Betoog onrechtmatigheden psychologisch onderzoek

onrechtmatigBetoog onrechtmatigheden psychologisch onderzoek

15 december 2019

Voor u ligt een betoog bij de onrechtmatigheden van een psychologisch onderzoek ingesteld door de gemeente Epe naar R.M.F. Heijder, woonachtig te Vaassen.

"U heeft een gezwel tussen uw ogen."
"Dat is mijn neus!"
"Nee, wij geven u op voor een onderzoek."
"Maar dat is onnodig en onrechtmatig, het is gewoon mijn neus!"
"U moet meewerken!"


Doelgroep

Dit betoog is bedoeld voor:

 1. gemeente Epe (opdrachtgever onderzoek)
 2. Ausems en Kerkvliet (opdrachtnemer)
 3. Rechtbank Gelderland (verzoek voorlopige voorziening)
 4. Openbare tribune (BurgerkrachtCentraal)
  https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/nader-betoog-onrechtmatigheden-psychologisch-onderzoek/

Dit betoog maakt het voorlopige bezwaar tegen het onrechtmatige onderzoek (12 december 2019) definitief.
Daarnaast biedt het de voorzieningenrechter extra informatie om het verzoek om een voorlopige voorziening (12 december 2019) te ondersteunen.


Aanleiding

Op instigatie van trajectmanager {...}  heeft de gemeente Epe voor Ray Heijder (hierna te noemen: belanghebbende) een opdracht verstrekt aan Ausems en Kerkvliet voor het uitvoeren van een psychologisch onderzoek.

Belanghebbende heeft op 10 december 2019 een uitnodiging via e-mail ontvangen en op 12 december 2019 per post.

De zending per post was uitgebreider, namelijk de uitnodiging aangevuld met de bijlage 'Het Psychologisch Onderzoek' (informatie voor cliënten - 25 februari 2015).


Beoordeling

Belanghebbende beoordeelt het onderzoek als onrechtmatig. Dit geldt zowel voor de opdracht zelf als voor de opdracht van het onderzoek.


Onrechtmatig onderzoek

Belanghebbende kwalificeert het onderzoek onrechtmatig.

 1. Misbruik van uitspraak belanghebbende
  Belanghebbende heeft mondeling en schriftelijk aan de trajectregisseur aangegeven dat er een psychische belemmering is door het noodgedwongen moeten voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Hij heeft hierbij benadrukt dat de noodzaak van die procedures is veroorzaakt door de gemeente Epe. Dat is een ernstige zaak omdat de gemeente tegelijkertijd de opdracht heeft om belanghebbende te ondersteunen bij arbeidsinschakeling en daarbij zoveel mogelijk positief dient bij te dragen aan de omstandigheden waaronder deze collegeopdracht wordt uitgevoerd.
  De trajectregisseur heeft deze uitspraak van belanghebbende over psychische belemmering aangegrepen om ten onrechte twijfel te zaaien over de algehele psychische belastbaarheid en geestelijke toestand van belanghebbende. Hij is met het idee gekomen om een psychologisch belastbaarheidsonderzoek aan te vragen bij Werkbedrijf Lucrato.
  Het ligt zeker niet voor de hand dat de gemeente Epe erg happig is op het aantonen van psychische belasting die zij zelf stelselmatig veroorzaakt bij belanghebbende! En moet daarom een andere motivatie zijn.
 2. Misplaatste twijfel
  De twijfel aan de psychische belastbaarheid van belanghebbende door de trajectregisseur is misplaatst omdat deze consulent voortdurend (ook schriftelijk) beweert dat belanghebbende volledig bemiddelbaar voor betaald werk is en er juist geen psychische belemmeringen zijn. Zijn woorden daarbij: 'Je kunt gewoon werken'.

Er is geen enkele eerdere bekendgemaakte aanleiding die erop duidt dat de gemeente Epe expliciet twijfelt aan de psychische belastbaarheid van belanghebbende.

Wel is onomstotelijk en overduidelijk (te maken) dat de gemeente Epe het zeer lastig vindt dat belanghebbende 'de discussie aangaat'. Dat is meervoudig aan te tonen vanuit schriftelijke documentatie en bleek ook nog eens zeer uitdrukkelijk en rampzalig tijdens de zitting op vrijdag 13 december 2019 in de rechtszaal. Gemeente Epe gaf te kennen om reden van de behoefte aan discussie van belanghebbende geen heil te zien in mediation en wees (de door belanghebbende wel omarmde) ideeën van de rechter dienaangaande af.

Voor belanghebbende kan de enige (niet legitieme) reden voor het instellen van het onderzoek vanuit perspectief van de gemeente zijn dat zij zoekt naar een mogelijkheid om eigen falen, overtredingen en het verzaken van de collegeopdracht artikel 7 Participatiewet als afleidingsmanoeuvre te projecteren op belanghebbende. Dit alleen al is onrechtmatig en verwerpelijk. Het is onbehoorlijk overheidshandelen dat ingaat tegen het ongeschreven recht van belanghebbende op een handelswijze die past bij wat in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Deze ontwikkeling is op termijn ook een bedreiging en gevaar voor de rechtspositie van belanghebbende omdat hij door het psychologische onderzoek ten onrechte wordt gemedicaliseerd en gehospitaliseerd. Als hij akkoord gaat met dit onderzoek, zal hem dit in zijn dossier achtervolgen en zijn rechtspositie verzwakken. Belanghebbende wordt in min of meerdere mate gelijkgesteld met personen die terecht een psychisch medische indicatie hebben of nodig hebben.

Van belanghebbende mag niet worden geëist dat hij meewerkt aan iets dat zijn rechtspositie en de mate waarin hij in zijn kracht staat, kan verzwakken en/of beschadigen. Dat zou op een tekortschietend verantwoordelijkheidsbesef duiden.


Onrechtmatige opdracht

Niet alleen het onderzoek zelf, maar ook de opdracht daartoe is naar de beoordeling van belanghebbende onrechtmatig.

 1. Geen plan van aanpak
  Er is geen wettelijk vereist plan van aanpak voor belanghebbende. Dit is ook door de gemeente Epe al veel langer erkent als een onrechtmatige situatie. De Participatiewet schrijft een plan van aanpak voor en de noodzaak ervan is in het bijzonder groot als nadere invulling wordt gegeven aan rechten en plichten, alsmede als er instrumenten (zoals een onderzoek) worden ingezet.
  Dit heeft alles te maken met de implicaties die opvolging door belanghebbende kan hebben op de hoogte van de burgerrechtelijke verzekering ('kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw bijstandsuitkering').
  De trajectregisseur die het onrechtmatige onderzoek heeft aangevraagd, schond de afspraak met belanghebbende om eerst tot een plan van aanpak te komen. De afspraak was dat belanghebbende input zou leveren voor het plan van aanpak. Hij is die afspraak in zeer ruime mate nagekomen, maar de trajectregisseur heeft vooralsnog de uitgebreide input genegeerd en ter zijde gelegd.
  Belanghebbende heeft de trajectregisseur ervan proberen te overtuigen dat een onderzoek alleen vanuit een plan van aanpak geïnitieerd mag worden. De trajectregisseur heeft hier kennelijk geen boodschap aan.
 2. Geen Werkbedrijf Lucrato maar Ausems en Kerkvliet
  De trajectregisseur gaf aan dat hij een psychisch belastbaarheidsonderzoek zou aanvragen bij Werkbedrijf Lucrato. Belanghebbende verbaasde zich hierover omdat Lucrato veel eerder al (naar eigen zeggen van de trajectregisseur, doch nog steeds niet aangetoond) dienstverlening aan belanghebbende weigert. Vervolgens blijkt uit een uitnodiging sprake te zijn van inschakeling van Ausems en Kerkvliet. Dit kan te maken hebben met de situatie met Lucrato, maar belanghebbende vermoed dat met Ausems en Kerkvliet wordt voorgesorteerd. Uit rechtbankstukken en jurisprudentie blijkt dat dit bureau en de geselecteerde psycholoog nogal eens worden ingezet waarbij burgers het onderspit delven tegenover de gemeente. Belanghebbende is ook door dit gegeven angstig voor gevolgen van een onrechtmatig onderzoek.
 3. Geheime opdracht
  Toen de trajectregisseur het idee van een psychologisch onderzoek opperde (mondeling), gaf belanghebbende aan dat hij eerst een plan van aanpak wil hebben. Dat werd door de trajectregisseur afgeserveerd. Vervolgens stelde belanghebbende de eis om vooraf dan minimaal inzage in de opdrachtverstrekking te krijgen. Dit werd geweigerd door de trajectregisseur met de mededeling dat belanghebbende vanzelf wel een uitnodiging zou krijgen. Belanghebbende nam hier geen genoegen mee en gaf aan dat hij de opdrachtverstrekking zou opeisen via een AVG-inzageverzoek of via de rechtbank. Daarop zei de trajectregisseur alsnog toe dat belanghebbende een kopie van de opdrachtverstrekking vooraf zou krijgen. Aan die toezegging heeft de trajectregisseur geen gevolg gegeven.
 4. Re-integratie versus bemiddeling
  Bij de gemeente Epe is er doorlopend onduidelijkheid over hoe zij aankijkt tegen de status van belanghebbende. Dit is al jaren aan de gang. De overheersende gedachte hierbij is dat belanghebbende 'bemiddelbaar' is. Schrijnend hierbij is dat de gemeente stelselmatig niet bemiddelt. Opgemerkt zij dat de logische activiteit bemiddelen zou zijn als wordt gesteld 'bemiddelbaar'. Met het aanwenden van instrumenten zoals een psychologisch onderzoek, lijkt de gemeente zich te bewegen op het vlak van re-integratie. Dat is een andere traject dan een bemiddelingstraject.
  Deze onduidelijkheid is ook interessant voor het uitzicht op inkomensverbetering, een aspect dat speelt bij de bezwaarde afwijzing van de aanvraag individuele inkomenstoeslag 2019 (het beroep tegen het afwijzen van het bezwaar is in voorbereiding).
 5. Recht op informatie van de gemeente
  De gemeente Epe schond het ongeschreven recht waarbij zij heeft verzaakt belanghebbende behoorlijk, tijdig en volledig te informeren over alle relevant wettelijke bepalingen en voorgeschreven procedures ten aanzien van het instellen van een medisch psychologische onderzoek. Via andere kanalen heeft belanghebbende de hand gelegd op informatie (van een onderzoeksbureau in Nijmegen) die aanleiding geeft om te concluderen dat de gemeente Epe informatie achterhoudt en Ausems en Kerkvliet ook gebrekkig informeert in de uitnodiging.
 6. Verdachte vraag trajectregisseur
  "Is dit wat je moet willen Ray? Eigenlijk toch niet?" was de vraag van de trajectregisseur nadat hij bij belanghebbende met het idee van een onderzoek naar psychische belastbaarheid kwam. Deze vraag verraadt dat de trajectregisseur aan een dergelijk onderzoek een negatieve connotatie verbindt. Een verdachte vraag, want als je een instrument met positieve bedoelingen wilt inzetten, stel je zo'n vraag niet. Ergo: de trajectregisseur zet het middel in als valstrik, sanctie en/of drukmiddel.

Bovengenoemde punten zijn voor het overgrote deel te bewijzen vanuit het dossier van belanghebbende. Inclusief de eventuele nog niet daarin opgenomen recente correspondentie tussen belanghebbende en de gemeente.


Afsluiting

Het onrechtmatige onderzoek mag geen doorgang vinden.

De opdracht van de gemeente Epe aan Ausems en Kerkvliet is illegaal en moet worden ingetrokken.

Als Ausems en Kerkvliet de opdracht toch uitvoert, loopt het bedrijf het risico (vanwege productaansprakelijkheid) de schade aan belanghebbende te worden toegerekend.

Belanghebbende stelt zijn kosten en beloning voor het reageren op dit onrechtmatige onderzoek en de onrechtmatige opdracht op € 785,-
Dit bedrag kan nog hoger worden afhankelijk van de verdere afhandeling door de gemeente Epe.
Belanghebbende zal een declaratie indienen bij het college van de gemeente Epe.


Uitnodiging per post

Uitnodiging

Uitnodiging

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie