Eindelijk paniek bij gemeente Apeldoorn

Eindelijk paniek bij gemeente Apeldoorn

Lab 055/0578

14 september 2019

Het vraagt om een heel lange adem en ontzettend veel energie om de vesting van onrechtmatig overheidshandelen van de gemeente Apeldoorn te breken. Dat vraagt om toenemend en voortdurend druk zetten en dat moet je maar kunnen opbrengen als eenzame burger. Maar nu lijkt dan eindelijk de paniek bij de gemeente toe te slaan. Men gaat over tot keihard liegen. Dan is het snel gedaan.

Ray Heijder zal zich blijven inzetten om voor zichzelf (en voor de maatschappij) het recht te laten zegevieren. En als dat niet mag lukken, dat dit dan ook maar openbaar duidelijk wordt.


Waar het ook weer over gaat

Ray Heijder heeft afzonderlijk drie kwesties ingebracht bij de gemeente Epe die zij per se onder een enkele zaak heeft ondergebracht. Dat moet zij zelf weten, maar het gevaar bestaat dan wel dat zij zichzelf in verwarring brengt. Het betreft:

- aansprakelijk stellen vanwege niet uitvoeren college-opdracht artikel 7 Participatiewet;
- kostendeclaratie vanwege het onreglementair niet verschijnen van consulent werk;
- kostendeclaratie vanwege te laat afgezegde hoorzitting bezwaarschriftencommissie.

De eerste kwestie is de grote zaak, de andere twee zijn bijzaken.

De kwesties zijn behalve in behandeling bij de rechter sinds 20 augustus 2019 ook onder de rechter.

Dat beroep bij Rechtbank Gelderland betreft niet de inhoud, maar het niet (tijdig) nemen van een beslissing.


Toezending stukken

Rechtbank Gelderland heeft belanghebbende een kopie brief van de gemeente Epe (12 september 2019) gezonden met daarbij door de gemeente aangeleverde stukken.

Die aangeleverde stukken zijn:

- Aansprakelijkstelling (van belanghebbende);
- Interne e-mailwisseling (zeer interessant);
- Mailwisseling tussen belanghebbende en gemeente Epe;
- Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen;
- Toewijzingsbeschikking bijstandsuitkering (Participatiewet).

Met name met de brief van 12 september 2019 en het stuk met de interne e-mailwisseling gaat de gemeente Apeldoorn ernstig nat.


Bestuursrechtelijk of civielrechtelijk

In de brief van 12 september 2019 stelt de gemeente Epe het volgende:

Wij zijn van mening dat het een civielrechtelijk aansprakelijkstelling is. Wij zullen hierover binnenkort een beslissing nemen. Gelet hierop menen wij dat deze zaak niet bij uw rechtbank thuishoort.

Gelukkig bepaalt de gemeente niet bij welke rechtbank een zaak thuishoort. Ze mag er natuurlijk wel een mening over hebben, maar daar moet het dan ook bij blijven.

Het ingediende beroep is tegen het niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsorganisatie. Dat ligt op het bestuursrechtelijke vlak en hoort dus wel degelijk bij Rechtbank Gelderland thuis.

Dat de inhoud van de zaak op het civielrechtelijke vlak zou liggen, is voor dit beroep niet aan de orde. Dat komt later als belanghebbende het niet eens kan zijn met de 'binnenkort' (maar veel te laat) te nemen beslissing.

Als het beroep niet bij Rechtbank Gelderland had gehoord, dan had de griffier direct het beroep niet-ontvankelijk verklaard en had de correspondentie met de verweerder niet eens te worden gestart. De rechtbank heeft wel wat beters te doen dan zich met beroepen bezig te houden die niet-ontvankelijk zijn en niet bij de rechtbank thuishoren!


Interne mailwisseling (zeer interessant)

Onder de aangeleverde stukken bevindt zich een interne mailwisseling tussen gemeente Epe en gemeente Apeldoorn. Dat is het enige stuk in de aanleverde stukken dat belanghebbende nog niet eerder heeft gezien.

De mailwisseling is zo interessant omdat er keihard in wordt gelogen door de gemeente Apeldoorn tegen de gemeente Epe.

Maar er is ook te zien dat de gemeente Epe twijfelt aan (de aanpak van) de gemeente Apeldoorn  in de casus van belanghebbende. Dat is grote winst! Hierop heeft belanghebbende heel lang gehoopt.

De hoogtepunten (dieptepunten eigenlijk):


Meneer is boos?

Meneer is met name boos omdat er naar zijn mening steeds zaken fout lopen en dat procedures niet goed worden gevolgd. Op bepaalde punten heeft hij wel degelijk gelijk, maar hij is niet bereidt om excuses te aanvaarden. De heer Heijder blijft aan zijn punten (naar zijn zeggen misstanden) vasthouden hetgeen m.i. zijn toekomstige gesprekken in de weg blijft staan.

Hier komt dé grote misvatting van de afgelopen jaren naar voren, namelijk dat belanghebbende boos zou zijn. Boos zijn is echter een emotie waarin belanghebbende zich niet herkent. Hij is van den beginne erop gebrand dat de gemeente de procedures rechtmatig en behoorlijk volgt. Dat gebeurt stelselmatig niet en hij is ervan overtuigd dat hij dat met feiten (geen emotie) onomstotelijk kan aantonen. Boos zijn, is niet de manier om verder te komen!

Waarom zou belanghebbende met alleen excuses genoegen moeten nemen? Het gaat hier om zeer belangrijke zaken waarbij de gemeente hem heeft gedupeerd en geschaad: geld en toekomstperspectief!

In de laatste zin erkent de gemeente impliciet dat gesprekken (en daarmee bedoeld zij de re-integratie betreffende) belemmerd zijn en worden. Dat vindt belanghebbende al de gehele tijd en daarom dringt hij ook telkens aan om eerst de puinhopen op te ruimen wat de gemeente weigert.

Wat is overigens de waarde van excuses als dat waarvoor die worden gemaakt nog steeds voortduurt?


Apeldoorn reageert summier op Epe

Wij hebben gisteren (red. 11 juni 2019) kort gesproken over de stavaza casus H. Ik heb gisteren ook via [...] een reactie gekregen op onze vragen i.v.m. een drietal zaken die wij vanuit Epe moeten beoordelen. Ik heb vandaag overleg gehad met [...] (onze juridisch adviseur) en samen zijn wij tot de conclusie gekomen dat jullie antwoorden op onze vragen te summier zijn om tot een goede onderbouwing voor onze besluiten te komen.

Kijk eens aan, belanghebbende wordt al geruime tijd besproken. Dit terwijl hij zelf denkt dat alles dood voor kast ligt. Dit is dus een opsteker.

Merk op dat gemeente Apeldoorn probeert om gemeente Epe te misleiden met summiere informatie!


Prikt Epe door de leugen van Apeldoorn heen?

Jullie hebben aangegeven dat meneer H niet (volledig) meewerkt aan zijn re-integratie. Dat roept de volgende vragen op:

- waaruit blijkt dat H niet meewerkt aan zijn re-integratie?
- wat hebben jullie daaraan gedaan? Er zullen meer mensen zijn die niet meewerken aan hun re-integratie. Wat is jullie aanpak tot nu geweest? Zijn er maatregelen opgelegd? Zo ja, wat voor effect hebben die maatregelen gehad?

Wat een goede, doortastende vragen van gemeente Epe. Belangrijk want dat belanghebbende niet meewerkt aan zijn re-integratie is voor 100% gelogen door de gemeente Apeldoorn.
Sterker nog, er is helemaal geen sprake geweest van re-integratie. Dat is precies waarom belanghebbende het college aansprakelijk stelt (niet uitvoeren artikel 7 Participatiewet).

Goed dat Epe vraag naar maatregelen. Niet meewerken door een bijstandsgerechtigde kan namelijk niet zonder maatregelen blijven.

Had de gemeente Apeldoorn maar maatregelen opgelegd, dan was wellicht al veel eerder het onrecht aan het licht gekomen! Maar de gemeente Apeldoorn heeft dat niet gedaan omdat zij wist (en weet) dat zij vanaf den beginne fout zit. Ze zit er niet op te wachten dat belanghebbende effectief podium krijgt.


Mooi, Epe neemt met minder geen genoegen?

Wat wij graag zouden willen is een rapport met daarin een overzicht van zijn traject tot op heden voorzien van een tijdspad. Dit ook met oog op de toekomst. [....] jij gaf gister aan dat we in gesprek moeten over een aanpak voor de toekomst omdat jullie verwachting is dat de hoeveelheid energie niet in verhouding staat met de verwachte opbrengsten. Mijn idee daarbij is dat jullie met een plan/voorstel komen en wij dit dan samen kunnen bespreken. Voor ons is het dan ook belangrijk om te weten wat er tot dusver allemaal al is gebeurd.

Gemeente Epe zet de uitvoerende gemeente Apeldoorn hier duidelijk onder druk.

Zeer zorgwekkend, beschamend en belastend is de uitspraak van Apeldoorn over 'energie' versus 'opbrengsten'. Voor belanghebbende is dit een ultieme bewijs voor de onwil van de gemeente Apeldoorn. Deze uitspraak kan in toekomstige gerechtelijke procedures een belangrijk element zijn! Daarom goed om die nu zwart-op-wit te hebben.

Goed van de gemeente Epe dat men een plan/voorstel wil hebben.

Veel minder goed dat het kennelijk niet bij haar opkomt om degene waar het over gaat, de belanghebbende eens goed te horen!


De hoofdzaak goed bevraagd door Epe

Ingebrekestelling vanwege het niet ondersteunen bij arbeidsinschakeling personen die algemene bijstand ontvangen

Hoe vat Apeldoorn de inspanningsverplichting in deze casus op? Hoe heeft het traject richting arbeidsmarkt er voor meneer tot nu toe uitgezien?

Wat is de reden dat Apeldoorn in eerste instantie heeft besloten om de ondersteuning richting arbeidsmarkt te stoppen?

Waarom is meneer zo boos?

Wat is de stand van zaken op dit moment? Is meneer alweer uitgenodigd voor een gesprek en wat voor ondersteuning gaan jullie hem nu aanbieden? En wat is de frequentie van deze ondersteuning?

Het antwoord van Apeldoorn:

Dhr. H wil niet meewerken aan zijn re-integratie via Lucrato. Lucrato verzorgt voor de gemeente Epe de bemiddeling naar werk. Om een alternatief te bieden heeft de Trajectregisseur dit nu zelf opgepakt in overeenstemming met Dhr. H. De trajectregisseur kon Dhr. H niet verder helpen, daar Dhr. H niet volledig meewerkte aan zijn re-integratie naar werk.

Dit antwoord is volledig uit de lucht gegrepen en bevat zeer ernstige beschuldigingen die niet eens zonder gevolgen (maatregelen) hadden kunnen blijven zoals intrekken of opschorten bijstandsuitkering. Dat die gevolgen zijn uitgebleven, is al bewijs genoeg, maar belanghebbende heeft nog meer harde bewijzen opgeslagen.

Nergens is aantoonbaar dat belanghebbende niet wil meewerken aan zijn re-integratie. Er is zelfs nooit sprake van een re-integratietraject geweest!

Het is altijd blijven hangen in de vraag: is belanghebbende kandidaat voor re-integratie of voor bemiddeling. Dat zijn verschillende processen. Bij re-integratie horen ook re-integratieinstrumenten (die dus logischerwijs nooit zijn ingezet). Het ging zelfs zover dat functionarissen van de gemeente met elkaar in discussie gingen over waar meneer nou hoorde. Dat was een beschamend en ongemakkelijk moment waarbij belanghebbende en zijn ondersteuner voorstelden om maar even op de gang te gaan staan.

Antwoord op die vraag bepaalt of belanghebbende moet worden ondersteund door trajectregisseur (re-integratie) of door Lucrato (bemiddeling).

Dus niet of belanghebbende al dan niet mee wil werken.
Er kan helemaal geen eens sprake zijn van niet willen meewerken zonder gevolgen voor de uitkering. Merk nogmaals op: er is geen maatregel opgelegd. Waarom niet?

De kwestie Lucrato zit zo:
Het is niet waar dat belanghebbende niet wilde meewerken aan zijn re-integratie via Lucrato, maar dat juist Lucrato (volgens de trajectregisseur) weigerde om belanghebbende te ondersteunen. Dit had te maken met een verzoek van Lucrato waaraan belanghebbende niet mee wilde werken omdat hij daarmee fraude (valsheid in geschrifte) zou plegen. Aanzetten tot fraude is een ernstig vergrijp!

Merk nog even goed op dat gemeente Apeldoorn haarzelf tegenspreekt als zij het heeft over 're-integratie via Lucrato' en daarna over dat deze organisatie de 'bemiddeling naar werk' verzorgt. Wat is het nou?

Dat trajectregisseur de belanghebbende niet kon helpen, is ook buiten de waarheid. Hoogstens ervoer trajectregisseur dat, maar dit staat dan in tegenstelling tot zijn woorden in de zin van: "Zoals jij je presenteert, kan ik zo met jou naar een werkgever stappen en dan heb je werk!" Belanghebbende reageerde in de zin van: "Nou laten we nu dan gelijk gaan."


De onkostenvergoedingen

Verzoek om onkostenvergoeding vanwege niet verschenen consulent.
- Was er sprake van een afspraak tussen meneer Heijder en zijn trajectregisseur op het door meneer Heijder aangegeven tijdstip?
- Klopt het dat zijn trajectregisseur zonder annulering niet is verschenen op de afspraak?
- Ingeval er inderdaad sprake was van een afspraak, is meneer Heijder daar verschenen met een ondersteuner zoals hij zelf stelt. Dit i.v.m. zijn verzoek om onkostenvergoeding.

Antwoord van de gemeente Apeldoorn:

Het is niet de consulent die niet is verschenen, Dhr H. heeft het gesprek afgezegd omdat hij zich graag wil laten vergezellen door een vrijwilliger. Deze vrijwilliger kon niet. De afspraak is hierdoor niet doorgegaan. Er zijn geen onkosten gemaakt, daar er geen afspraak heeft plaatsgevonden.

Wederom liegt de gemeente Apeldoorn de boel bij elkaar door terug te grijpen naar een eerdere gebeurtenis en die te koppelen aan het niet verschijnen van de trajectregisseur.  Het klopt dat er eerder terug in de tijd een afspraak niet is doorgegaan doordat de ondersteuner op het voorgestelde tijdstip niet kon, maar dat is in onderling overleg gegaan. Let op: de ondersteuner is ook voor niets gekomen!

De werkelijke reden is, dat de trajectregisseur direct de beëindiging van de ondersteuning (die later na bezwaar ongedaan is gemaakt) in werking heeft gesteld door niet te komen opdagen zonder annulering.

Belanghebbende kon niet anders dan verschijnen omdat hem anders een maatregel opgelegd had kunnen worden. Bij een eerder gesprek had dezelfde trajectregisseur als eens gezegd: "Ik dacht dat je na ons telefoongesprek niet meer zou komen omdat daarin alles al is besproken". Belanghebbende heeft toen nota bene aan de professional uitgelegd dat zonder reden of toestemming niet komen opdagen onrechtmatig is en tot een maatregel kan leiden op grond van de afstemmingsverordening Participatiewet. Er is toen een wat informeel en gezellig, luchtig gesprek van gemaakt.

Belanghebbende heeft dus ook geen aanleiding gezien om zijn ondersteuner af te zeggen en die is van buiten de plaats voor niets gekomen.

Overigens maakt Apeldoorn van die ondersteuner zelf de term 'vrijwilliger', mogelijk om daarmee onder vergoeding uit te komen. Maar al zou het om een vrijwilliger gaan; vrijwilligers maken ook kosten!

"Er zijn geen onkosten gemaakt, daar er geen afspraak heeft plaatsgevonden" is onjuist. Er heeft wel een afspraak plaatsgevonden, alleen de trajectregisseur was er niet. Hij was er overigens volgens de receptie wel, maar had al een ander gesprek met een iemand anders.

Over de andere onkostenvergoeding wordt nog gezegd door Apeldoorn:

De zitting is vervallen, hiervoor zijn ook geen onkosten gemaakt.

Belanghebbende bestrijdt dat er geen onkosten zijn gemaakt. De zitting (hoorzitting bezwarencommissie) maar dat werd te laat gemeld aan belanghebbende en zijn ondersteuner. Daardoor wel kosten.


Hangende het bezwaar

Gemeente Apeldoorn aan gemeente Epe:

Afgesproken is dat belanghebbende pas een nieuwe uitnodiging krijgt nadat de bezwarenprocedure is afgerond.

Deze interne afspraak (dus geen afspraak met belanghebbende) gaat in de toekomst een belangrijke bezwarende rol spelen. De vraag zal zijn of een dergelijke afspraak rechtmatig is.

Het is zo dat een belanghebbende verplicht is uitvoering te geven aan en/of medewerking te verlenen aan een gemeentelijk besluit ook al heeft hij/zij er een bezwaar tegen ingediend. Daar is alleen een uitzondering op mogelijk als belanghebbende bij de daartoe bevoegde rechter een zogenaamde voorlopige voorziening heeft verkregen.

De hamvraag is: mag een gemeente in tegenstelling tot de belanghebbende doen wat zij wil hangende een bezwaar, zoals het proces stilleggen door geen uitnodiging te sturen?


Tot slot:

Zeer opvallend is dat zowel de gemeente Epe als de gemeente Apeldoorn uitsluitend focussen op laatste periode en hiermee voorbij gaan aan ruim 3,5 jaar geen ondersteuning en een lange reeks van malversaties en misstanden. Belanghebbende heeft de aansprakelijkstelling gebaseerd op die gehele periode.

De onderschatting (minachting) van gemeente Apeldoorn jegens belanghebbende begint nu schrijnend te worden. Zeker als we haar keiharde leugens in beschouwing nemen.

Wat de gemeente Apeldoorn doet, is niet alleen zeer verwerpelijk, maar ook heel dom omdat belanghebbende minutieus alles documenteert, zich voortdurend indekt en bovendien alles in de openbaarheid brengt op www.burgerkrachtcentraal.nl.

Tragisch dat de gemeente Epe uitsluitend onderzoek doet bij de liegende gemeente Apeldoorn en verzuimt om belanghebbende Ray Heijder met de aantoonbare waarheid in pacht te horen. Daarmee maakt zij zichzelf steeds meer medeplichtig aan het onrecht en de schade (+ vervolgschade) aan belanghebbende.

De onbehoorlijkheid en domheid van de gemeente Apeldoorn zal zich uiteindelijk hoe dan ook tegen haar wreken en helaas ook tegen de uitbestedende gemeente Epe. Dat is een kwestie van tijd.


Apeldoorn en Epe

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie