Aansprakelijkheid door derden (zaak 94053)

Aansprakelijkheid door derden (zaak 94053)

31 juli 2019

Geachte mevrouw [...],

Met deze e-mail (die ik ook als document plaats in uw zaaksysteem) doe ik een poging om extra duidelijkheid te verschaffen wat naar mijn waarneming nodig is.


Geen opgesplitste zaak

Op 27 juni 2019 heb ik u gewezen op de verwarring en verzocht om de zaak 94053 op te splitsen. Twee weken later (op 16 juli 2019) heeft u daarop gereageerd met een afwijzing van dit verzoek. Dit omdat behandeling in één zaak beter past bij de werkwijze van de gemeente Epe. Daar heb ik alle begrip voor, mits alles dan wel duidelijk is. Dat laatste is niet het geval en daarom dus deze e-mail.


Drie schades

In uw eerste reactie schrijft u:

Wij hebben uw ingebrekestelling college Epe inzake artikel 7 Participatiewet in goede orde ontvangen. In uw brief geeft u aan schade geleden te hebben. U heeft gevraagd aan de heer [...] van de gemeente Apeldoorn bij wie u de schade in kunt dienen.

Het betreft verschillende schades! De schade van het verzaken van de collegeopdracht met betrekking tot arbeidsinschakeling van een persoon die een bijstandsuitkering ontvangt, is complex en groot van omvang.

De andere schade is van een heel andere orde, namelijk klein (eigenlijk een soort kostendeclaratie). En dan is er nog tweede kleine gelijksoortige schade.

Beide schades (onkosten) hadden allang vergoed kunnen zijn, maar door deze samen te voegen en te verwarren met de grote schade, vertraagt dat alleen maar onnodig.

De twee kleine claims betreffen:

Kosten, groot € 225,- voor het niet komen opdagen van mijn consulent (trajectregisseur).
Kosten, groot € 225,- i.v.m. te laat afgezegde hoorzitting bezwarencommissie.

Ik ga ervan uit dat deze bedragen binnen 5 werkdagen na heden zijn bijgeschreven op:

NL59 INGB 0702 9122 71 ten name van R.M.F. Heijder te Vaassen.

Dus een totaalbedrag van € 450,-


De complexe, grote schade

Het komt mij voor dat de kleine schades op ambtelijk niveau kunnen worden afgehandeld.

Met de grote kwestie die qua gewicht van heel andere orde is en ziet op het verzaken door of namens het college, vergt een heel andere benadering. Begrijpelijk dat u (zoals u vandaag 31 juli 2019 aangeeft) wethouder Visser er eerst over wilt spreken.

Bij deze zaak gaat het niet direct om uitkeren van schade, maar eerst om de erkenning door het college van het toebrengen van de schade alsmede een verklaring dat de gemeente Epe bereid is de schade en vervolgschade te compenseren.

Pas daarna gaat het om de aard en hoogte van de compensatie. Dat is een kwestie van overleg en hoeft niet noodzakelijkerwijs en/of alleen maar een geldbedrag te zijn.


Ingebrekestelling krachtens Awb

Inmiddels is de wettelijke termijn die de gemeente Epe heeft om een besluit te nemen verstreken. Dat houdt in dat u van mij spoedig een ingevuld en ondertekend formulier ingebrekestelling kunt verwachten. Als de gemeente Epe dat heeft ontvangen, resteren er nog twee weken alvorens de dwangsom automatisch gaat lopen. Bovendien zal ik dan direct bij de Rechtbank Gelderland in beroep gaan tegen het niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsinstantie.

U geeft aan dat de wethouder nog 3 weken op vakantie is. Dat is in mijn ogen geen excuus omdat mijn brief er al sinds 14 mei 2019 ligt en ik bovendien al zeer lange tijd noodsignalen richting de heer Visser heb gestuurd die hij categorisch heeft genegeerd. Die apathische houding geldt overigens ook voor de voltallige gemeenteraad telkens onder het mom van niet ingaan op individuele gevallen.

Daarnaast was het de keuze van wethouder Visser (dan wel die van zijn ondersteunende ambtenaren) om deze kwestie over zijn vakantie heen te tillen, terwijl duidelijk was dat tijdens zijn reces de wettelijke beslistermijn zou verstrijken.


E-mailverkeer

Afsluitend voeg ik hierna voor het gemak ons e-mailverkeer bij (chronologisch aflopend).

Dit gehele document staat ook op
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/aansprakelijkheid-door-derden-zaak-94053/

Hoogachtend,

Ray Heijder


E-MAIL d.d. 31 juli 2019 (gemeente Epe)

Beste heer Heijder,

Ik heb inmiddels uw zaak nader bekeken en wil dit nog verder bespreken met wethouder de heer Visser. Op dit moment is hij nog op vakantie. Hij is over 3 weken weer terug en dan kan ik het aan hem voorleggen en bepalen wat er met uw aansprakelijkheidstelling gedaan gaat worden.

De mogelijkheid bestaat dat wij uw claim neer gaan leggen bij onze aansprakelijkheidsverzekering omdat zij de expertise hebben.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,
[...]


E-MAIL d.d. 16 juli 2019 (gemeente Epe)

Beste heer Heijder,

Wij hebben uw mail waarin u vraagt de drie zaken apart te beschouwen in goede orde ontvangen.

Op dit moment ben ik bezig met het inventariseren van alle informatie bij collega's.

Aangezien ik net terug ben van vakantie en mij nog in moet lezen voor wat betreft deze zaak en nog moet overleggen met diverse mensen heb ik u nog niet verder kunnen inlichten wat de gemeente Epe gaat doen met uw aansprakelijkheidstelling.
Er is maar 1 zaak aangemaakt om het overzicht te bewaren en geen dingen over het hoofd te zien.

In deze zaak zitten alle stukken die wij nodig hebben om uw zaak te behandelen. Zijn er meerdere zaken dan lopen wij het risico dat niet alles compleet is en in een bepaalde zaak dingen mis kunnen gaan.

Deze week en volgende week ga ik overleggen met mijn collega's en daarna neem ik weer contact met u op.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten
[...]


E-MAIL d.d. 5 juli 2019 via PIP/MijnEpe (Ray Heijder)

Goedendag,

Aan het onderstaande van een week geleden is door u nog geen opvolging gegeven (volgens mijn gegevens).
Kunt u daar opheldering over geven? Gaat er iets mis? Heeft u mijn hulp nodig?

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

U haalt hier een aantal zaken door elkaar heen (en voegt ze samen) die niet met elkaar te maken hebben.

Het is beslist noodzakelijk dat (en daarom verzoek u daarom) om de zaken op te splitsen en een eigen zaaknummer te geven.
Dit om voor beide partijen misverstanden te voorkomen en dat er bestuursrechtelijke fouten worden gemaakt of onduidelijkheid ontstaat.

De volgende zaken zijn apart te beschouwen:

- Ingebrekestelling college Epe m.b.t  collegeopdracht artikel 7 Participatiewet.
- Schadeclaim (nota) i.v.m. het niet komen opdagen van mijn consulent (Trajectregisseur). Aparte brief.
- Schadeclaim (nota) i.vm. te laat afgezegde hoorzitting bezwarencommissie. Nog in te dienen.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder


E-MAIL d.d. 27 juni 2019 via PIP/MijnEpe (Ray Heijder)

Goedendag,

U haalt hier een aantal zaken door elkaar heen (en voegt ze samen) die niet met elkaar te maken hebben.

Het is beslist noodzakelijk dat (en daarom verzoek u daarom) om de zaken op te splitsen en een eigen zaaknummer te geven.
Dit om voor beide partijen misverstanden te voorkomen en dat er bestuursrechtelijke fouten worden gemaakt of onduidelijkheid ontstaat.

De volgende zaken zijn apart te beschouwen:

- Ingebrekestelling college Epe m.b.t  collegeopdracht artikel 7 Participatiewet.
- Schadeclaim (nota) i.v.m. het niet komen opdagen van mijn consulent (Trajectregisseur). Aparte brief.
- Schadeclaim (nota) i.vm. te laat afgezegde hoorzitting bezwarencommissie. Nog in te dienen.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder


E-MAIL d.d. 27 mei 2019 (gemeente Epe)

Geachte heer Heijder,

Op 27 mei 2019 ontvingen wij uw schademelding. Deze is geregistreerd onder zaaknummer 94053.

Wat hebben wij van u nodig?
Wij hebben uw ingebrekestelling college Epe inzake artikel 7 Participatiewet in goede orde ontvangen. In uw brief geeft u aan schade geleden te hebben. U heeft gevraagd aan de heer [...] van de gemeente Apeldoorn bij wie u de schade in kunt dienen.
Na overleg is besloten dat u dat kunt doen bij de gemeente Epe. Wij hebben de heer [...] hiervan ook op de hoogte gebracht.

Bij deze vragen wij u het schadebedrag te motiveren en eventuele nota's die met deze schade te maken hebben mee te zenden.

Als wij de gevraagde informatie ontvangen hebben zullen wij uw claim verder afhandelen.
U kunt de gevraagde gegevens voor 27 juni 2019 aanleveren via uw persoonlijke internetpagina MijnEpe. U vindt MijnEpe rechts bovenin op epe.nl. U hebt uw DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen. Hier kunt u ook de voortgang van uw zaak volgen.
Zodra wij de gegevens van u hebben ontvangen, zullen wij uw zaak verder behandelen.

Heeft u vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt reageren op deze e-mail of bellen naar telefoonnummer 14 0578. Vermeld hierbij altijd het zaaknummer 94053, zodat wij u goed kunnen helpen.

Met vriendelijke groeten,

[...]
Gemeente Epe


Om het simpel te maken en te houden

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie