Hoorzitting op het nippertje afgezegd

Hoorzitting op het nippertje afgezegd

Vaassen, 6 mei 2019

Geachte heer D., plaatsvervangend secretaris bezwarencommissie,

Slechts één dag voorafgaand stuurt u een mailtje waarin u bericht dat de geplande hoorzitting van 7 mei 2019 wegens het volledig tegemoetkomen aan het bezwaar niet doorgaat.

Ik maak hieruit op dat de bezwarencommissie heeft zitten slapen, maar hou er ernstig rekening mee dat er iets anders en zeer onrechtmatigs speelt op niveau van fraude.

Niet alleen vanwege de last-minute annulering, maar ook door het gebruik van het kanaal e-mail in plaats van de altijd door de commissie gebruikte fysieke post, denk ik dat er de gedachte heeft gespeeld:

Oeps, we hebben meneer Heijder nog niet afgezegd. Even gauw doen!

U moet weten dat ik mij samen met een begeleider morgen had gemeld voor de hoorzitting omdat ik ondanks het herzieningsbesluit (dat ik als illegaal kwalificeer) de noodzaak ervan zeer groot vind.

Ik heb redenen om aan te nemen dat de bezwarencommissie al veel eerder had kunnen afzeggen, aangezien men zich niet gehouden heeft aan wat er in de uitnodiging van 18 april 2019 staat:

Alle voor de zaak relevante stukken met daarbij een schriftelijke reactie op het bezwaarschrift worden u ongeveer een week voor de hoorzitting toegestuurd.

Dit wijst er sterk op dat de bezwarencommissie al veel eerder op de hoogte is gesteld dat volledig aan het bezwaar zou worden tegemoetgekomen en derhalve veel eerder had kunnen afzeggen.

Ik vermoed zeer ernstig dat er op ambtelijk niveau wordt gefraudeerd en niet alleen ik, maar ook de bezwarencommissie wordt misleid. Ik beschouw het herzieningsbesluit als onrechtmatig opgesteld en verzonden en merk het aan als fraudedocument.

Eigenlijk is er alle reden om de hoorzitting juist wel door te laten gaan! Wat mij betreft heeft het herzieningsbesluit geen enkele status, is daarom het bezwaarde besluit formeel nog niet ingetrokken en loopt mijn bezwaar nog.

Dit zijn vervolgstappen die ik deze week neem met betrekking tot het veronderstelde valse herzieningsbesluit en de geannuleerde hoorzitting:

- Opvragen op welke wijze en wanneer de bezwarencommissie is verwittigd van het herzieningsbesluit;
- Onderbouwd vermoeden uitspreken dat het herzieningsbesluit illegaal is genomen en verzonden;
- Eenzijdig nietig verklaren van het herzieningsbesluit en het verklaren tot fraudedocument;
- De colleges en fractievoorzitters van de raadsfracties (Apeldoorn en Epe) in kennis stellen;
- Nota voor gemaakte kosten indienen (gerelateerd aan uitgenodigde ondersteuners voor 7 mei).

Dit schrijven vindt u ook op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/hoorzitting-op-het-nippertje-afgezegd/

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Vaassen


Mail vervallen hoorzitting