Motivatie voortzetting bezwaar

BurgerkrachtCentraal

Motivatie voortzetting bezwaar

Vaassen, 20 mei 2019,

Geachte secretaris van de bezwarencommissie,

Op 8 mei 2019 heeft u mij per brief gevraagd om aan de bezwarencommissie schriftelijk mijn belang kenbaar te maken bij het voortzetten van de bezwarenprocedure met kenmerk DOS-2019-0920082.

De belangrijkste reden die ik aanvoer, is dat ik heb vastgesteld dat de beslissing op mijn bezwaarschrift niet op correcte wijze aan mij is bekendgemaakt. Daarmee beschouw ik het bezwaar dan ook niet als afgehandeld. Met andere woorden: het bezwaar loopt nog. De (onderling overeengekomen) verlengde behandeltermijn is nog niet verstreken (deadline 28 mei 2019).

Doordat ik het bezwaar niet als afgehandeld beschouwde, ben ik tot op 6 mei 2019 in de veronderstelling gebleven dat er op 7 mei 2019 een hoorzitting zou plaatsvinden met de bezwarencommissie. Ik had daar ook de nodige voorbereidingen voor getroffen, waaronder het regelen van een begeleider die van ver buiten de plaats moest komen.

Ik was uiteraard op 7 mei verschenen in het gemeentehuis in Epe overeenkomstig uw uitnodiging. Echter ter elfder ure (op het nippertje) werd ik door uw plaatsvervanger via e-mail benaderd met het bericht dat de hoorzitting was geannuleerd.

Ik heb tot vandaag gewacht (zolang mogelijk binnen de door u gestelde termijn van binnen twee weken) met mijn motivatie. Dit om een belangrijke reden die is als volgt.

Volgens mijn waarneming is er meer aan de hand dan alleen het op niet correct bekendmaken van de beslissing op het bezwaarschrift. Ik vermoed dat er zelfs sprake is van fraude op ambtelijk niveau. Ook op 6 mei 2019 heb ik dat direct kenbaar gemaakt aan wethouder de heer Visser van de gemeente Epe (uitbestedend college), alsmede aan wethouder de heer Sandmann (uitvoerend college). Gelet op de ernst van de zaak en de mogelijke impact op burgerbelangen (mijn individuele case overstijgend) heb ik hier ook de griffies en raadsfractievoorzitters van beide gemeenten bij betrokken. Onderaan heb ik hiervan voor u een kopie bijgevoegd onder het kopje 'Frauderende ambtelijke organisatie'.

Ik ben mij ervan bewust dan 'ambtelijke fraude' een nogal forse beschuldiging is. Tegelijkertijd is het bij behoorlijk overheidshandelen (dat inmiddels ruimschoots bewezen is geen kernwaarde bij de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn te zijn) aannemelijk dat er direct een reactie zou volgen bij een dergelijke verregaande aantijging.

Die reactie had bijvoorbeeld een gemotiveerde ontkenning kunnen zijn en het alsnog op correcte wijze bekendmaken van het besluit op mijn bezwaarschrift. In dat geval had ik het belang op voortzetting van mijn bezwaar moeten heroverwegen.

Geheel in de geest van de chronisch verwerpelijke houding van de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, is er HELEMAAL NIET gereageerd (door niemand), laat staan dat er inhoudelijk op mijn beschuldiging van fraude is ingegaan.

Wat mij betreft komt dat neer op een bekentenis. Uiteraard kan ook dit niet zonder gevolgen blijven.

Inmiddels is er ook een beslissing genomen op mijn andere bezwaar (dat is gericht tegen het besluit op mijn herzieningsverzoek) waarover uw commissie heeft geadviseerd. Daartegen ga ik in beroep bij de rechtbank. Ik zal daarin opnemen dat uw bezwarencommissie bij het advies volledig voorbij is gegaan aan de door mij gesignaleerde wetsovertredingen door de gemeente.
In mijn opinie heeft de bezwarencommissie (die voor onafhankelijk moet doorgaan) zich medeplichtig gemaakt aan het (meervoudig) overtreden van de Participatiewet door de gemeente, zelfs na een aanvullend betoog van mij van bijna dertig pagina's. Het heeft de bezwarencommissie behaagd om zich uitsluitend achter de gemeenten te scharen en mijn signalen weliswaar te notuleren, maar buiten beschouwing te laten.
Een en ander zal ik in de aan te leveren processtukken extra benadrukken bij de rechter.

Door het halsoverkop gegrond verklaren van mijn bezwaar van 27 februari 2019 (dat gelet op de overduidelijke handelswijze op niet wettelijke gronden al veel eerder of zelfs direct had kunnen gebeuren en inschakeling van de bezwarencommissie sowieso had kunnen besparen) denkt de gemeente 'mooi' weg te komen en tracht zij de misstanden aan de waarneming te onttrekken. Mijn hoofddoel is inmiddels om deze juist maximaal aan de grote klok te hangen, het liefst buiten de onder-het-tapijt-vegende gemeente Epe en gemeente Apeldoorn.

Overigens is er op 21 juni 2019 een zitting voor het beroep tegen het niet tijdig beslissen van de gemeente Apeldoorn (Epe) gelieerd aan het hierboven genoemde herzieningsverzoek. Ik noem dit omdat dit ook weer alles te maken heeft met de chronische verwerpelijke houding van de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn.

Ook bij het bezwaar waar het nu over gaat, staat uw bezwarencommissie op het punt in dezelfde valkuil te stappen van het wegkijken van wetsovertredingen (nu zelfs bij fraude) door de gemeente.

Ik vertrouw erop dat de bezwarencommissie zich geen nieuwe omissies wil veroorloven in de opeenstapeling van bewijslast die ik al drie jaar documenteer. Ik ga ervan uit dat de noodzaak van voortzetting van de bezwarenprocedure wordt onderschreven en er een nieuwe hoorzitting wordt geagendeerd.

Ik zie graag de nieuwe uitnodiging tegemoet.

Tot slot verzoek ik u aan mij te berichten waar ik terecht kan met een nota voor de vergoeding van mijn onkosten van de veel te laat geannuleerde hoorzitting van 7 mei 2019.

https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/motivatie-voortzetting-bezwaar/

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Vaassen


Frauderende ambtelijke organisatie

Vaassen, 6 mei 2019

Geacht uitvoerend college Apeldoorn, geachte wethouder heer Sandmann,
Geacht verantwoordelijk, uitbestedend college Epe, geachte wethouder de heer Visser,

Geachte griffies van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe,
Geachte voorzitters van de raadsfracties Apeldoorn en Epe,

Hierbij breng ik u op de hoogte van door mij veronderstelde ambtelijke fraude vanuit het werkplein Activerium in de vorm van een mogelijk vals herzieningsbesluit namens het college van burgemeester en wethouders.

Vanwege de door mij veronderstelde status van het herzieningsbesluit verklaar ik het niet-ontvankelijk en persisteer ik in mijn bezwaar tegen het voorliggende besluit.

U kunt zelf inschatten of u dit schrijven slechts ter kennisgeving naast u neer kunt leggen, of er iets mee moet doen. Als u hierbij een onjuiste afweging maakt, sluit ik niet uit dat dit bij gerechtelijke stappen door mij tegen u zal worden gebruikt.

Bijbehorende stukken vindt u hier:

Melding vermoedelijke fraude
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/melding-vermoedelijke-fraude-aan-activerium/

Gemeenten Apeldoorn en Epe frauderen stelselmatig
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/gemeenten-apeldoorn-en-epe-frauderen-stelselmatig/

Wijze en tijdstip verwittiging van bezwarencommissie
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/wijze-en-tijdstip-verwittiging-van-bezwarencommissie/

Hoorzitting op het nippertje afgezegd
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/hoorzitting-op-het-nippertje-afgezegd/

Dit document:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/frauderende-ambtelijke-organisatie/

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder


De brief waarop dit een reactie is

Toelichten belang voortzetting bezwaar

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie