rechtbankBeroep beslissing op bezwaar 31/07/2019

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Arnhem

Vaassen, 16 december 2019

Hierbij ga ik R.M.F. Heijder, geboren 22 april 1967, wonende {...} Vaassen in beroep tegen de beschikking volgend op mijn bezwaar van 31 juli 2019, kenmerk: VI&R/AW/DOS-2019-066115.

Beschikking waartegen in beroep wordt gegaan
De beschikking met onderwerp 'beslissing op uw bezwaarschrift' en dagstempel '07 NOV. 2019' heb ik bijgevoegd en is de beschikking waartegen ik hierbij in beroep ga.

Grond voor beroep
De grond waarop mijn beroep steunt, is dat ik bestrijd dat ik uitzicht heb op inkomensverbetering.
Het bestuursorgaan voert als grond voor de afwijzing van de aanvraag individuele inkomenstoeslag aan dat ik wel uitzicht heb op inkomensverbetering.

Resterend procesbelang
Het bestreden besluit van 24 juli 2019 ziet op het afwijzen van mijn aanvraag individuele inkomenstoeslag voor 2019 van 8 juli 2019. De beschikking met dit bestreden besluit heb ik bijgevoegd.

Na het afhandelen van mijn bezwaar door het bestuursorgaan is een deel van het procesbelang komen te vervallen, te weten de ontbrekende motivering en de wettelijke grondslag. Het bestuursorgaan heeft mijn bezwaarschrift ongegrond verklaard onder aanvulling van de motivering en vermelding van de wettelijke grondslag.

Wordt het resterend procesbelang na behandeling van het bezwaar in voldoende mate ondersteund?
Naar mijn oordeel is dat het geval en daarmee maken mijn onderstaande argumenten deel uit van de beraadslaging.

De na mijn bezwaar door het bestuursorgaan aangevoerde motivering kan volgens mij geen stand houden doordat:

 1. Re-integratie of bemiddelen
  De uitvoeringsorganisatie wisselt voortdurend van standpunt over mijn plek op de Participatieladder. Men hinkt van re-integratie naar bemiddelen. Het is zelfs voorgekomen dat functionarissen er beschamend over in discussie gaan in bijzijn van mij een mijn begeleider.
 2. Ongeschikte functionarissen
  Mede het voornoemde punt heeft tot gevolg dat er telkens een ongeschikte (of minder geschikte) functionaris op mijn casus wordt gezet die 'het maar even oppakt bij gebrek aan de juiste resources'.
  De huidige was niet eens ingewerkt en nog bezig met de benodigde studie! Bovendien is hij toegerust voor activering en schuldhulpverlening, heel wat anders dan bemiddeling!
  Hierdoor komt er niets terecht van de collegeopdracht die ziet op het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en neemt het uitzicht op inkomensverbetering eerder af dan toe.
 3. Er wordt niet bemiddeld
  Het meeste 'balbezit' in de 'wedstrijd' is voor bemiddelen. Er wordt echter geenszins bemiddeld.
  Aan het bestuursorgaan zou gevraagd kunnen worden of er aantoonbaar is bemiddeld door de uitvoeringsorganisatie. Ik vermoed dat hierop geen positief antwoord kan worden gegeven. Uit interne stukken, blijkt dat vanuit het bestuursorgaan kritische vragen die mijn behandeling aangaan aan de uitvoeringsorganisatie zijn gesteld. Daarbij zijn antwoorden toegezegd aan de gemeente Epe door de uitvoerende gemeente Apeldoorn. Het is mij niet bekend of die antwoorden uiteindelijk aan het bestuursorgaan zijn verstrekt en zo ja of deze bevredigend waren. In elk geval neemt het bestuursorgaan alle besluiten aangaande mij louter op basis van wat de uitvoeringsorganisatie aanreikt en is er geen hoor- en wederhoor met mij. Naar mijn oordeel zou dat wel moeten omdat ik stelselmatig misstanden (die mij schade berokkenen) bij de uitvoeringsorganisatie waarneem.
 4. Autoprojectie
  Het door het bestuursorgaan verzaken van de wettelijk vastgelegde collegeopdracht (artikel 7 Participatiewet) wordt in de beslissing op het bezwaarschrift afgewenteld op mij door een verwijzing naar mijn eigen verantwoordelijkheid om aan mijn arbeidsverplichtingen te voldoen. Naar mijn oordeel is dit een smadelijk argument van het bestuursorgaan om eigen onrechtmatig handelen te verdoezelen.
  Bovendien beoordeel ik de algehele handelswijze van het bestuursorgaan in mijn casus al jaren als tegenwerking en obstructie waardoor ik juist ernstige belemmering ondervind in het dragen van mijn eigen verantwoordelijkheid. Het geeft geen pas om een belanghebbende op zijn verantwoordelijkheid te wijzen en hem ondertussen al jaren tegen te werken bij het dragen daarvan.
  Het is ook ongepast en verwerpelijk om iemand uitzicht op inkomensverbetering te ontnemen en vervolgens aan te voeren dat de persoon uitzicht op inkomensverbetering heeft.
 5. Vals argument
  De aantrekkende arbeidsmarkt en de hoeveelheid regionale vacatures als argument aanreiken in de beslissing op bezwaar voor uitzicht op inkomensverbetering is vals en snijdt geen hout. Hiermee wordt voorbijgegaan aan de persoonlijke omstandigheden van mij waarvan de voorgaande punten nog slechts een gedeeltelijke weergave zijn.
  Ik kan meerdere belemmeringen aandragen veroorzaakt door het bestuursorgaan: psychische, arbeidstechnische, organisatorische en financiële. Bij de uitvoeringsorganisatie heb ik dat ook al gedaan. Alleen slechts dat aandragen heeft alweer tot nieuw onrechtmatig handelen en misbruik van publieke gelden door het bestuursorgaan geleid (instellen van een onrechtmatig onderzoek op onrechtmatige wijze -daar loopt reeds een bezwaar tegen-).
  Het wordt inmiddels een gebed zonder einde, wat enkele dagen geleden op 13 december 2019 tijdens een zitting voor twee beroepen ook door de bestuursrechter is opgemerkt. Zij kwam daarom met het voorstel 'mediation'. Dat werd door mij omarmd, maar door het bestuursorgaan direct van de hand gewezen. Voor mij het ultieme bewijs dat er geenszins land te bezeilen is met de gemeente Epe en zij veel onrechtmatig handelen te verbergen heeft. Het houdt niet op, niet vanzelf!

Resumerend: ik zie voldoende procesbelang om met een goed geweten een beslag te leggen op de rechtbank voor een oordeel.


Ter afsluiting

Er moet mij van het hart dat naar mijn oordeel het bestuursorgaan misbruik maakt van de onafhankelijke bezwarencommissie door daaraan een bezwaar dat in eerste aanleg eenvoudig kan worden behandeld voor te leggen. Dit legt een onnodig beslag op publieke middelen en vertraagt het proces ook nog eens.

Tegelijkertijd begrijp ik ook wel dat het bestuursorgaan gelet op de enorme rommel die ze van mijn casus heeft gemaakt uit voorzorg niet anders kan.
De situatie is inmiddels zo dat het erkennen van één misstand kan en zal leiden tot een kettingreactie waarin ik op tal van punten in het gelijk gesteld zal moeten worden.
Uiteraard stuur ik aan op dat sneeuwbaleffect om mijn achterstallig recht te behalen.

Ik vestig mijn hoop daarbij op het bestuursrecht, maar tref ook voorbereidingen voor diverse burgerrechtelijke zaken vanuit het leerstuk onrechtmatige overheidsdaad.
Omdat de afzonderlijke schades onder de € 25.000,- bedragen, ga ik ervan uit dat ik hiervoor ook bij de bestuursrechter als bevoegd rechter uit zal komen.

Betalingsonmacht griffierecht
Ik verzoek de rechtbank om ontheffing van het betalen van het griffierecht omdat mijn financiële situatie niet verbeterd is (maar wel verslechterd) ten opzichte van de vorige toegewezen ontheffingen.


BIJLAGEN

Beslissing op bezwaarschrift

Epe

Epe

Epe

Epe

Epe

Epe

Epe


Bestreden besluit

Bestreden besluit


 

DOSSIER

Lab 055/0578

Tijdlijn 055/0578

Zaaknummer
ARN 19/ 7173

VERWANT

Aansprakelijkstelling
8 november 2019

Afwijzing uitnodiging hoorzitting
15 oktober 2019

Bezwaar
31 juli 2019

Beslissing op bezwaar
7 november 2019

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie