Beschuldiging en aansprakelijkheid niet nakomen zorgplicht

Beschuldiging en aansprakelijkheid niet nakomen zorgplicht

Lab 055/0578

20 augustus 2019

Geachte wethouder de heer E. Visser,
geachte wethouder mevrouw De Waard - Oudesluijs,

Overwegende dat:

[1] de gemeente Epe zorgplicht heeft voor haar inwoners op het gebied van welzijn en sociale zaken,

[2] ik woonachtig te Vaassen ingezetene ben van de gemeente Epe,

[3] ik sinds maart 2016 een zorgvraag heb bij de gemeente Epe en deze tot op heden bestaat,

[4] door de aard van mijn zorgvraag deze door de gemeente Epe grotendeels is uitbesteed aan de gemeente Apeldoorn,

[5] dit de gemeente Epe echter niet ontslaat van de zorgplicht,

[6] mijn zorgvraag relatie heeft met de portefeuille van u beider wethouders,

[7] mijn dossier bij de gemeente (eventueel aangevuld door bewijsstukken die ik kan overleggen) ruimschoots aanknopingspunten geeft voor mijn standpunt dat de gemeente Epe de zorgplicht niet is nagekomen,

[8] sterker nog dan vorig punt de zorgplicht onder verantwoordelijkheid van de gemeente Epe hoofdzakelijke door de gemeente Apeldoorn en in mindere mate door de gemeente Epe zelf is ondermijnd door een aantoonbare reeks van discutabele handelingen, werkwijzen en besluiten,

[9] ik naar mijn oordeel onomstotelijk aannemelijk kan maken dat er alleen is ingezet op rechtmatigheidstoetsing en het voorkomen van toewijzing van voorzieningen en er geen aanwijzingen zijn dat er zorg is verleend (uitgezonderd de uiteindelijk zwaar bevochten bijstandsuitkering en toekenning minimaregeling meedoen 2018 en 2019);

[10] ik ten gevolge van dit alles directe schade en vervolgschade heb geleden en nog steeds lijd,

[11] ik vele malen schriftelijke noodkreten hebt uitgezonden richting de uitvoeringsorganisatie (gemeente Apeldoorn) en de gemeentebesturen van zowel Epe als Apeldoorn en hier stelselmatig niet op is gereageerd,

acht ik het college van de gemeente Epe via deze brief aan u schuldig aan het plegen van een onrechtmatige overheidsdaad die duurt van maart 2016 tot op heden en stel ik het college van de gemeente Epe aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die het gevolg daarvan zijn.

Ik verzoek het college van de gemeente Epe het tot op heden niet nakomen van de zorgplicht en de aansprakelijkheid van de schades te erkennen. Ik stel het college in de gelegenheid om met mij in gesprek te komen voor het beëindigen van de onrechtmatige overheidsdaad, het vaststellen van de werkelijke schades en vergoeding van de schades. Zulks gevolgd door schriftelijke evaluatie en vastlegging.

Ik ben mij ervan bewust dat het college van de gemeente Epe aan dit schrijven niet genoeg heeft om tot een beslissing op mijn verzoek te komen, te meer omdat ik niet mag verwachten dat de moeite genomen kan worden om mijn gehele dossier door te spitten. Daarom ben ik bereid om mee te werken aan een gezamenlijk onderzoek om de beslissing wel mogelijk te maken.

Gelet op het laatste verwacht ik dan wel dat het college met een voorlopig schriftelijk besluit komt met het voornemen een beslissing te nemen. Dit in verband met de Algemene wet bestuursrecht (beslistermijn, ingebrekestelling en eventueel dwangsom en beroep tegen het niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsinstantie).

Tot slot merk ik op dat (hoewel er dwarsverbanden bestaan) deze zaak los staat van de aansprakelijkheid niet vervullen collegeopdracht krachtens artikel 7 Participatiewet die sinds 14 mei 2019 bij u uitstaat en waarvoor ik vandaag in beroep ben gegaan bij de Rechtbank Gelderland tegen het niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsinstantie.

Online versie:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/beschuldiging-en-aansprakelijkheid-niet-nakomen-zorgplicht/

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen