Lab055/0578: De ijzers in het vuur

Lab055/0578: De ijzers in het vuur

Het wordt steeds interessanter om het sociaal experiment Lab055/0578 (tijdlijn) te volgen met de gehele case van Ray Heijder en zijn (juridische) zaken met en tegen de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn. Maar het wordt ook steeds moeilijker door de toenemende omvang en complexiteit. Tijd om wat overzicht aan te brengen in de ijzers die in het vuur liggen (en lagen).

Lopende zaken: 4x aanvraag | 1x dwangsom | 1x bezwaar | 1x beroep | 1x hoger beroep | 1x nog te starten

Eerste aanvraag algemene bijstandsuitkering

STATUS: BEROEP

Start
21 maart 2016

Afwijzingsgrond
Geen medewerking verlenen aan noodzakelijk geacht huisbezoek

Processtappen

- Bijstandsaanvraag
- Afwijzing aanvraag
- Bezwaar afwijzing aanvraag
- Hoorzitting bezwarencommissie
- Uitspraak op bezwaar (ongegrond)
- Geen beroep voortgezet
- Herzieningsverzoek (als aanklacht)
- Herzieningsbesluit
- Bezwaar op herzieningsbesluit
- Hoorzitting bezwarencommissie
- Beslissing op bezwaar (ongegrond)
- Beroep Rechtbank Gelderland - LOPEND

Niet tijdig beslissen door bestuursorgaan

STATUS: HOGER BEROEP

Start
21 juni 2018

Grond
Niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsinstantie (college gemeente Apeldoorn)

Processtappen

- Aanklacht
- Herinnering
- Ingebrekestelling
- Beroep Rechtbank Gelderland
- Zitting voor het beroep
- Uitstel uitspraak beroep
- Uitspraak beroep
- Hoger beroep CRvB - LOPEND

Aanvraag individuele inkomenstoeslag

STATUS: BEZWAAR

Start
4 juli 2019

Zaak (Epe)
100200

Afwijzingsgrond
Niet voldoen aan alle voorwaarden voor deze toeslag: u heeft zicht op inkomensverbetering.

Processtappen

04/07/19 Aanvraag
08/07/29 Aanvraag geregistreerd
24/07/19 Besluit (afwijzing)
31/07/19 Bezwaar - LOPEND

Niet uitvoeren collegeopdracht artikel 7 Participatiewet

STATUS: DWANGSOM

Start
2 juli 2019

Zaak (Epe)
94053

Grond
Niet uitvoeren van de collegeopdracht, artikel 7 lid 1 onderdeel a nummer 1 van de Participatiewet: Het college ondersteunt bij arbeidsinschakeling personen die algemene bijstand ontvangen.

Doel
Erkenning door het college van het niet uitvoeren van de opdracht en zwart-op-wit bereidverklaring tot het financieel vergoeden van de schade en vervolgschade die door het verzaken van de opdracht zijn berokkend. Zulks ter nadere berekening.

Processtappen
14/05/19 Ingebrekestelling college
31/07/19 Nadere duiding aansprakelijkheid
01/08/19 Formulier dwangsom - LOPEND

Aanvraag onafhankelijke cliëntondersteuning

STATUS: AANVRAAG

Start
11 augustus 2019

Zaak (Epe)
100759

Grond
Verplichting voor gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Doel
Garantie op het krijgen van formele onafhankelijke cliëntondersteuning bij elk gesprek over de hulpvraag in het sociaal domein bij de gemeente Epe en mandaatgemeente Apeldoorn.

Processtappen
11/08/19 Aanvraag - LOPEND

Aanvraag onderzoek administratieve misstand

STATUS: AANVRAAG

Start
11 augustus 2019

Zaak (Epe)
100761

Grond
Informatieplicht gemeente.

Doel
Opheldering over mogelijke administratieve misstand. Onvolledige betaalspecificaties bijstandsuitkering in MijnOverheid.

Processtappen
11/08/19 Aanvraag - LOPEND

Aanvraag verbetering 'Mijn Epe'

STATUS: AANVRAAG

Start
12 augustus 2019

Zaak (Epe)
100835

Grond
Recht op dienstverlening van gemeente.

Doel
Verbetering van 'Mijn Epe' in individueel geval.

Processtappen
12/08/19 Aanvraag - LOPEND

Aanvraag rechtmatigheidstoets mutatieformulier bijstand'

STATUS: AANVRAAG

Start
19 augustus 2019

Zaak (Epe)
-

Grond
Wet eenmalige gegevens aanvraag en Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 maart 2017, 2017-0000044513, tot vaststelling van de uitzondering van de inlichtingenplicht.

Doel
Toetsen rechtmatigheid.

Processtappen
19/08/19 Aanvraag - LOPEND

Onrechtmatige overheidsdaad bij artikel 52 en termijnen P-wet

STATUS: NOG STARTEN

Start
Na het proces 'Afwijzing eerste bijstandsaanvraag', doch uiterlijk december 2020

Grond
Het berokkenen van schade (armoedeval) door de gemeente Epe (via gemeente Apeldoorn) middels schending van artikel 52 Participatiewet en het sjoemelen met termijnen van de bijstandsaanvraag.

Processtappen

- Aansprakelijk stellen - NOG STARTEN

Meedoenregeling 2019

STATUS: AFGEROND

Start
9 februari 2019

Zaak (Epe)
83022

Einde
26 februari 2019

Grond
Minimabeleid gemeente Epe

Processtappen
09/02/19 Aanvraag
14/02/19 Besluit
26/02/19 Ontvangen (€75,-)

Eindconclusie
Soepel verloop van de procedure!

Meedoenregeling 2018

STATUS: AFGEROND

Start
19 december 2018

Zaak (Epe)
78126

Einde
27 december 2018

Grond
Minimabeleid gemeente Epe

Processtappen
19/12/18 Aanvraag
21/12/18 Besluit
27/12/18 Ontvangen (€75,-)

Eindconclusie
Soepel verloop van de procedure!

Beëindiging ondersteuning vanuit werk & inkomen Epe

STATUS: AFGEROND

Start
26 februari 2019

Einde
20 juni 2019

Grond
Geen grond aangevoerd.

Processtappen
26/02/19 Besluit
27/02/19 Bezwaar
17/04/19 Uitnodiging hoorzitting
26/04/19 Besluit ingetrokken
05/05/19 Vermoeden gemeentelijke fraude
06/05/19 Melding vermoeden fraude
06/05/19 Aanhouden bezwaar
07/05/19 Zeer late afzegging hoorzitting
20/06/19 Beslissing

Eindconclusie
Er bestaat geen wettelijke grondslag voor het bezwaarde besluit. Met deed maar wat! Door intrekking besluit geen procesbelang meer.

Alle vreemde gebeurtenissen wel mee te nemen in de zaak 'Niet uitvoeren collegeopdracht artikel 7 Participatiewet'!

Het is van belang om zaken die geen inhoudelijke behandeling mochten krijgen door bezwaar en/of beroep zoveel mogelijk inhoudelijk te consolideren als belastende input bij vervolgzaken die zien op het claimen van schade en eventuele strafvervolging.