Onkostenvergoeding (niet verschenen consulent)

Kassa

Onkostenvergoeding (niet verschenen consulent)

NOTA

https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/onkostenvergoeding-niet-verschenen-consulent/

Aan:
College van burgemeester & wethouders Epe
de gemandateerde ambtelijke ondersteuning
Afdeling Activering en Inkomen

Notadatum: 14 mei 2019
Kenmerk: onkosten 2802019

Geachte medewerker,

Hierbij verzoek ik de gemeente Epe € 225,- onder vermelding van 'onkosten 28022019' over te maken binnen 30 dagen na notadatum 14 mei 2019 op rekening:

NL59 INGB 0702 9122 71 ten name van R.M.F. Heijder in Vaassen.

Het bedrag is de onkostenvergoeding die ik bij de gemeente Epe beding naar aanleiding van het op 28 februari 2019 niet verschijnen van de heer U.O. Trajectregisseur Activering & Inkomen van de gemeente Epe.

Ik was wel aanwezig en op tijd (zie bijgevoegd bewijs).

De absentie van de betreffende functionaris bij het door hem zelf georganiseerde voortgangsgesprek is op geen enkele wijze vooraf aan mij medegedeeld. Zijn uitnodiging aan mij is niet ingetrokken. Dit terwijl het een bijstandsgerechtigde niet is toegestaan om zonder bericht weg te blijven, zelfs al is het in zijn of haar ogen hoogst aannemelijk dat een afspraak vervalt. Een bijstandsgerechtigde mag een dergelijke eigen invulling niet doen.

Bij navraag bij de receptie bleek de heer U.O. wel aanwezig te zijn, maar een ander overleg te hebben ingepland nadat hij mij (dus zonder mijn medeweten) van de bezoekerslijst had geschrapt.

De kosten zijn hoofdzakelijk voor het voor niets meekomen van een begeleider (van ver buiten de gemeente) die speciaal voor dit gesprek door mij werd ingeschakeld ter vervanging van niet verkrijgbare onafhankelijke cliëntondersteuning. Een functionaris van de door de gemeente gecontracteerde partij MEE kon ik niet krijgen vanwege tegenwerking door deze organisatie. Deze werkweigering schaadt overigens de wettelijke verplichting van de gemeente Epe om onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden.

Tegen de trajectregisseur zal ik nog een formele klacht indienen bij de gemeente Epe voor het zonder wettelijke grondslag niet verschijnen bij een vastgelegde afspraak.

Ik zie de betaling graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

R.M.F. Heijder
Vaassen


Bewijsstuk

Heijder was er wel

Opgenomen in:
Tijdlijn 055/0578


Voorliggend
Het niet verschijnen van de consulent: Doet ie het of doet ie het niet?


Toegekend zaaknummer Epe.nl
92772