Gemeenten Apeldoorn en Epe frauderen stelselmatig

Gemeenten Apeldoorn en Epe frauderen stelselmatig

6 mei 2019 | Het bestuderen van het aan Ray Heijder gezonden herzieningsbesluit met dagtekening 26 april 2019 levert de voorlopige conclusie op dat het een resultaat is van ambtelijke fraude. Hiermee is het vooralsnog voor belanghebbende Ray Heijder een niet ontvankelijk stuk en aan te merken als fraudedocument.

Met deze conclusie beschouwt Ray Heijder het herzieningsbesluit als ongeldig, trekt hij zijn besluit niet in, bestrijdt hij dat het is komen te vervallen en gaat hij ervan uit dat de hoorzitting van 7 mei 2019 doorgang zou moeten hebben.

Hij was van plan zich 7 mei om 15:30 uur conform uitnodiging met zijn begeleider te melden in het stadhuis Epe voor de hoorzitting, maar aangezien hij een last-minute annulering heeft ontvangen op 6 mei van de plaatsvervangend secretaris van de bezwarencommissie, is dat zinloos.


Onderbouwing

Het sterke vermoeden bestaat dat zowel het bezwaarde besluit van 26 februari 2019 als het herzieningsbesluit van 26 april 2019 geheel op eigen houtje is genomen door de trajectregisseur werk & inkomen de heer U.O.
Hoewel hij ongetwijfeld gemandateerd is door het college, sluit dat niet uit dat hij illegaal kan handelen op ambtelijk niveau zonder dat dit op bestuurlijk niveau wordt opgemerkt. Het bovendien is mogelijk om dit voor collega's en zelfs de bezwarencommissie sociale zekerheid te verdoezelen zolang de belanghebbende burger (zoals nu wel het geval is) niet aan de bel trekt.

Deze beschuldiging van ambtelijke fraude of het vermoeden daarvan is fors en moet dan ook worden onderbouwd.

Dezelfde opsteller
De schijn tegen is sterk aanwezig doordat zowel het bezwaarde besluit als het herzieningsbesluit door dezelfde persoon (de heer U.O.) lijken te zijn opgesteld. Het bezwaarde besluit werd vanuit de e-mailbox van deze functionaris gestuurd, het herzieningsbesluit per post.

Ervan uitgaand dat de heer U.O. alleen zelf toegang heeft tot zijn zakelijk e-mailaccount, is het aannemelijk dat hij het bezwaarde besluit zelf heeft verzonden.

Bij het herzieningsbesluit is dat niet vast te stellen. Het poststuk is niet ondertekend door de heer U.O.

Geen ondertekening
Het herzieningsbesluit is niet ondertekend. Daarmee acht Ray Heijder het onvolledig en ongeldig.

Er is geen disclaimer vermeld waarin wordt aangeven dat het stuk in een geautomatiseerd proces is opgesteld en derhalve niet ondertekend.

Hoewel het juist wel aannemelijk is dat de heer U.O. het herzieningsbesluit heeft opgesteld en aangemaakt, kan iedereen bij de gemeente Apeldoorn dit stuk hebben opgesteld en verstuurd aangezien de krabbel van U.O. er niet onder staat.

Fraudemogelijkheid
De terechte vraag kan zijn of het mogelijk is dat een functionaris op ambtelijk niveau fraudeert. De conclusie mag zijn dat dit inderdaad mogelijk is. Immers het bezwaarde besluit waarvoor geen enkele wettelijke grondslag bestaat, kon immers zomaar worden genomen. Toen Ray Heijder er tegen protesteerde, liet de gemeente het tot een bezwaar komen en vond het kennelijk niet nodig om direct te corrigeren. Extra wrang is het dat tot op het laatste moment is gewacht om de keutel in te trekken zodat een hoorzitting kon worden voorkomen en het vervolgens niet meer over de inhoud zou gaan.

Blijkbaar biedt de bestaande procedure bij de gemeente Apeldoorn (waarbij de gemeente Epe door uitbesteden van taken niet kan wegduiken voor haar aansprakelijkheid) de mogelijkheid om besluiten zonder wettelijk grondslag te nemen.

Dit is nogal zorgwekkend, te meer omdat het geen incident betreft. In de case van Ray Heijder is een vergelijkbaar besluit zonder wettelijke grondslag al eens eerder genomen, namelijk door functionaris M.J. Die maakte het zelfs nog bonter: hij beëindigde ook de ondersteuning bij arbeidsinschakeling, maar beperkte zich tot een interne mededeling hieromtrent. Belanghebbende Ray Heijder heeft er alleen maar van gemerkt dat deze consulent ineens nooit meer van zich liet horen tot een jaar later ineens U.O. in beeld kwam. Dankzij een AVG-inzageverzoek is Ray Heijder hierachter gekomen. Hij is hierbij in zijn recht op het bezwaar maken beperkt!

De mogelijkheid om besluiten zonder wettelijk grondslag te nemen is derhalve structureel. Aangezien de heer U.O. in staat is gebleken gebruik te maken van die mogelijkheid, mag Ray Heijder aannemen (of in elk geval het vermoeden hebben) dat hij dit ook bij het herzieningsbesluit heeft gedaan.

Tot slot is als extra illustratie van de wetteloze houding van de functionaris aan te voeren dat op 28 februari 2019 de heer U.O. niet is verschenen voor een voortgangsgesprek waarvoor Ray Heijder was uitgenodigd. Dat gesprek is niet door U.O. geannuleerd.
Bij een eerder voortgangsgesprek heeft hij ook al eens (na een telefonisch gesprek met Ray Heijder) geopperd: "Oh, ik dacht dat je meer niet zou komen".
Ray Heijder heeft deze consulent er toen op geattendeerd dat een bijstandsgerechtigde volgens de afstemmingsverordening niet zomaar niet kan komen opdagen.


Grote zorgen rond veiligheid en recht

Er leven bij Ray Heijder en BurgerkrachtCentraal grote zorgen over veiligheid en recht bij de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe. Het kan niet anders dan dat dit niet alleen Ray Heijder maar ook andere belanghebbenden raakt en schaadt.

Of e.e.a. de individuele functionarissen M.J. (inmiddels vertrokken naar werkbedrijf Lucrato) en U.O. is aan te rekenen, is voor heroverweging vatbaar. Het lijkt erop dat besluiten en handelingen zonder wettelijke grondslag  tot de 'common practice' ofwel de modus operandi behoren. Daarmee doen de frauderende functionarissen eigenlijk 'gewoon' hun werk.

Het geschetste beeld sluit volledig aan op dat wat Ray Heijder al drie jaar heeft over de werkwijze van de gemeentelijke sociale dienst van Apeldoorn en Epe. Niet voor niets dringt hij al langere tijd aan op onderzoek en verbetering bij de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe. Hij heeft zelfs formeel (sollicitatie) tevergeefs aangeboden om vanuit zijn werkloze status ingezet te worden als kwaliteitsmedewerker (wat al bijvangst uitstroom uit de uitkering had betekend). Helaas wordt hij door beide gemeenteraden met een controlerende taak(!) categorisch genegeerd.

Hij kan dit alles telkens slechts documenteren opdat het ooit bij de rechter nog eens van pas komt.


Samenvatting

De gemeente Apeldoorn fraudeert op ambtelijk niveau (ook in opdracht van de gemeente Epe) bij het uitvoeren van de Participatiewet. Hiervoor is nu een afzonderlijk incident aangevoerd, maar het lijkt erop dat dit een structurele praktijk is. Ray Heijder kan dit in elk geval met zijn totale case vanaf 2016 onderbouwen. Hij beschikt helaas (nog) niet over auditgegevens waarmee hij kan aantonen dat het meerdere belanghebbenden raakt. Uiteraard zullen beide gemeenten er alles aan doen om hem die niet te hoeven laten zien.

De fraude is gepleegd door aanwijsbare ambtenaren en door Ray Heijder met meer feiten dan vandaag genoemd aan te tonen.

Of deze fraude hoofdelijk aan te rekenen is, is niet duidelijk. Mogelijk is de gemeentelijke organisatie als geheel aansprakelijk en daarmee het college. De gemeenteraden kijken hierbij weg.

Ray Heijder zal doorgaan de gemeenten te bewegen om afstand te nemen van het wetteloze pad, maar heeft inmiddels weinig vertrouwen over. Daarom beijvert hij zich ook om maximale bewijslast te verzamelen om de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn met succesvolle afloop voor het gerecht te dagen.