Aansprakelijkstelling onjuiste en onvolledige informatie

AfwijzingAansprakelijkstelling onjuiste en onvolledige informatie

Aan
College van burgemeester en wethouders gemeente Epe

Vaassen, 8 november 2019

Onderwerp: aansprakelijk stellen onjuiste en onvolledige informatie

Geachte heer, mevrouw,

In de periode 24 juli 2019 - 7 november 2019 heeft uw uitvoeringsorganisatie een daad gepleegd die in strijd is met de wet en met mijn rechten. Daarbij is ook voorbijgegaan aan wat in het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeert betaamt.

Door deze onrechtmatige daad heb ik schade geleden. Ik vind dat deze schade aan u kan worden toegerekend.

Door middel van deze brief stel ik u aansprakelijk voor mijn schade.

De schade is ontstaan door de volgende handelingen van de gemeente:

In opdracht en onder eindverantwoordelijkheid van de gemeente Epe heeft de gemeente Apeldoorn gebruik gemaakt van onvolledige en onjuiste informatie bij de behandeling van mijn aanvraag individuele inkomenstoeslag van 8 juli 2019. De gemeente Epe heeft op grond van deze misstand haar besluit genomen, zijnde een afwijzing van mijn aanvraag.

Vervolgens is deze onrechtmatige overheidsdaad voortgezet in de bezwaarprocedure. Ook daar is gebruik gemaakt van onvolledige en onjuiste informatie.

Ik stel hierbij vast dat de onafhankelijke bezwarencommissie Kamer II - Sociale zekerheid hierdoor is misleid door uw bestuursorgaan en op grond van deze misstand tot een advies is gekomen dat heeft bijgedragen in het ongegrond verklaren van mijn bezwaar op 7 november 2019.

Ik zal omwille van mijn belang en het aanzien van het bestuursrecht in beroep gaan tegen de in mijn oordeel onrechtmatige beslissing op mijn aanvraag en de evenzo onrechtmatige beslissing op mijn bezwaar.

In de wet staat dat iemand die schade veroorzaakt, deze schade moet vergoeden.

Op dit moment bestaat mijn schade uit gederfde, niet toegekende individuele inkomenstoeslag 2019
Het schadebedrag is: € 341,-.
Zegge: driehonderdeneenenveertig euro.

Het schadebedrag kan nog veranderen. Als het nodig is, maak ik gebruik van het recht tot aanpassing van het bedrag.

Mijn eis is dat u mijn schade, zoals tot nu toe bekend, binnen twee weken na de datum van deze brief vergoedt.
Dit schadebedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL59 INGB 0702 9122 71 ten name van R.M.F. Heijder.

Als u de schade niet binnen twee weken betaalt, stel ik u hierbij in verzuim. Ik zal dan vervolgstappen nemen (civielrechtelijke rechtsgang wegens onrechtmatige overheidsdaad). Voor de kosten hiervan stel ik u ook aansprakelijk.

Mocht het bestuursrechtelijk beroep ertoe leiden dat de bestuursrechter de beslissing op mijn aanvraag vernietigt en dat aanleiding zal zijn om mij alsnog de individuele inkomenstoeslag toe te kennen, dan kan de betaling van het schadebedrag als afdoening worden beschouwd. Indien om welke reden dan ook het bestuursorgaan (ambtelijk) besluit de individuele inkomenstoeslag binnen twee weken na de datum van deze brief alsnog toe te kennen, dan vervalt deze aansprakelijkstelling.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen

ONDERDEEL VAN

ZAAKNUMMER EPE

109286

ACHTERGROND

RAPPEL

5 december 2019

Hierbij stel ik vast dat mijn aansprakelijkstelling van 8 november 2019 wordt genegeerd door de gemeente Epe. Dit maak ik op uit het ontbreken van zaak 109286 in MijnEpe en uit het uitblijven van een reactie.

Op woensdag 15 januari 2020 zal de civielrechtelijke procedure onrechtmatige overheidsdaad door mij worden gestart bij de rechtbank.

Nieuw zaaknummer:
113817

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie