Beroep rechtbank wegens niet tijdig beslissen college Epe

Beroep rechtbank wegens niet tijdig beslissen college Epe

Lab 055/0578

20 augustus 2019 | Na ruim drie jaar heibel met de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe, bekruipt je het gevoel 'men zal het uiteindelijk toch een keer niet laten aankomen op bezwaar & beroep?' Dat is ook een beetje de hoop. Maar helaas, een 'game changer' laat op zich wachten en daarom gaat Ray Heijder ook nu weer in beroep bij de rechtbank. Het is niet anders.

De brief aan wethouder E. Visser (gemeente Epe) waarop niet tijdig is beslist (14 mei 2019)
De ingebrekestelling / dwangsom (1 augustus 2019)


Gronden voor het beroep

Op 14 mei 2019 heb ik het college van de gemeente Epe via wethouder E. Visser in gebreke gesteld voor het naar mijn oordeel niet uitvoeren van de collegeopdracht zoals is bepaald in artikel 7 van de Participatiewet.

Daarbij heb ik het volgende verzocht:

Ik verzoek u om het niet uitvoeren van de wettelijke collegeopdracht schriftelijk te erkennen en u ook zwart-op-wit bereid te verklaren tot het financieel vergoeden aan mij van de schade en vervolgschade die door het verzaken van de opdracht aan mij is toegebracht. Zulks ter nadere berekening.

Door het uitblijven van een beslissing op mijn verzoek heb ik op 1 augustus 2019 het college in gebreke gesteld met het formulier 'Dwangsom bij niet tijdig beslissen' dat ik heb gedownload van de website van de Rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2008/11/11/formulier-ingebrekestelling

Ik heb de brief van 14 mei 2019 aan het college van Epe als bijlage toegevoegd.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder


Ontvangstbevestiging Rechtbank Gelderland

Geachte mevrouw/mijnheer,

Bij deze wil ik u informeren dat de Rechtbank Gelderland het door u digitaal ingediende formulier en eventuele bijlagen op 20-08-2019 om 15:29 uur heeft ontvangen.

Hieronder treft u de documentnummers van elk document dat we hebben ontvangen:
Bijlage - documentnummer 190820-15291625-13
Beroepschrift - documentnummer 190820-15291628-1

Dit is een automatisch gegenereerde e-mail. U kunt hierop via e-mail niet reageren. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze e-mail, neemt u dan contact op met:

Rechtbank Gelderland
Team bestuursrecht

Contactgegevens van betreffende instantie vindt u op www.rechtspraak.nl

Met vriendelijke groet,

De griffier