Aansprakelijkstelling gederfd inkomen 2019

AansprakelijkstellingAansprakelijkstelling gederfd inkomen 2019

Aan
College van burgemeester en wethouders gemeente Epe

Vaassen, 1 november 2019

Onderwerp: aansprakelijk stellen onrechtmatige daad 15 december 2018

Geachte heer, mevrouw,

Op 15 december 2018 heeft uw uitvoeringsorganisatie een daad gepleegd die in strijd is met de wet en met mijn rechten. Daarbij is ook voorbijgegaan aan wat in het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeert betaamt.

Door deze onrechtmatige daad heb ik schade geleden. Ik vind dat deze schade aan u kan worden toegerekend.

Door middel van deze brief stel ik u aansprakelijk voor mijn schade.

De schade is ontstaan door de volgende gebeurtenis:

Het eind 2018 verzuimen van bemiddelen naar arbeid door werkbedrijf Lucrato terwijl door de gemeente Epe is vastgesteld dat ik bemiddelbaar voor arbeid ben.
Hiermee werd geen invulling gegeven aan de collegeopdracht die luidt dat er vanuit de gemeente Epe ondersteuning bij arbeidsinschakeling moet worden gegeven aan personen die een bijstandsuitkering ontvangen (zie Participatiewet artikel 7).

Er is in plaats van bemiddeling op geen enkele andere wijze ondersteuning geboden. Zo is er door het college geen re-integratievoorziening aangeboden, wat op zich ook niet voor de hand had gelegen gelet op de status 'bemiddelbaar'.

Wel is er aantoonbaar obstructie gepleegd vanuit trajectbemiddeling waarbij er zelfs sprake is geweest van een onrechtmatig genomen besluit dat door mij bestuursrechtelijk werd bezwaard en uiteindelijk werd ingetrokken door het college.

Er is mij in december 2018 medegedeeld dat werkbedrijf Lucrato geen medewerking wilde verlenen. Voor mij is dat niet relevant, aangezien dit de gemeente niet ontsloeg van haar opdracht. Overigens heb ik geen tastbaar bewijs gekregen van de gemeente Epe dat werkbedrijf Lucrato daadwerkelijk de partij is geweest die heeft tegengehouden. Ik kan slechts uitgaan van de woorden van de trajectregisseur Epe. Er is nooit een gesprek geweest tussen mij en een functionaris van werkbedrijf Lucrato. Ik ben dus niet in de gelegenheid gesteld om zelf met deze partij tot een vergelijk te komen.

Er werd aan mij door de trajectregisseur een voorwaarde van werkbedrijf Lucrato gecommuniceerd op basis waarvan men wel had willen bemiddelen. Ik heb die voorwaarde bestempeld als aanzetten tot fraude. De correspondentie die ik naar aanleiding hiervan opstartte, is volledig genegeerd door de trajectregisseur Epe alsmede door de griffies en fractievoorzitters van de gemeenteraden Apeldoorn en Epe.

In de wet staat dat iemand die schade veroorzaakt, deze schade moet vergoeden.

Op dit moment bestaat mijn schade uit gederfd inkomen 2019.
Ik schat het schadebedrag nu op € 17.000,-.
Zegge: zeventienduizend euro.
Hierop is de verstrekte bijstandsuitkering 2019 reeds in mindering gebracht.

Het schadebedrag kan nog veranderen. Als het nodig is, maak ik gebruik van het recht tot aanpassing van het bedrag.

Mijn eis is dat u mijn schade, zoals tot nu toe bekend, binnen twee weken na de datum van deze brief vergoedt.
Dit schadebedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL59 INGB 0702 9122 71 ten name van R.M.F. Heijder.

Als u de schade niet binnen twee weken betaalt, stel ik u hierbij in verzuim. Ik zal dan vervolgstappen nemen. Voor de kosten hiervan stel ik u ook aansprakelijk.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen

ONDERDEEL VAN

ZAAKNUMMER EPE

108529

ACHTERGROND

RAPPEL

5 december 2019

Hierbij stel ik vast dat mijn aansprakelijkstelling van 1 november 2019 wordt genegeerd door de gemeente Epe. Dit maak ik op uit het ontbreken van zaak 108529 in MijnEpe en uit het uitblijven van een reactie.

Op woensdag 15 januari 2020 zal de civielrechtelijke procedure onrechtmatige overheidsdaad door mij worden gestart bij de rechtbank.

Nieuw zaaknummer:
113816

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie