Melding vermoedelijke fraude

Melding vermoedelijke fraude

Vaassen, 6 mei 2019,

Geachte medewerker Activerium,

Hierbij doe ik een melding van vermoedelijke fraude.

Ik heb deze aangetroffen als document dat naar het zich laat aanzien is verzonden vanuit het Activerium.
Dat is echter door mij niet te verifiëren, ook inhoudelijk niet.

Onder het document staat dat het namens het college van burgemeester en wethouders Epe is opgesteld door U.O., trajectregisseur Activering en Inkomen. Ook staat er "Behandeld door: U.O."
Het stuk is echter niet ondertekend door deze persoon, noch door een andere functionaris van het Activerium.

Al met al is e.e.a. zeer verdacht en omdat het een voor mij belangrijke kwestie betreft (niet ambtelijk) moet ik dit hoog opnemen en uiterste waakzaamheid betrachten. Ik loop namelijk het gevaar om ernstig (en nog meer dan al het geval is) in mijn recht te worden geschaad.

Ik verzoek u om de authenticiteit van het herzieningsbesluit te checken en mij een nieuw besluit toe te laten zenden waaruit voldoende blijkt dat er sprake is van een echte gemandateerde handeling namens het college van burgemeester en wethouders Epe.

Mocht er inderdaad sprake blijken te zijn van fraude dan is het goed dat gemeenteraden van zowel Apeldoorn en Epe geïnformeerd zijn. Daarom zend ik deze brief ook naar de griffies en fractievoorzitters van de raadsfractie van beide gemeenten.

Dit document staat ook online op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/melding-fraude-aan-activerium/

Een nadere onderbouwing treft u aan op:
Gemeenten Apeldoorn en Epe frauderen stelselmatig
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/gemeenten-apeldoorn-en-epe-frauderen-stelselmatig/

Tot slot deel ik u mede dat ik separaat de verantwoordelijk wethouder Mark Sandmann (Apeldoorn) en wethouder Erik Visser informeer over het mogelijk valse herzieningsbesluit en dat ik het hierbij niet-ontvankelijk verklaar en persisteer in mijn bezwaar tegen het voorliggende besluit.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder