Aanvraag rechtmatigheidstoets mutatieformulier bijstand

Onderdeel van Lab 055/0578

Aanvraag rechtmatigheidstoets mutatieformulier bijstand

20 augustus 2019

Geachte heer wethouder Visser,

Overwegende dat,

[1] Een bijstandsgerechtigde een informatieplicht heeft;

[2] Een ingezetene van de gemeente Epe voor het doorgeven van mutaties die onder de informatieplicht vallen zich moet wenden tot de gemeente Apeldoorn;

[3] Van kracht is de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen;

[4] Van kracht is de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 maart 2017, 2017-0000044513, tot vaststelling van de uitzondering van de inlichtingenplicht;

[5] Artikel 4 van voornoemde regeling bepaalt: De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet, artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, geldt niet ten aanzien van gegevens die in de basisregistratie zijn opgenomen ten aanzien van:
a. een adreswijziging, bedoeld in artikel 2.39 Wet basisregistratie personen;
b. het sluiten of eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2.7,
eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet basisregistratie personen.

[6] Het (online) mutatieformulier van de gemeente Apeldoorn onder meer ten aanzien van een adreswijziging de suggestie wekt dat een dergelijke mutatie aan de bijstandsadministratie (werk & inkomen) moet worden doorgegeven in het kader van de informatieplicht;

vraag ik hierbij een rechtmatigheidstoets aan voor het mutatieformulier 'wijziging(en) doorgeven bijstandsuitkering' dat de gemeente Apeldoorn in gebruik heeft en onder uw verantwoordelijkheid ook door ingezetenen van de gemeente Epe (zoals ik) moet worden gebruikt. Onder mijn aanvraag valt behalve adreswijziging ook het sluiten of eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Overigens is momenteel voor mij een adreswijziging en/of sluiten/eindigen van een huwelijk/geregistreerd partnerschap niet aan de orde en bestaan daar thans ook geen voornemens toe.

Afhankelijk van de resultaten van de rechtmatigheidstoets zal ik indien nodig een nieuwe gedetailleerde aanvraag doen voor het aanpassen van het mutatieformulier en eventuele andere informatie van de gemeente Apeldoorn en/of gemeente Epe waarvan ik als individuele bijstandsgerechtigde gebruik moet maken om mijn rechten en plichten verbonden aan mijn bijstandsuitkering te kennen.

De resultaten van de rechtmatigheidstoets wil ik schriftelijk ontvangen op mijn bij de gemeente bekende postadres en eventueel tevens digitaal.

Ik verzoek u om uw beslissing op mijn aanvraag schriftelijk aan mij bekend te maken.

Deze aanvraag stuur ik via e-mail aan u (evisser@epe.nl) en MijnEpe/PIP. Bovendien is deze online te vinden op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/aanvraag-rechtmatigheid-mutatieformulier-bijstand/

Hoogachtend,

Ray M.F. Heijder


Mutatieformulier


Mutatieformulier