het voorbereiden en aanspannen van meerdere rechtszaken op het vlak van het leerstuk onrechtmatige overheidsdaad. Dat gaat nog psychische inspanning vergen dan hiervoor.

Het procederen tegen de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn is geen vrije keuze voor Ray Heijder; hij moet wel wil hij zijn schades vergoed en/of gecompenseerd krijgen.

Daarnaast is hij in de stellige overtuiging dat het niet alleen om gepasseerde onrechtmatige overheidsdaad gaat, maar dat deze nog voortduurt en dus ook de te verhalen schade nog toeneemt.

Arbeidstechnische belemmering
Ray Heijder is van mening dat hij in plaats van geactiveerd richting de juiste en brede arbeidsmarkt door toedoen van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe is geforceerd in de richting van de materie in het sociaal domein. Iets waar hij vóór 2016 totaal geen affiniteit mee had. Hij had hier helemaal niet willen zijn, maar nu dat zo is, wil hij hiervan in beginsel zijn betaalde arbeidsinschakeling maken. Tenzij de gemeenten als veroorzakers van de afdwaling een oplossing bieden.

Hiermee is de afstand tot de oorspronkelijk voor Ray Heijder voor de hand liggende arbeidsmarkt groot geworden. Hij zit nu vooral bovenop de decentralisaties, de daaraan verbonden dienstverlening en diep in de wetgeving dienaangaande. Bovendien groeit de website BurgerkrachtCentraal uit tot meer dan alleen een signaleringsmiddel, maar neemt de waardevolle gedeelde kennis/content toe en wordt Ray Heijder benaderd door particulieren en gemeenten voor advies. Helaas is dit allemaal nog onbezoldigd werk.

Organisatorische belemmering
Eerder dit jaar heeft de trajectregisseur beweerd dat werkbedrijf Lucrato niet bereid is om Ray Heijder te bemiddelen. Dit zou verband houden met de weigering van belanghebbende om BurgerkrachtCentraal te schrappen van zijn CV. Ray Heijder ziet in het gevraagde veranderen van zijn CV een aanzet tot fraude (valsheid in geschriften) en wil deze wetsovertreding niet begaan.

Dit heeft er overigens toe geleid dat er bij de gemeente de onjuiste opvatting heerst dat belanghebbende weigert mee te werken aan zijn arbeidsinschakeling. Ray Heijder zal tegen deze leugen van de gemeente gerechtelijke stappen ondernemen.

Tot deze belemmering behoort ook de oneigenlijke inzet van de trajectregisseur om het weigeren door werkbedrijf Lucrato op te vangen. De trajectregisseur is er vooral om kandidaten te activeren, niet om te bemiddelen naar werk. De vraag is of hij wel voldoende is toegerust om belanghebbende te bemiddelen. Heeft hij wel een netwerk van contacten met werkgevers of heeft hij ook een soort van grote afstand tot de arbeidsmarkt?

Financiële belemmering
Belanghebbende leeft ver onder het bestaansminimum. Door toepassing van de kostendelersnorm en vermindering bestuursrechtelijke premie (CAK) is zijn maandelijkse netto inkomen € 421,- exclusief vakantiegeld, dat is € 450,- inclusief vakantiegeld.

Sinds oktober 2019 is € 99,- zorgtoeslag weggevallen doordat een gerechtsdeurwaarder er (mogelijk onrechtmatig) beslag op heeft gelegd.

Een eventuele verlichting in de vorm van de individuele inkomenstoeslag is belanghebbende onthouden en tegen dat besluit is hij ook alweer genoodzaakt om bezwaar te voeren (en mogelijk beroep). Wat weer een versterking is van de psychische belemmeringen.


Niet bemiddelbaar

Al met al is Ray Heijder van mening dat hij op dit moment niet bemiddelbaar is naar werk en dat hij geen uitzicht op inkomensverbetering heeft. Hij laat zich hoewel de vooruitzichten niet gunstig lijken graag positief verrassen door de gemeentelijke ondersteuning en vult alvast zijn lunchtrommeltje voor zijn eerste werkdag.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie