Lab055/0578 Tijdlijn

Lab055/0578
Case Ray Heijder versus gemeente Epe/Apeldoorn
Bekijk ook het overzicht van lopende zaken: De ijzers in het vuur

Cool Timeline

2020
16 februari

Hoger beroep n.a.v. uitspraak op beroep ARN 19 / 3338

Is er wel of geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht?
MEER

14 februari

Klacht tegen Rechtbank Gelderland

Klacht over hoe Rechtbank Gelderland is omgesprongen met schriftelijke en mondelinge signalen over o.a. valse verklaringen van gemeente Apeldoorn/Epe.
MEER

13 februari

Vraag over rol onafhankelijke bezwarencommissie

Is er een wettelijke bepaling die rechtvaardigt dat een onafhankelijke bezwarencommissie de beëindiging van een bezwarenprocedure bevestigt aan bezwaarde?
MEER

7 februari

Klacht tegen medewerker gemeente niet behandeld

Inmiddels is de wettelijke behandeltermijn van 6 weken verstreken en stelt Ray Heijder het college van gemeente Apeldoorn in gebreke.
MEER

6 februari

Resumé onrechtmatig psychologisch onderzoek

Gemeente Apeldoorn probeert namens gemeente Epe om Ray Heijder in een onderzoek te dwingen waarvoor geen geldige reden/aanleiding is. Een resumé.
MEER

6 februari

Misleiding door trajectregisseur 9/1/2020

Door misleiding probeert de trajectregisseur zijn onrechtmatige daden te verdoezelen of te rechtvaardigen. Hij vormt een groot gevaar voor Ray Heijder.
MEER

6 februari

Illustratie misleiding en obstructie (voor rechtbank)

Weer een illustratie van misleiding en obstructie door de samenwerkende gemeente Epe en gemeente Apeldoorn. Goed om aan de rechter voor te leggen.
MEER

6 februari

Besluit gemeente Epe niet ondertekend

Gemeente Epe stuurt een besluit dat niet is ondertekend. Uit artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht is af te leiden dat ondertekening vereist is.
MEER

5 februari

Gemeente Epe komt niet naar de zitting

Gemeente Epe vertoont confrontatiemijdend gedrag of wil dit keer geen tijd verspillen aan Ray Heijder. Ze zegt af voor een zitting bij de rechtbank.
MEER

5 februari

Reactie op afwijzing schadeclaim (via rechtbank)

Een inhoudelijke reactie liever via de rechtbank nu het vertrouwen in gemeente Apeldoorn en gemeente Epe geheel weg en is omgeslagen in wantrouwen.
MEER

4 februari

Gemeente Epe duikt weg voor schadeclaim

Gemeente Epe (maar in elk geval gemeente Apeldoorn) is in het bezit van al het bewijs van de (oorzaak van de) de schade, maar houdt zich van de domme.
MEER

4 februari

Stijve nekken van het wegkijken bij gemeente Epe

Gemeente Epe neemt maatregelen die stijve nekken onder bestuurders en ambtenaren door het vele wegkijken van ernstige signalen moeten komen.
MEER

3 februari

Hoever reiken de leugens van gemeente Apeldoorn?

Het verzoek om een voorlopige voorziening hangende het bezwaar tegen een onrechtmatig (ingezet) psychologisch onderzoek naar Ray Heijder overstijgt de zaak omdat het inmiddels om de vraag gaat: Hoever reiken de leugens van gemeente Apeldoorn?
MEER

28 januari

Opheldering misverstand bezwaar

Doel: een toewijzing of afwijzing in een beschikkingaanvraag voor een gedeeltelijke sollicitatieplicht en uitbetaling van de (te berekenen) dwangsom.
MEER

28 januari

Uitleg verzoek toelichten bezwaar

Alle bezwaarschriften die aan gemeente Apeldoorn door gemeente Epe worden overgedragen, gaan naar de onafhankelijke bezwarencommissie. Dat geeft te denken.
MEER

25 januari

Vaststelling misleiding (pleger gemeente Apeldoorn)

Moet het lot van verzoeker geheel gaan afhangen van illusionisten W. en Ö.? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Zeker niet terwijl ze de boel misleiden.
MEER

25 januari

Toelichten bezwaar, hoezo dan?

Wat is er niet duidelijk aan het bezwaar? Waarom een open vraag en geen gerichte? Wat wil men nou eigenlijk bij de gemeente? En wie wil dat? En mag dat?
MEER

17 januari

Sollicitatie gemeente Apeldoorn

Er is geen enkele reden om Ray Heijder niet een leuke betaalde baan bij de gemeente Apeldoorn te gunnen. Is die er wel? Zeg maar welke dan!
MEER

17 januari

Sollicitatie gemeente Epe

Er is geen enkele reden om Ray Heijder niet een leuke betaalde baan bij de gemeente Epe te gunnen. Is die er wel? Zeg maar welke dan!
MEER

16 januari

Melding bedreigende handelswijze gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn begint nu een ernstig gevaar te vormen voor de rechtspositie van Ray Heijder. Vrezend zoekt hij naar wegen om zichzelf te beschermen.
Melding bedreigende handelswijze gemeente Apeldoorn

16 januari

Hoger beroep n.a.v. uitspraak op beroep ARN 19 / 4760

Met name misleiding door de gemeente Apeldoorn en onzorgvuldigheid van de rechtbank maken het interessant om in hoger beroep te gaan in zaak ARN 19/4760.
MEER

13 januari

Vastgestelde valse verklaringen gemeente Apeldoorn

Twee valse verklaringen aangetroffen in de correspondentie tussen gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Pleger van dit strafbaar feit: gemeente Apeldoorn.
MEER

13 januari

Waarschuwing voor valse verklaringen

Een juridisch medewerker van de gemeente Apeldoorn heeft valse verklaringen afgelegd. Mogelijk is zij er niet de bedenker van, maar wel verantwoordelijk.
MEER

13 januari

Verzoek inzage volledige correspondentie Apeldoorn/Epe

Om gerechtelijke stappen goed te kunnen voorbereiden, is opheldering nodig rond interne correspondentie tussen de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe.
MEER

11 januari

Alert op misleiding door de gemeente Apeldoorn

Controle wees uit: gemeente Apeldoorn verzuimde ‘Aanvullende productie voor bezwaar’ van 16 december 2019 in de processtukken op te nemen.
MEER

11 januari

Reconstructie naar voorzieningenrechter gestuurd

Omdat de dreiging van het onrechtmatig psychisch onderzoek voor Ray Heijder nog in de lucht hangt en de gemeente hem nog steeds wil dwingen mee te werken, blijft de lopende procedure bij de voorzieningenrechter van belang. Daarom ook de reconstructie.
MEER

11 januari

Reconstructie onrechtmatig handelen rond psychisch onderzoek

Een reconstructie vanuit de kopie opdrachtverstrekking aan Ausems en Kerkvliet, waarvan overigens een tweede, afwijkende versie in omloop is.
MEER

10 januari

Toch een besluit (soort van)

Belanghebbende adviseert het college bij herhaling om de aanvraag partiële ontheffing sollicitatieplicht te behandelen als aanvraag in de zin van de Awb.
MEER

9 januari

Voorlopig bezwaar partiële ontheffing sollicitatieplicht

Met het besluit met een opeenstapeling van verzonnen waarheden en onrechtmatige handelingen kan belanghebbende zich niet verenigen.
MEER

9 januari

Ray Heijder zet in op fair play en beter perspectief

De grote vraag is of er wel een geschikt klimaat bestaat waarin een informeel gesprek verantwoord kan plaatsvinden. Zijn de risico’s wellicht te groot?
MEER

9 januari

Intimidatie door gemeente Apeldoorn gaat door in 2020

Ray lijkt steeds meer op een koala die door steeds verder oprukkende bosbranden in het gedrang komt. Bezwijkt hij binnenkort?
MEER

7 januari

Verzoekschrift schadevergoeding overheid

De bestuursrechter is onder voorwaarden bevoegd op verzoek van een belanghebbende een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade.
MEER

6 januari

Gemeente Epe duikt weg voor verantwoordelijkheid

Een zaak is pas afgesloten als een zaak is afgesloten. Zo vanzelfsprekend als het klinkt, is het ook.
MEER

2 januari

Ingebrekestelling geen aanvraag, maar melding

Net als we onlangs bij een casus in de gemeente Rheden zijn tegengekomen, lijkt ook de gemeente Epe de mist in te gaan bij een ingebrekestelling.
MEER

2 januari

Gemeente Epe is de weg kwijt

Het is werkelijk bedroevend, de onzorgvuldige manier waarop de gemeente Epe (samen met de gemeente Apeldoorn) met procedures omgaat.
MEER

1 januari

Ingebrekestelling aanvraag partiële ontheffing sollicitatieplicht

Kom maar op gemeente! Wie ‘A’ zegt, moet ook ‘B’ zeggen (en meer)! Het gaat om verbetering van het proces van gemeentelijke dienstverlening.
MEER

2019
25 december

Toelichting/aanvulling bezwaar

De onafhankelijke bezwarencommissie gemeente Apeldoorn komt er (zelfs met behulp van de aangeleverde stukken) niet uit en vraagt Ray Heijder om hulp.
MEER

23 december

Misleiding van de bezwarencommissie

Ray Heijder heeft aanwijzingen voor bewuste misleiding van de bezwarencommissie door de gemeente Apeldoorn/Epe en brengt de secretaris ervan op de hoogte.
MEER

22 december

Kennisgeving afbreukrisico’s ontbrekend uitvoeringsplan

Kennisgeving ‘processen en dienstverlening bijstandsuitkering’ aan de gemeente Apeldoorn, Eenheid Veiligheid & Recht (bezwaar en beroep).
MEER

22 december

Kennisgeving processen en dienstverlening bijstandsuitkering

Kennisgeving ‘processen en dienstverlening bijstandsuitkering’ aan de gemeente Apeldoorn, Eenheid Veiligheid & Recht (bezwaar en beroep).
MEER

20 december

Nieuw belastbaar materiaal gemeente Epe

De gemeente Epe, als opdrachtgever van het Werkplein Activerium, heeft zich aan de inhoud van deze brief geconformeerd. Mooi! Waarvan akte!
MEER

19 december

Afmelding psychologisch onderzoek

“Ik kan kan mij niet verenigen met het medeplichtig worden aan een onrechtmatige daad. Daarmee ondermijn ik mijn eigen rechtspositie.”
MEER

19 december

Uitvoerende ambtenaren blijken de boosdoeners

Het zijn de uitvoerende ambtenaren die de grote boosdoeners zijn. We zien dat in het klein in de casus van Ray Heijder en in het groot bij de toeslagenaffaire.
MEER

18 december

Tweede verzoek voorlopige voorziening

De rechter wijst een voorlopige voorziening af. Naar het oordeel van Ray Heijder na onbehoorlijke en onzorgvuldige behandeling. Daarom een nieuw verzoek.
MEER

18 december

Klacht tegen medewerker (trajectregisseur)

De klacht tegen medewerker luidt: onrechtmatig handelen en verdraaien van de werkelijkheid met onrechtmatige beslissingen en schade tot gevolg.
MEER

17 december

Dan doet de gemeente Epe dat toch lekker!

Ik heb niets te schaften met de leugenaars in Apeldoorn die klakkeloos worden geloofd door Epe. Zonder hoor- en wederhoor van mij! Ik wil geen speelbal zijn tussen beide gemeenten. Klaar mee!
MEER

17 december

Vaststelling informatieverzuim psychologisch onderzoek

In aanvulling op het bezwaarschrift een schriftelijke vaststelling van informatieverzuim van de gemeente Epe met betrekking tot het bezwaarde onderzoek.
MEER

16 december

Beroep beslissing op bezwaar 31/07/2019

Wordt het resterend procesbelang na behandeling van het bezwaar nog voldoende ondersteund? Dat is het geval en daarmee maken de argumenten van Ray Heijder deel uit van de beraadslaging.
MEER

16 december

Aanvullende productie voor bezwaar

Een maand nadat vaststond dat er geen psychische beperkingen zijn, wil de gemeente Epe ineens een medisch psychologisch onderzoek. Daar schuurt wat!
MEER

15 december

Betoog onrechtmatigheden psychologisch onderzoek

Een nader betoog bij de onrechtmatigheden van een psychologisch onderzoek ingesteld door de gemeente Epe naar R.M.F. Heijder, woonachtig te Vaassen.
MEER

13 december

Wat is de gemeente Epe lelijk!

Een impressieverslag van Ray Heijder na de zitting bij Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen inzake twee beroepen tegen de lelijke gemeente Epe.
MEER

12 december

Voorlopige voorziening onrechtmatig onderzoek

Tegen de tijd dat de gemeente Epe (Apeldoorn) een beslissing heeft genomen, is het leed al geschied. Dat kunnen we voorkomen met een voorlopige voorziening.
MEER

12 december

Voorlopig bezwaar tegen onrechtmatig onderzoek

Via een foute ambtenaar die al eerder niet schroomde om onrechtmatig te handelen, lijkt de gemeente Epe te gaan grossieren in bestuursrechtelijke blunders. Dit is er eentje van. Maar beloofd, er komt meer!
MEER

11 december

Onrechtmatig psychisch belastbaarheidsonderzoek

Veeleer zou er door een extern bureau samen met belanghebbende een diepgaand onderzoek moeten worden ingesteld naar de misstanden bij de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn.
MEER

11 december

Verzoek toezending opdrachtverstrekking

Ray Heijder verzoekt de gemeente Epe om hem de opdrachtverstrekking toe te zenden die heeft geleid tot een uitnodiging van Ausems en Kerkvliet.
MEER

5 december

Consulent van Ray Heijder ongeschikt

De consulent van Ray Heijder maakt er een puinhoop van. Dit is niet te wijten aan de ambtenaar. De gemeente Apeldoorn en gemeente Epe treffen alle blaam.
MEER

4 december

Doorgestuurde aanvraag

Dat de gemeente Epe de uitvoering van de Participatiewet uitbesteedt aan de gemeente Apeldoorn moet ze zelf weten. Als de workflow maar deugt.
MEER

3 december

Zittingsverslag 21 juni 2019

22 november

Twee zaken op zittingsdatum 13 december 2019

Uit morele plicht en als stukje openbare verslaglegging voor het lezerspubliek van BurgerkrachtCentraal deelt Ray Heijder een gedachtegang met Rechtbank Gelderland.
MEER

21 november

Aanvraag gericht aan college Epe

Een aanvraag ingediend bij het college van de gemeente Epe wordt door de ambtenaren doorgeschoven naar de ambtenaren van de gemeente Apeldoorn. Mag dat?!
MEER

1 november

Aansprakelijkstelling gederfd inkomen 2019

Schadeclaim voor gederfd inkomen 2019 bij de gemeente Epe ingediend. Geschat schadebedrag: € 17.000,-
MEER

31 oktober

Aanvraag inzage AVG

AVG inzageverzoek ingediend om de onjuistheden en leugens die over mij circuleren bij de gemeente Epe/Apeldoorn te onderscheppen en vervolgens te laten wijzigen en/of wissen. Dit om te voorkomen dat ze in de toekomst plotseling (verder) kunnen toeslaan.
MEER

31 oktober

Aanvraag partiële ontheffing sollicitatieplicht

Er is mij te verstaan gegeven dat een baan vinden bij de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn voor mij is uitgesloten. Daarom vraag ik een gedeeltelijke ontheffing van de sollicitatieplicht aan bij het college van b&w.
MEER

31 oktober

Protest tegen e-mail trajectregisseur

Aardige man en jammer van de prettige sfeer, maar als mijn trajectregisseur bij de gemeente Apeldoorn/Epe volledig negeert wat ik aanvoer, lijkt samenwerking onmogelijk. Terwijl die wel cruciaal is. Dan maar weer(!) en nog steeds de harde lijn.
MEER

30 oktober

Terugblik gesprek met trajectregisseur

Een terugblik tevens verslag van het gesprek vandaag met mijn trajectregisseur bij de sociale dienst. Misschien herken je er wat in als consulent/klantmanager of als #bijstandsgerechtigde zoals ik en heb je er wat aan.
MEER

25 oktober

Aansprakelijkstelling eerste aanvraag bijstand

Hoewel het bestuursrechtelijke bezwaar en beroep in deze casus nog loopt, is nu de tijd rijp om voor te sorteren op een civiele procedure tegen de gemeente Epe (indirect gemeente Apeldoorn).
MEER

24 oktober

Consulent werk, zullen we goed doorstarten?

“Jouw bazen (mijn ‘dienstverleners’) lijken er onderling over uit te zijn dat onze gesprekken de kans lopen te gaan mislukken. We moeten ons dus echt heel goed gaan indekken in een PvA anders zijn wij straks de Sjaak.”
MEER

23 oktober

Sociaal Verhaal, griezelig verhaal?

Sociaal Verhaal lijkt op die achterdochtige gemeente van je waar je nou juist helemaal klaar mee bent. Wedden dat ze die kopie ID ineens minder belangrijk vinden als er flink geld aan je zaak kan worden verdiend?
MEER

23 oktober

Schijnloket: Juridisch Loket

Belemmering van de rechtsgang begint bij het Juridisch Loket. Wil je dat zelf ervaren? Vul dan het online formulier in en met enkele dagen weet jij ook hoe dat voelt.
MEER

18 oktober

Onrechtmatige overheidsdaad (Juridisch Loket)

Hij heeft er een tijd tegenaan gehikt, maar het is nu tijd voor krachtiger stappen tegen de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Bezwaar & beroep (bestuursrechtelijk) zorgen voor tergend, slepende zaken. Noodzakelijk maar niet afdoende voor een inhoudelijke behandeling. Daarom wil Ray Heijder gelet op de ernst van de misstanden (en de 100% onwil vanuit de gemeenten om er iets tegen te doen) nu ook de burgerrechtelijke weg gaan betreden. Voor de onderste steen boven. Maar waar begin je als onervaren burger op dat terrein? Eerst maar eens naar het Juridisch Loket.
MEER

18 oktober

Twee rechtszaken op vrijdag de dertiende

Vragen om een andere zittingsdatum? Vanwege vrijdag de dertiende? Nee joh, het kan ook de ongeluksdag van de gemeente zijn!
MEER

17 oktober

Acties intrekkingen overbodig

Wow! Weer hulp van de juridisch medewerker gemeente Apeldoorn, de heer V. K. die een positieve uitzondering vormt op het onbehoorlijk overheidshandelen van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe. Waren er maar meer zoals hij.
MEER

17 oktober

Vervolg op afwijzing uitnodiging hoorzitting

Doordat ik onervaren ben met bezwaarprocedures en ik omwille van zelfredzaamheid bewust zonder jurist werk, was ik een beetje dom. Maar dankzij een schaarse goede ambtenaar bij de gemeente Apeldoorn ten halve gekeerd i.p.v. ten hele gedwaald.
MEER

15 oktober

Reactie rechtbank Gelderland blijft uit

Je moet een megaburger zijn wil je zonder advocaat of jurist alle ballen van bezwaar & beroep in de lucht kunnen houden en daarbij ook nog overzicht behouden. Je moet de gemeente, maar ook de rechtbank achter de vodden aan blijven zitten. Beetje triest!
MEER

15 oktober

Bezwaar besluit ingebrekestelling

Helaas is er WEER(!) een bezwaar nodig tegen een besluit dat is genomen door de gemeente Apeldoorn namens het college van burgemeester en wethouders van Epe.
MEER

15 oktober

Afwijzing uitnodiging hoorzitting

Ray Heijder ziet geen toegevoegde waarde in de geplande hoorzitting van de bezwarencommissie op 22 oktober 2019 en wijst daarom de uitnodiging af.
MEER

10 oktober

Ziekelijk machtsvertoon gemeente Apeldoorn

Nooit, maar dan ook nooit, moeten we toestaan dat die Heijder die € 341,00 krijgt. Maakt niet uit wat ervoor moet gebeuren en wat het kost, maar nooit dus!
MEER

9 oktober

Correctie formulier dwangsom naar gemeente Epe

Correctie op formulier van 3 oktober 2019.

3 oktober

Formulier dwangsom naar gemeente Epe

Na 8 weken is er nog geen beslissing op het bezwaar van 30 juli 2019 genomen. Dat bezwaar is gericht tegen de afwijzing van de aanvraag  individuele inkomenstoeslag 2019.
MEER
25 september

Analyse leugenbrief gemeente Epe

Goed om te laten zien aan iedereen hoe gemeenten vuile spelletjes spelen om een kritische hulpvrager de mond te snoeren en daarbij keihard te liegen en te intimideren.
MEER

De tijdlijn zal uiteindelijk teruggaan
tot en met 21 maart 2016

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie