Ingebrekestelling college Epe inzake artikel 7 Participatiewet

Participatiewet artikel 7

Ingebrekestelling college Epe inzake artikel 7 Participatiewet

Aan:
College van burgemeester & wethouders Epe
wethouder portefeuillehouder, de heer E. Visser

Datum: 14 mei 2019

Geacht college, geachte wethouder,

Met dit schrijven stel ik het college en de heer Erik Visser (verantwoordelijk wethouder portefeuillehouder) in gebreke ten aanzien van artikel 7 lid 1 onderdeel a nummer 1 van de Participatiewet:

Het college ondersteunt bij arbeidsinschakeling personen die algemene bijstand ontvangen.

Ik verzoek u om het niet uitvoeren van de wettelijke collegeopdracht schriftelijk te erkennen en u ook zwart-op-wit bereid te verklaren tot het financieel vergoeden aan mij van de schade en vervolgschade die door het verzaken van de opdracht aan mij is toegebracht. Zulks ter nadere berekening.

De periode waarop het niet uitvoeren van de collegeopdracht betrekking heeft, is van datum toewijzingsbeschikking bijstandsuitkering tot en met heden. We hebben het dan over bijna drie jaar!

Bent u van mening dat u de opdracht wel hebt uitgevoerd, dan verzoek ik u om dit zowel kwalitatief als kwantitatief schriftelijk te onderbouwen en de onderbouwing aan mij toe te zenden.

Gelet op de moeizame relatie met de gemeente Epe, kan ik alleen genoegen nemen met een reactie in de vorm van een beschikking die voor bezwaar vatbaar is.

Blijft uw reactie uit (wat gezien de gang van zaken omtrent beantwoording door de gemeente Epe de afgelopen drie jaar zeer voor de hand ligt) dan zal ik u na het verstrijken van de wettelijke termijn ook daarvoor een ingebrekestelling zenden en zal twee weken daarna de periode van de dwangsom ingaan als er nog steeds niet door u is gereageerd.

Bovendien zal ik dan zoals bij een eerdere kwestie (die nog loopt) bij de rechtbank Gelderland beroep aantekenen tegen het niet of niet tijdig nemen van een beslissing door een bestuursorgaan.

Online op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/ingebrekestelling-epe-artikel-7-pwet/

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen

 

Opgenomen in:

Tijdlijn 055/0578