Lab055/0578 Tijdlijn

Lab055/0578
Case Ray Heijder versus gemeente Epe/Apeldoorn

Cool Timeline

2019
17 juli

Gemeente Apeldoorn meedogenloos

Gemeente Apeldoorn kun je zien als het Noord-Korea onder de gemeenten met een schrikbewind op het gebied van de Participatiewet. De nu zo in het nieuws veel genoemde Laborijn-gemeenten (Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek) en Montferland verbleken erbij. Die hebben tenminste nog iets van zondebesef. Gemeente Apeldoorn toont zich meedogenloos klaar voor de verdere strijd met de worstelende burger Ray Heijder.
MEER

4 juli

Werkplein Activerium Apeldoorn blundert. Alweer!

Dit keer gaat het al gelijk mis bij de aanvraag van de individuele inkomenstoeslag.
MEER

4 juli

Aanvraag individuele inkomenstoeslag ingeleverd

De aanvraag individuele inkomenstoeslag voor Ray Heijder is ingediend. Met een belangrijke kanttekening.
MEER

21 juni

Zitting Rechtbank Zutphen 21 juni 2019

Vanmiddag is er bij de Rechtbank Zutphen een zitting voor het beroep van Ray Heijder van 15 oktober 2018. Dit beroep is gericht tegen de gemeente Apeldoorn en ziet op het ‘niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsinstantie’.
MEER

19 juni

In beroep tegen afwijzing bijstandsaanvraag 2016

20 mei

Motivatie voortzetting bezwaar

Op 8 mei 2019 heeft de bezwarencommissie aan Ray Heijder per brief gevraagd om aan de bezwarencommissie schriftelijk zijn belang kenbaar te maken bij het voortzetten van de bezwarenprocedure met kenmerk DOS-2019-0920082. Vandaag heeft hij die toelichting gestuurd.
MEER

16 mei

Aankondiging zitting rechtbank 21 juni 2019

De eerste rechtszaak (van waarschijnlijk minimaal 3 rechtszaken) is ingepland voor vrijdag 21 juni 2019, 14:30 uur in Zutphen.
MEER

14 mei

Ingebrekestelling college gemeente Epe

Ray Heijder stelt vandaag het college van de gemeente Epe in gebreke wegens het niet uitvoeren van de collegeopdracht artikel 7 lid 1 onderdeel a nummer 1 van de Participatiewet.
MEER

14 mei

Onkostenvergoeding (niet verschenen consulent)

Hierbij verzoek ik de gemeente Epe € 225,- onder vermelding van ‘onkosten 28022019’ over te maken.
MEER

9 mei

Gefeliciteerd, we hebben verloren!

Het bezwaar van Ray Heijder van 19 februari 2019 is ongegrond verklaard. Een ‘major setback’? Een grote tegenvaller? Nee, juist niet!
MEER

7 mei

Keurige reactie rechtbank Gelderland

Eerlijk is eerlijk, rechtbank Gelderland heeft naar aanleiding van een vraag van Ray Heijder gisteren snel, adequaat en klantvriendelijk gereageerd. Dit levert een sprank hoop tegenover de wanhoop die een absoluut dieptepunt nadert waar het gaat om de onbehoorlijkheid van de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn.
MEER

6 mei

Frauderende ambtelijke organisatie

Geacht uitvoerend college Apeldoorn, geachte wethouder heer Sandmann,
Geacht verantwoordelijk, uitbestedend college Epe, geachte wethouder de heer Visser,
Geachte griffies van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe,
Geachte voorzitters van de raadsfracties Apeldoorn en Epe,
MEER

6 mei

Melding vermoedelijke fraude

Ray Heijder vermoed dat een niet ondertekend vals herzieningsbesluit is verzonden vanuit het werkplein Activerium Apeldoorn en doet er melding daarvan.
MEER

6 mei

Gemeenten Apeldoorn en Epe frauderen stelselmatig

Ambtenaren van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe frauderen stelselmatig. Maar misschien doen zij ‘gewoon’ hun werk.
MEER

6 mei

Wijze en tijdstip verwittiging van bezwarencommissie

Ray Heijder vraagt aan de bezwarencommissie hoe en wanneer deze op de hoogte is gebracht van het (volgens hem illegale) herzieningsbesluit.
MEER

6 mei

Hoorzitting op het nippertje afgezegd

De bezwarencommissie sociale zaken van de gemeente Epe speelt een zeer verdachte rol in mogelijke fraude door de gemeente Epe en/of gemeente Apeldoorn.
MEER

6 mei

Zorgen over voortgang rechtszaak

Het is inmiddels meer dan 10 weken geleden dat Ray Heijder in zijn eerste beroep tegen de gemeente Epe (gemeente Apeldoorn) iets heeft gehoord. Tijd om een update te vragen. Online met DigiD.
MEER

26 april

Herzieningsbesluit – bezwaarde besluit ingetrokken

Het bezwaar van Ray Heijder tegen de beschikking die het besluit tot beëindiging ondersteuning bij arbeidsinschakeling bevat, is ontvankelijk gebleken. Het besluit is ingetrokken.
MEER

18 april

Uitnodiging hoorzitting 7 mei 2019

Het bezwaarschrift van 27 februari 2019 (bezwaar tegen het besluit beëindiging ondersteuning) wordt tijdens de hoorzitting van de commissie Sociale Zekerheid op dinsdag 7 mei 2019 behandeld.
MEER

16 april

Geluidsopname hoorzitting ontvangen

Netjes geregeld door de bezwarencommissie van de gemeente Epe (en Apeldoorn), de geluidsopname van de hoorzitting bezwarencommissie opgestuurd naar Heijder.
MEER

2 april

Aanvullende stukken na hoorzitting

HET IS VOLBRACHT! Wat een klus die binnen een week. Wat een illustratie van de moeite die je als burger moet doen om een gemeente te bewegen tot het doen van recht. En dan nog is het maar afwachten.
Meer…

31 maart

Bizar gesprek met de sociale recherche

Op 21 maart 2016, dus nu drie jaar geleden meldde Ray Heijder zich voor een bijstandsuitkering bij de gemeente Apeldoorn die de Participatiewet uitvoert voor de gemeente. Wat volgde was een drama begonnen met een onhandige, maar alleen grappige bedoelde opmerking van Ray.
Het bereikte een eerste dieptepunt op 1 juli 2016, ruim 3 maanden later met een gesprek met de sociale recherche, team Risc genaamd.
MEER

26 maart

Voorbereiding hoorzitting

Hoe bereid je zoiets voor, een hoorzitting met een bezwarencommissie naar aanleiding van een bezwaar dat je hebt ingediend tegen een beslissing van jouw gemeente? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven omdat het altijd maatwerk is. Ray kan alleen laten zien hoe hij dat doet. Misschien heb je er als lezer iets aan. Meer

16 maart

Interview met Ray Heijder

Over enkele dagen is het precies drie jaar geleden dat Ray Heijder met zijn hulpvraag op grond van de Participatiewet in het sociaal domein zich meldde bij de gemeente Apeldoorn. Dat was op 21 maart 2016. Tot op de dag van vandaag sleept het conflict voort tussen hem en een machtige overheidsinstantie (waarbij ook zijn eigen gemeente Epe een bedenkelijke rol speelt). Een einde lijkt nog lang niet in zicht. Een ‘goed’ moment om Ray Heijder te interviewen. Meer

16 maart

Toezending stukken hoorzitting

De gemeente Apeldoorn heeft stukken gestuurd met betrekking tot de hoorzitting van 26 maart 2019 inzake het bezwaar van Ray Heijder van 19 februari 2019. Bekijk het verweerschrift (pdf download 2 mb).

7 maart

Reden opschorten bezwaar in MijnEpe

De gemeente Epe heeft een zaaksysteem dat meer vragen dan antwoorden oplevert. Wat gaat zij hieraan doen?
Meer…

7 maart

Secretaris commissie Sociale Zekerheid bedankt

De secretaris van de onafhankelijke bezwarencommissie Apeldoorn heeft razendsnel gereageerd op een vraag. Een bedankje is dan in elk geval op z’n plaats.
Meer…

7 maart

Uitnodiging hoorzitting bezwarencommissie en reactie daarop

Ray Heijder heeft een uitnodiging van de hoorzitting van de commissie Sociale Zekerheid op 26 maart 2019. Hij heeft gereageerd.
Leer verder >

5 maart

Ook tweede bezwaar opgeschort

Reden onbekend.
Tweede bezwaar opgeschort

4 maart

Doet ie het of doet ie het niet?

De trajectregisseur werk & inkomen gemeente Epe komt niet opdagen voor een gepland gesprek met Ray Heijder.
Een verslagje >

Doet ie het of doet ie het niet

3 maart

Waarom verlengde behandeltermijn bij zaak 85004 (bezwaar)?

Verlengde termijn

3 maart

Opheldering gevraagd over status zaak 84147

Status 'opgeschort'

3 maart

Status van twee bezwaren

Te constateren in ‘Mijn zaken’ op Epe.nl dat beide lopende bezwaren geregistreerd zijn.
Bezwaar Zaak 84147 is opgeschort met nog onbekende reden.

Voor de afhandeling van bezwaar Zaak 85004 is er door de gemeente Epe kennelijk voor gekozen om de standaard behandeltermijn van 6 weken met nog eens 6 weken te verlengen. Ook hier met onbekende reden. Waarschijnlijk om de boel zo lang mogelijk te rekken.

 


Status 3 maart 2019

27 februari

Bezwaarschrift ingeleverd

Het bezwaarschrift persoonlijk afgeleverd door Ray Heijder op het gemeentehuis van Epe.

26 februari

Bezwaar op besluit beëindiging ondersteuning

BEZWAAR ZAAK 85004

Het besluit van vandaag (26 februari 2019) van Ray Heijder op als collegebesluit. Hij heeft er bezwaar op en zal morgen het bezwaarschrift inleveren bij de gemeente Epe.
Het bezwaarschrift >

26 februari

BIZARRE GAMECHANGER

BESLUIT

Geen ondersteuning meer door de gemeente Epe (gemeente Apeldoorn). Als het niet zo onbehoorlijk was, was het wel hilarisch. Wat een paniekvoetbal bij de gemeente Epe en Apeldoorn die helemaal de weg kwijt lijken te zijn.
Meer…

25 februari

Klacht trajectregie werk & inkomen

Het niet reageren op cruciale correspondentie via e-mail met betrekking tot een voortgangsgesprek op 28 februari 2019. Hierdoor weet belanghebbende niet waar hij aan toe is. Klacht ingediend bij zowel de gemeente Epe als de gemeente Apeldoorn (met reden).
Meer…

25 februari

MEE Veluwe gepasseerd station

MEE Veluwe begrijpt de boodschap niet. En dat moet cliënten ondersteunen?
“Ik heb in mijn voorgaande bericht niet aangegeven dat ik het gesprek wil afwijzen, maar ik deelde mede dat ik dat doe. Het is dus geen wens.”
Meer…

22 februari

Betalingsonmacht griffierechten erkend

De rechtbank erkent de betalingsonmacht voorlopig waardoor belanghebbende het griffierecht voor de zaak  ARN 18 / 5545 PW  niet hoeft te voldoen. Meer…

21 februari

Geen cliëntondersteuning van MEE Veluwe

Ray Heijder maakt uit de reacties van MEE Veluwe op dat de organisatie de door hem gevraagd cliëntondersteuning niet wil leveren. Hij legt het probleem terug bij zijn trajectregisseur werk & inkomen bij de gemeente Epe.
Meer…

21 februari

Ray Heijder wijst uitnodiging MEE Veluwe af

Nog meer geërgerd door de houding van MEE Veluwe wijst Ray Heijder de uitnodiging van de organisatie voor een gesprek af. Hij ziet er een omgekeerd wereld in. Hij heeft wat aan te merken op MEE Veluwe en men pareert dit door zijn bejegening ter discussie te stellen.
Meer…

20 februari

Verkapt gepikeerde reactie van MEE Veluwe

Beste heer Heijder,
U heeft een verzoek ingediend voor cliëntondersteuning bij MEE Veluwe. Daarop heeft mijn collega u afgelopen vrijdag een reactie gestuurd.
Op deze mail heeft u gereageerd; de inhoud van deze reactie en de bejegening richting onze collega is aanleiding om u uit te nodigen voor een gesprek.
Daarbij zal ook onze manager […] aansluiten.
Wij nodigen u uit op dinsdag 26 februari om 13.00 uur aan de Stationsstraat 25 te Epe.

19 februari

Verplaatsen afspraak werk & inkomen Epe

Omdat er niet op tijd cliëntondersteuning geregeld lijkt te kunnen worden, verzoekt Ray Heijder de trajectregisseur bij de gemeente Epe om de afspraak van 28 februari 2019 te verzetten.
Meer…

19 februari

Bezwaarschrift op herzieningsbesluit januari 2019 ingeleverd

BEZWAAR ZAAK 84147

Ray Heijder heeft zijn bezwaarschrift ingediend op het herzieningsbesluit van 11 januari 2019.
Meer…

15 februari

Reactie op inzet MEE Veluwe 28 februari 2019

Hoewel het mailtje van MEE Veluwe netjes lijkt, windt Ray Heijder zich erover op en vertrouwt niet op de goede bedoelingen. Hij vermoedt dat MEE Veluwe zijn verzoek op de lange baan schuift. Hij laat zijn irritatie merken in een e-mail die hij in kopie naar zijn trajectregisseur bij de gemeente Epe stuurt.
Meer…

15 februari

Reactie MEE Veluwe op verzoek

Geachte heer Heijder,
Begin volgende week wordt er contact met u opgenomen over uw vraag om ondersteuning. Vanwege mijn vakantie zal niet ik, maar een collega van mij contact met u zoeken.

12 februari

Verzoek om inzet MEE Veluwe op 28 februari 2019

Ray Heijder vraagt onafhankelijke cliëntondersteuning aan bij MEE Veluwe. Voor hemzelf, maar met groter bereik dan alleen zijn individuele case.
Meer…

21 januari

Dreigende gerechtelijke dwaling

Door de stukken die de Rechtbank in de zaak  ARN 18 / 5545 PW heeft doorgestuurd aan Ray Heijder (het verweer van de gemeente) maakt hij zich zorgen en ziet de dreiging van een gerechtelijke dwaling. Hij schrijft hierover een brief aan de rechtbank.
Meer…

21 januari

Verzoek betalingsonmacht

Via de mogelijkheid om op een zaak aanvullende stukken digitaal in te sturen op Rechtspraak.nl doet Ray Heijder een verzoek om wegens betalingsonmacht vrijgesteld te worden van het betalen van griffierecht voor de zaak ARN 55 / 5545 PW.
Meer…

11 januari

Herzieningsbesluit

BESLUIT

De brief/e-mail van 21 juni 2018 wordt door de gemeente beschouwd als herzieningsverzoek. De gemeente heeft besloten om het herzieningsverzoek af te wijzen.
Meer…

2018
18 december

Gesprek Ray Heijder – trajectregisseur

GESPREK

Ray Heijder meldt zich op 18 december 2019 om 10:00 uur op het gemeentehuis van Epe. De trajectregisseur geeft aan eigenlijk Ray niet meer te hebben verwacht na de e-mailwisseling en het telefoongesprek van vorige week. Ray stelt daar tegenover dat de bijstandsgerechtigde niet zo maar niet kan komen opdagen zoals de ambtenaar zou moeten weten.

Toch lukt het om nog een soort van gesprek te voeren waarin de trajectregisseur herhaaldelijk erop aandringt dat Ray het initiatief BurgerkrachtCentraal schrapt van zijn CV omdat Werkbedrijf Lucrato hem anders niet kan en wil bemiddelen naar werk. Zoals ook al besproken via de teefoon op 14 december j.l.
Ray wil hier nog steeds niet aan voldoen en stelt dat de onwil van Lucrato een probleem is tussen het werkbedrijf en de gemeente Epe.

14 december

Telefoongesprek Ray Heijder – trajectregisseur

De trajectregisseur neemt telefonisch contact op met Ray Heijder. In een gesprek van 11 minuten komt vooral ter sprake dat Ray het initiatief BurgerkrachtCentraal van zijn CV moet halen van werkbedrijf Lucrato.
Na afloop schrijft Ray Heijder een schriftelijke verklaring ‘Aanzetten tot fraude door Werkbedrijf Lucrato’ aan de trajectregisseur en doet dit in kopie aan de griffies en de fractievoorzitters van de gemeenteraden van Apeldoorn en Epe. Dit staat ook online.
Meer…

12 december

Uitgebreide reactie Ray Heijder op trajectregisseur

Ray Heijder reageert nu uitgebreider en publiceert de conversatie m.b.t. het gesprek volgende week op 18 december ook op BurgerkrachtCentraal onder de titel ‘Tussen wal en schip’.
Meer…

12 december

Tegenreactie trajectregisseur

Fijn dat u kunt komen.
Dan zie ik u dinsdag de 18e om 10.00 uur en dan hebben we het erover.

11 december

Reactie Ray Heijder op uitnodiging trajectregisseur

Wat een opmerkelijk verhaal.
Los van dat u het met mij wilt bepreken, wil ik er sowieso graag alles over weten, ook voor mijn onderzoek sociaal domein Burgerkrachtcentraal.nl.
Dit doet mij sterk denken aan een situatie die ik laatst bij de gemeente Rheden ook intern tegenkwam.
Erg interessant voor mijn onderzoek.
Dus ik zal er graag zijn op het door u voorgestelde tijdstip.

11 december

Uitnodiging van trajectregisseur Epe

Dag meneer Heijder,

Graag zou ik volgende week dinsdag met u spreken in het gemeentehuis in Epe het liefst rond 10.00 uur.
Ik hoor van u of dan kunt.

In het gesprek wil ik u meenemen op welke voorwaarde werkbedrijf Lucrato u wilt gaan bemiddelen richting werk. We hadden namelijk afgesproken dat ik u vacatures zou sturen waarop u kon reageren. Maar uw reactie op een vacature is dan niet gericht naar de werkgever maar naar de contactpersoon bij werkbedrijf Lucrato die dan vervolgens met u in gesprek gaat alvorens u wordt voorgesteld bij de werkgever. Werkbedrijf Lucrato wil u hierbij de ondersteuning bieden, maar dus onder bepaalde voorwaarde.

Hopelijk zie ik u dan aankomende dinsdag.

15 oktober

In beroep bij rechtbank inzake aanklacht055/1

 

Vervolgstappen extern Aanklacht055/1
MEER

 

14 augustus

Ingebrekestelling inzake Aanklacht 055/1

Betreft de brief van 21 juni 2018.
MEER

2 juli

Geen ontvangstbevestiging Aanklacht055/1 ontvangen

Betreft de brief van 21 juni 2018
MEER

21 juni

Aanklacht055/1 Schending Participatiewet artikel 52

Aanklacht “Meervoudige overtreding van de Participatiewet en ambtelijk plichtverzuim.”
MEER

De tijdlijn zal uiteindelijk teruggaan
tot en met 21 maart 2016